Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dictatorship" into Latvian language

Vārda "diktatūra" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Dictatorship

[Diktatūra]
/dɪktetərʃɪp/

noun

1. A form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.)

  synonym:
 • dictatorship
 • ,
 • absolutism
 • ,
 • authoritarianism
 • ,
 • Caesarism
 • ,
 • despotism
 • ,
 • monocracy
 • ,
 • one-man rule
 • ,
 • shogunate
 • ,
 • Stalinism
 • ,
 • totalitarianism
 • ,
 • tyranny

1. Valdības forma, kurā valdnieks ir absolūts diktators (neierobežo konstitūcija vai likumi, vai opozīcija utt)

  sinonīms:
 • diktatūra
 • ,
 • absolūtisms
 • ,
 • autoritārisms
 • ,
 • Cēzarisms
 • ,
 • despotisms
 • ,
 • monokrātija
 • ,
 • viena cilvēka noteikums
 • ,
 • šogunāts
 • ,
 • Staļinisms
 • ,
 • totalitārisms
 • ,
 • tirānija

Examples of using

Belarus has been described by former US secretary of state Condoleezza Rice as "the last remaining true dictatorship in the heart of Europe".
Bijušā ASV valsts sekretāre Kondolīza Raisa Baltkrieviju raksturojusi kā "pēdējo atlikušo patieso diktatūru Eiropas sirdī".
In a dictatorship laughing can be an indictable offense.
Diktatūras apstākļos smiekli var būt apsūdzams nodarījums.
A dictatorship means, by definition, one center of power.
Diktatūra pēc definīcijas nozīmē vienu varas centru.