Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "curve" into Latvian language

Vārda "līkne" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Curve

[Līkne]
/kərv/

noun

1. The trace of a point whose direction of motion changes

  synonym:
 • curve
 • ,
 • curved shape

1. Pēdas tam punktam, kura kustības virziens mainās

  sinonīms:
 • līkne
 • ,
 • izliekta forma

2. A line on a graph representing data

  synonym:
 • curve

2. Diagramma, kas attēlo datus

  sinonīms:
 • līkne

3. A pitch of a baseball that is thrown with spin so that its path curves as it approaches the batter

  synonym:
 • curve
 • ,
 • curve ball
 • ,
 • breaking ball
 • ,
 • bender

3. Beisbola piķis, kas tiek izmests ar griezienu, lai tā ceļš izliektos, tuvojoties mīklai

  sinonīms:
 • līkne
 • ,
 • līknes bumba
 • ,
 • lauzt bumbu
 • ,
 • aizdevējs

4. The property possessed by the curving of a line or surface

  synonym:
 • curvature
 • ,
 • curve

4. Īpašums, kas pieder pie līnijas vai virsmas izliekuma

  sinonīms:
 • izliekums
 • ,
 • līkne

5. Curved segment (of a road or river or railroad track etc.)

  synonym:
 • bend
 • ,
 • curve

5. Izliekts segments ( no ceļa vai upes vai dzelzceļa sliežu ceļa utt. )

  sinonīms:
 • saliekt
 • ,
 • līkne

verb

1. Turn sharply

 • Change direction abruptly
 • "The car cut to the left at the intersection"
 • "The motorbike veered to the right"
  synonym:
 • swerve
 • ,
 • sheer
 • ,
 • curve
 • ,
 • trend
 • ,
 • veer
 • ,
 • slue
 • ,
 • slew
 • ,
 • cut

1. Strauji pagriezieties

 • Pēkšņi mainīt virzienu
 • "Karaspēks krustojumā sagriezts pa kreisi"
 • "Motocikls plūda pa labi"
  sinonīms:
 • sviras
 • ,
 • milzīgs
 • ,
 • līkne
 • ,
 • tendence
 • ,
 • plīvurs
 • ,
 • dūša
 • ,
 • slotiņš
 • ,
 • sagriezts

2. Extend in curves and turns

 • "The road winds around the lake"
 • "The path twisted through the forest"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • twist
 • ,
 • curve

2. Stiepjas līknēs un pagriezienos

 • "Ceļa vējš ap ezeru"
 • "Ceļš, kas savīts caur mežu"
  sinonīms:
 • vējš
 • ,
 • vērpjot
 • ,
 • līkne

3. Form an arch or curve

 • "Her back arches"
 • "Her hips curve nicely"
  synonym:
 • arch
 • ,
 • curve
 • ,
 • arc

3. Veidot arku vai līkni

 • "Viņas muguras arkas"
 • "Viņas gurni labi izliek"
  sinonīms:
 • arka
 • ,
 • līkne
 • ,
 • loka

4. Bend or cause to bend

 • "He crooked his index finger"
 • "The road curved sharply"
  synonym:
 • crook
 • ,
 • curve

4. Saliekties vai izraisīt saliekšanu

 • "Viņš šķībināja savu indeksa pirkstu"
 • "Ceļš strauji izliekās"
  sinonīms:
 • ķeksis
 • ,
 • līkne

5. Form a curl, curve, or kink

 • "The cigar smoke curled up at the ceiling"
  synonym:
 • curl
 • ,
 • curve
 • ,
 • kink

5. Veido biezeni, līkni vai kink

 • "Cigāra dūmi sakrita pie griestiem"
  sinonīms:
 • curl
 • ,
 • līkne
 • ,
 • kink

Examples of using

The curve extends from point A to point B.
Līkne stiepjas no A punkta līdz B punktam.