Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "demand" into Latvian language

Vārda "pieprasījums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Demand

[Pieprasījums]
/dɪmænd/

noun

1. An urgent or peremptory request

 • "His demands for attention were unceasing"
  synonym:
 • demand

1. Steidzams vai obligāts pieprasījums

 • "Viņa prasības pēc uzmanības nebija gaidāmas"
  sinonīms:
 • pieprasījums

2. The ability and desire to purchase goods and services

 • "The automobile reduced the demand for buggywhips"
 • "The demand exceeded the supply"
  synonym:
 • demand

2. Spēja un vēlme iegādāties preces un pakalpojumus

 • "Automašīna samazināja pieprasījumu pēc bagiju kuģiem"
 • "Pieprasījums pārsniedza piedāvājumu"
  sinonīms:
 • pieprasījums

3. Required activity

 • "The requirements of his work affected his health"
 • "There were many demands on his time"
  synonym:
 • requirement
 • ,
 • demand

3. Nepieciešamā darbība

 • "Viņa darba prasības ietekmēja viņa veselību"
 • "Viņam bija daudz prasību"
  sinonīms:
 • prasība
 • ,
 • pieprasījums

4. The act of demanding

 • "The kidnapper's exorbitant demands for money"
  synonym:
 • demand

4. Prasīga rīcība

 • "Nolaupītāja pārmērīgās prasības pēc naudas"
  sinonīms:
 • pieprasījums

5. A condition requiring relief

 • "She satisfied his need for affection"
 • "God has no need of men to accomplish his work"
 • "There is a demand for jobs"
  synonym:
 • need
 • ,
 • demand

5. Nosacījums, kas prasa atvieglojumu

 • "Viņa apmierināja viņa vajadzību pēc pieķeršanās"
 • "Dievam nav vajadzīgi cilvēki, lai paveiktu savu darbu"
 • "Ir pieprasījums pēc darba vietām"
  sinonīms:
 • vajag
 • ,
 • pieprasījums

verb

1. Request urgently and forcefully

 • "The victim's family is demanding compensation"
 • "The boss demanded that he be fired immediately"
 • "She demanded to see the manager"
  synonym:
 • demand

1. Steidzami un spēcīgi pieprasīt

 • "Cietušā ģimene pieprasa kompensāciju"
 • "Boss pieprasīja, lai viņš nekavējoties tiktu atlaists"
 • "Viņa pieprasīja redzēt menedžeri"
  sinonīms:
 • pieprasījums

2. Require as useful, just, or proper

 • "It takes nerve to do what she did"
 • "Success usually requires hard work"
 • "This job asks a lot of patience and skill"
 • "This position demands a lot of personal sacrifice"
 • "This dinner calls for a spectacular dessert"
 • "This intervention does not postulate a patient's consent"
  synonym:
 • necessitate
 • ,
 • ask
 • ,
 • postulate
 • ,
 • need
 • ,
 • require
 • ,
 • take
 • ,
 • involve
 • ,
 • call for
 • ,
 • demand

2. Prasa tik noderīgu, taisnīgu vai pareizu

 • "Ir nepieciešams nervs darīt to, ko viņa izdarīja"
 • "Veikalei parasti ir nepieciešams smags darbs"
 • "Šis darbs prasa daudz pacietības un prasmju"
 • "Šī nostāja prasa daudz personīgu upuri"
 • "Šīs vakariņas prasa iespaidīgu desertu"
 • "Šī iejaukšanās ne postulē pacienta piekrišanu"
  sinonīms:
 • nepieciešamība
 • ,
 • jautā
 • ,
 • postulēt
 • ,
 • vajag
 • ,
 • pieprasīt
 • ,
 • ņemt
 • ,
 • iesaistīt
 • ,
 • piezvanīt
 • ,
 • pieprasījums

3. Claim as due or just

 • "The bank demanded payment of the loan"
  synonym:
 • demand
 • ,
 • exact

3. Pieprasīt kā pienākumu vai vienkārši

 • "Nokalva pieprasīja aizdevuma samaksu"
  sinonīms:
 • pieprasījums
 • ,
 • precīzi

4. Lay legal claim to

  synonym:
 • demand

4. Liegt juridisku prasību

  sinonīms:
 • pieprasījums

5. Summon to court

  synonym:
 • demand

5. Uzaicinājums uz tiesu

  sinonīms:
 • pieprasījums

6. Ask to be informed of

 • "I demand an explanation"
  synonym:
 • demand

6. Lūgt būt informētam

 • "Es pieprasu skaidrojumu"
  sinonīms:
 • pieprasījums

Examples of using

The demand made the offer.
Pieprasījums izteica piedāvājumu.
I only demand your complete loyalty.
Es pieprasu tikai pilnīgu lojalitāti.
Englishmen will never be slaves. They will always be free to do what the government and public opinion demand from them.
Angļi nekad nebūs vergi. Viņi vienmēr varēs brīvi darīt to, ko valdība un sabiedriskā doma pieprasa no viņiem.