Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dark" into Latvian language

Vārda "tumšs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Dark

[Tumšs]
/dɑrk/

noun

1. Absence of light or illumination

  synonym:
 • dark
 • ,
 • darkness

1. Gaismas vai apgaismojuma neesamība

  sinonīms:
 • tumšs
 • ,
 • tumsa

2. Absence of moral or spiritual values

 • "The powers of darkness"
  synonym:
 • iniquity
 • ,
 • wickedness
 • ,
 • darkness
 • ,
 • dark

2. Morālo vai garīgo vērtību neesamība

 • "Tumsas spējas"
  sinonīms:
 • netaisnība
 • ,
 • ļaundarība
 • ,
 • tumsa
 • ,
 • tumšs

3. An unilluminated area

 • "He moved off into the darkness"
  synonym:
 • darkness
 • ,
 • dark
 • ,
 • shadow

3. Nemiluminēts apgabals

 • "Viņš pārcēlās tumsā"
  sinonīms:
 • tumsa
 • ,
 • tumšs
 • ,
 • ēna

4. The time after sunset and before sunrise while it is dark outside

  synonym:
 • night
 • ,
 • nighttime
 • ,
 • dark

4. Laiku pēc saulrieta un pirms saullēkta, kamēr ārā ir tumšs

  sinonīms:
 • nakts
 • ,
 • tumšs

5. An unenlightened state

 • "He was in the dark concerning their intentions"
 • "His lectures dispelled the darkness"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • darkness

5. Neapgaismots stāvoklis

 • "Viņš bija tumsā par viņu nodomiem"
 • "Viņa lekcijas kliedēja tumsu"
  sinonīms:
 • tumšs
 • ,
 • tumsa

adjective

1. Devoid of or deficient in light or brightness

 • Shadowed or black
 • "Sitting in a dark corner"
 • "A dark day"
 • "Dark shadows"
 • "Dark as the inside of a black cat"
  synonym:
 • dark

1. Kam nav gaismas vai spilgtuma vai nepilnības

 • Ēna vai melna
 • "Sēdēšana tumšā stūrī"
 • "Tumša diena"
 • "Tumšas ēnas"
 • "Tumši kā melnā kaķa iekšpusi"
  sinonīms:
 • tumšs

2. (used of color) having a dark hue

 • "Dark green"
 • "Dark glasses"
 • "Dark colors like wine red or navy blue"
  synonym:
 • dark

2. ( lietots no krāsas ) ar tumšu nokrāsu

 • "Tumši zaļš"
 • "Tumšas brilles"
 • "Tumšas krāsas, piemēram, vīns sarkans vai tumši zils"
  sinonīms:
 • tumšs

3. Brunet (used of hair or skin or eyes)

 • "Dark eyes"
  synonym:
 • dark

3. Brunete ( lietota no matiem vai ādas vai acīm )

 • "Tumšas acis"
  sinonīms:
 • tumšs

4. Stemming from evil characteristics or forces

 • Wicked or dishonorable
 • "Black deeds"
 • "A black lie"
 • "His black heart has concocted yet another black deed"
 • "Darth vader of the dark side"
 • "A dark purpose"
 • "Dark undercurrents of ethnic hostility"
 • "The scheme of some sinister intelligence bent on punishing him"-thomas hardy
  synonym:
 • black
 • ,
 • dark
 • ,
 • sinister

4. Ko rada ļaunas īpašības vai spēki

 • Nelabs vai negodīgs
 • "Melnie darbi"
 • "Melni meli"
 • "Viņa melnā sirds ir izdomājusi vēl vienu melnu aktu"
 • "Tumšās puses darth vader"
 • "Tumšs mērķis"
 • "Tikālās naidīguma dzirkstošās pakārtotās daļas"
 • "Kāda draudīga intelekta shēma, kas ir vērsta uz viņa sodīšanu" - tomass hardijs
  sinonīms:
 • melns
 • ,
 • tumšs
 • ,
 • draudīgs

5. Secret

 • "Keep it dark"
  synonym:
 • dark

5. Noslēpums

 • "Turiet to tumšu"
  sinonīms:
 • tumšs

6. Showing a brooding ill humor

 • "A dark scowl"
 • "The proverbially dour new england puritan"
 • "A glum, hopeless shrug"
 • "He sat in moody silence"
 • "A morose and unsociable manner"
 • "A saturnine, almost misanthropic young genius"- bruce bliven
 • "A sour temper"
 • "A sullen crowd"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • dour
 • ,
 • glowering
 • ,
 • glum
 • ,
 • moody
 • ,
 • morose
 • ,
 • saturnine
 • ,
 • sour
 • ,
 • sullen

6. Parādot slotu sliktu humoru

 • "Tumšs skauģis"
 • "Pārmērīgi dour new england puritan"
 • "Glum, bezcerīgs paraustiņš"
 • "Viņš sēdēja garastāvokļa klusumā"
 • "Moroze un nesocivāls veids"
 • "Saturnīns, gandrīz misantropisks jaunais ģēnijs" - brūss blivens
 • "Skāba rūdījums"
 • "Samults pūlis"
  sinonīms:
 • tumšs
 • ,
 • dūra
 • ,
 • mirdzošs
 • ,
 • glums
 • ,
 • moodijs
 • ,
 • moroze
 • ,
 • saturnīns
 • ,
 • skābs
 • ,
 • pietūkuši

7. Lacking enlightenment or knowledge or culture

 • "This benighted country"
 • "Benighted ages of barbarism and superstition"
 • "The dark ages"
 • "A dark age in the history of education"
  synonym:
 • benighted
 • ,
 • dark

7. Trūkst apgaismības vai zināšanu vai kultūras

 • "Šī labotā valsts"
 • "Barisma un māņticības cienīti vecums"
 • "Tumšais vecums"
 • "Tumšs vecums izglītības vēsturē"
  sinonīms:
 • labots
 • ,
 • tumšs

8. Marked by difficulty of style or expression

 • "Much that was dark is now quite clear to me"
 • "Those who do not appreciate kafka's work say his style is obscure"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • obscure

8. Iezīmēts ar stila vai izteiksmes grūtībām

 • "Daudz tas bija tumšs, man tagad ir pilnīgi skaidrs"
 • "Tie, kas nenovērtē kafkas darbu, saka, ka viņa stils ir neskaidrs"
  sinonīms:
 • tumšs
 • ,
 • neskaidrība

9. Causing dejection

 • "A blue day"
 • "The dark days of the war"
 • "A week of rainy depressing weather"
 • "A disconsolate winter landscape"
 • "The first dismal dispiriting days of november"
 • "A dark gloomy day"
 • "Grim rainy weather"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • dark
 • ,
 • dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • dismal
 • ,
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear
 • ,
 • dreary

9. Izraisīt noraidīšanu

 • "Zila diena"
 • "Kara tumšās dienas"
 • "Nekundes lietains nomācošs laiks"
 • "Neizdrausmīga ziemas ainava"
 • "Pirmās drūmās nosūtīšanas dienas novembrī"
 • "Tumša drūma diena"
 • "Grim lietains laiks"
  sinonīms:
 • zils
 • ,
 • tumšs
 • ,
 • dingijs
 • ,
 • diskonolāts
 • ,
 • drūms
 • ,
 • drūmums
 • ,
 • grims
 • ,
 • žēl
 • ,
 • drabēt
 • ,
 • Dreārs

10. Having skin rich in melanin pigments

 • "National association for the advancement of colored people"
 • "Dark-skinned peoples"
  synonym:
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • dark
 • ,
 • dark-skinned
 • ,
 • non-white

10. Ar ādu, kas bagāta ar melanīna pigmentiem

 • "Nacionālā krāsaino cilvēku attīstības asociācija"
 • "Tumši ādas tautas"
  sinonīms:
 • krāsains
 • ,
 • tumšs
 • ,
 • tumšādains
 • ,
 • nebalts

11. Not giving performances

 • Closed
 • "The theater is dark on mondays"
  synonym:
 • dark

11. Nesniedz izrādes

 • Slēgts
 • "Mondienās teātris ir tumšs"
  sinonīms:
 • tumšs

Examples of using

The night is dark.
Nakts ir tumša.
It was dark in the forest.
Mežā bija tumšs.
The dark clouds and swirling wind indicated that a storm was imminent.
Tumšie mākoņi un virpuļojošais vējš norādīja, ka vētra ir nenovēršama.