Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cry" into Latvian language

Vārda "raudāt" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Cry

[Raudāt]
/kraɪ/

noun

1. A loud utterance

 • Often in protest or opposition
 • "The speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • outcry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • shout
 • ,
 • vociferation

1. Skaļš izteikums

 • Bieži protestējot vai opozīcijā
 • "Runātāju pārtrauca skaļi saucieni no auditorijas aizmugures"
  sinonīms:
 • raudāt
 • ,
 • sašutums
 • ,
 • zvanīt
 • ,
 • kliedz
 • ,
 • kliegt
 • ,
 • vokalizācija

2. A loud utterance of emotion (especially when inarticulate)

 • "A cry of rage"
 • "A yell of pain"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • yell

2. Skaļš emociju izteikums (īpaši, ja tas ir neartikulēts)

 • "Dusmu sauciens"
 • "Sāpju kliedziens"
  sinonīms:
 • raudāt
 • ,
 • kliedz

3. A slogan used to rally support for a cause

 • "A cry to arms"
 • "Our watchword will be `democracy'"
  synonym:
 • war cry
 • ,
 • rallying cry
 • ,
 • battle cry
 • ,
 • cry
 • ,
 • watchword

3. Sauklis, ko izmanto, lai atbalstītu kādu mērķi

 • "Kliedziens uz rokām"
 • "Mūsu atslēgas vārds būs "demokrātija'"
  sinonīms:
 • kara sauciens
 • ,
 • mītošs raudāšana
 • ,
 • kaujas sauciens
 • ,
 • raudāt
 • ,
 • watchword

4. A fit of weeping

 • "Had a good cry"
  synonym:
 • cry

4. Raudāšanas lēkme

 • "Labi raudāja"
  sinonīms:
 • raudāt

5. The characteristic utterance of an animal

 • "Animal cries filled the night"
  synonym:
 • cry

5. Dzīvniekam raksturīgais izteikums

 • "Dzīvnieku saucieni piepildīja nakti"
  sinonīms:
 • raudāt

verb

1. Utter a sudden loud cry

 • "She cried with pain when the doctor inserted the needle"
 • "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
  synonym:
 • shout
 • ,
 • shout out
 • ,
 • cry
 • ,
 • call
 • ,
 • yell
 • ,
 • scream
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • squall

1. Izsaki pēkšņu skaļu saucienu

 • "Viņa raudāja no sāpēm, kad ārsts ievietoja adatu"
 • "Es viņai kliedzu pa logu, bet viņa mani nedzirdēja"
  sinonīms:
 • kliegt
 • ,
 • kliedz
 • ,
 • raudāt
 • ,
 • zvanīt
 • ,
 • holler
 • ,
 • hollo
 • ,
 • squall

2. Shed tears because of sadness, rage, or pain

 • "She cried bitterly when she heard the news of his death"
 • "The girl in the wheelchair wept with frustration when she could not get up the stairs"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • weep

2. Lej asaras skumju, dusmu vai sāpju dēļ

 • "Viņa rūgti raudāja, kad dzirdēja ziņas par viņa nāvi"
 • "Meitene ratiņkrēslā sarūgtināta raudāja, kad nevarēja piecelties pa kāpnēm"
  sinonīms:
 • raudāt

3. Utter aloud

 • Often with surprise, horror, or joy
 • "`i won!' he exclaimed"
 • "`help!' she cried"
 • "`i'm here,' the mother shouted when she saw her child looking lost"
  synonym:
 • exclaim
 • ,
 • cry
 • ,
 • cry out
 • ,
 • outcry
 • ,
 • call out
 • ,
 • shout

3. Skaļi izrunāt

 • Bieži vien ar pārsteigumu, šausmām vai prieku
 • "Es uzvarēju!' viņš iesaucās"
 • "Espalīdzi!' viņa raudāja"
 • "Es esmu šeit, māte kliedza, redzot, ka viņas bērns izskatās apmaldījies"
  sinonīms:
 • iesaucieties
 • ,
 • raudāt
 • ,
 • sašutums
 • ,
 • izsaukt
 • ,
 • kliegt

4. Proclaim or announce in public

 • "Before we had newspapers, a town crier would cry the news"
 • "He cried his merchandise in the market square"
  synonym:
 • cry
 • ,
 • blazon out

4. Pasludināt vai paziņot publiski

 • "Pirms mums bija avīzes, pilsētas raudātājs raudāja ziņas"
 • "Viņš raudāja savas preces tirgus laukumā"
  sinonīms:
 • raudāt
 • ,
 • blazon ārā

5. Demand immediate action

 • "This situation is crying for attention"
  synonym:
 • cry

5. Pieprasīt tūlītēju rīcību

 • "Šī situācija prasa uzmanību"
  sinonīms:
 • raudāt

6. Utter a characteristic sound

 • "The cat was crying"
  synonym:
 • cry

6. Izrunāt raksturīgu skaņu

 • "Kaķis raudāja"
  sinonīms:
 • raudāt

7. Bring into a particular state by crying

 • "The little boy cried himself to sleep"
  synonym:
 • cry

7. Ievest noteiktā stāvoklī raudot

 • "Mazais zēns raudāja gulēt"
  sinonīms:
 • raudāt

Examples of using

Tom didn't want his friends to see him cry.
Toms nevēlējās, lai viņa draugi redzētu viņu raudam.
Why do onions make you cry?
Kāpēc sīpoli liek raudāt?
Don't cry. Crying doesn't solve anything.
Neraudi. Raudāšana neko neatrisina.