Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deduction" into Latvian language

Vārda "atskaitījums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Deduction

[Atskaitījums]
/dɪdəkʃən/

noun

1. A reduction in the gross amount on which a tax is calculated

 • Reduces taxes by the percentage fixed for the taxpayer's income bracket
  synonym:
 • tax write-off
 • ,
 • tax deduction
 • ,
 • deduction

1. Bruto summas samazinājums, par kuru tiek aprēķināts nodoklis

 • Samazina nodokļus par procentuālo daļu, kas noteikta nodokļu maksātāja ienākumu grupai
  sinonīms:
 • nodokļu norakstīšana
 • ,
 • nodokļa atskaitījums
 • ,
 • atskaitījums

2. An amount or percentage deducted

  synonym:
 • deduction
 • ,
 • discount

2. Atskaitīta summa vai procenti

  sinonīms:
 • atskaitījums
 • ,
 • atlaide

3. Something that is inferred (deduced or entailed or implied)

 • "His resignation had political implications"
  synonym:
 • deduction
 • ,
 • entailment
 • ,
 • implication

3. Kaut kas, kas tiek izsecināts (izsecināts vai saistīts vai netiešs)

 • "Viņa atkāpšanās no amata bija politiska ietekme"
  sinonīms:
 • atskaitījums
 • ,
 • iesaistīšanās
 • ,
 • implikācija

4. Reasoning from the general to the particular (or from cause to effect)

  synonym:
 • deduction
 • ,
 • deductive reasoning
 • ,
 • synthesis

4. Argumentācija no vispārīgā uz konkrēto (vai no cēloņa uz sekām)

  sinonīms:
 • atskaitījums
 • ,
 • deduktīvā spriešana
 • ,
 • sintēze

5. The act of subtracting (removing a part from the whole)

 • "He complained about the subtraction of money from their paychecks"
  synonym:
 • subtraction
 • ,
 • deduction

5. Atņemšanas akts (daļas izņemšana no veseluma)

 • "Viņš sūdzējās par naudas atņemšanu no viņu algas čekiem"
  sinonīms:
 • atņemšana
 • ,
 • atskaitījums

6. The act of reducing the selling price of merchandise

  synonym:
 • discount
 • ,
 • price reduction
 • ,
 • deduction

6. Preču pārdošanas cenas samazināšanas akts

  sinonīms:
 • atlaide
 • ,
 • cenu samazinājums
 • ,
 • atskaitījums