Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "detail" into Latvian language

Vārda "detaļas" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Detail

[Detaļa]
/dɪtel/

noun

1. An isolated fact that is considered separately from the whole

 • "Several of the details are similar"
 • "A point of information"
  synonym:
 • detail
 • ,
 • item
 • ,
 • point

1. Izolēts fakts, kas tiek aplūkots atsevišķi no kopuma

 • "Vairākas detaļas ir līdzīgas"
 • "Informācijas punkts"
  sinonīms:
 • detaļa
 • ,
 • vienums
 • ,
 • punkts

2. A small part that can be considered separately from the whole

 • "It was perfect in all details"
  synonym:
 • detail
 • ,
 • particular
 • ,
 • item

2. Neliela daļa, ko var aplūkot atsevišķi no kopuma

 • "Tas bija ideāli visās detaļās"
  sinonīms:
 • detaļa
 • ,
 • īpaši
 • ,
 • vienums

3. Extended treatment of particulars

 • "The essay contained too much detail"
  synonym:
 • detail

3. Paplašināta sīkumu apstrāde

 • "Eseja saturēja pārāk daudz detaļu"
  sinonīms:
 • detaļa

4. A crew of workers selected for a particular task

 • "A detail was sent to remove the fallen trees"
  synonym:
 • detail

4. Konkrētam uzdevumam izvēlēta strādnieku apkalpe

 • "Tika nosūtīta detaļa, lai noņemtu kritušos kokus"
  sinonīms:
 • detaļa

5. A temporary military unit

 • "The peacekeeping force includes one british contingent"
  synonym:
 • contingent
 • ,
 • detail

5. Pagaidu militārā vienība

 • "Miera uzturēšanas spēkos ir viens britu kontingents"
  sinonīms:
 • kontingents
 • ,
 • detaļa

verb

1. Provide details for

  synonym:
 • detail

1. Sniedziet sīkāku informāciju par

  sinonīms:
 • detaļa

2. Assign to a specific task

 • "The ambulances were detailed to the fire station"
  synonym:
 • detail

2. Piešķirt konkrētam uzdevumam

 • "Ātrās palīdzības mašīnas tika detalizēti nosūtītas ugunsdzēsēju depo"
  sinonīms:
 • detaļa

Examples of using

When two souls... two hearts are meant for each other, the distance between them turns out to be just a detail. It's all about the ability to wait.
Kad divas dvēseles... divas sirdis ir domātas viena otrai, attālums starp tām izrādās tikai detaļa. Tas viss ir par spēju gaidīt.
Tom explained the matter in detail.
Toms šo lietu sīki izskaidroja.
The engineer knew every minute detail about the new model.
Inženieris zināja katru sīkumu par jauno modeli.