Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "continuation" into Latvian language

Vārda "turpinājums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Continuation

[Turpinājums]
/kəntɪnjueʃən/

noun

1. The act of continuing an activity without interruption

  synonym:
 • continuance
 • ,
 • continuation

1. Darbība, kas tiek turpināta bez pārtraukuma

  sinonīms:
 • turpināšana
 • ,
 • turpinājums

2. A part added to a book or play that continues and extends it

  synonym:
 • sequel
 • ,
 • continuation

2. Grāmatai vai lugai pievienota daļa, kas to turpina un pagarina

  sinonīms:
 • turpinājums

3. A gestalt principle of organization holding that there is an innate tendency to perceive a line as continuing its established direction

  synonym:
 • good continuation
 • ,
 • continuation
 • ,
 • law of continuation

3. Geštalta organizācijas princips uzskata, ka pastāv iedzimta tendence uztvert līniju kā tās noteiktā virziena turpināšanu

  sinonīms:
 • labs turpinājums
 • ,
 • turpinājums
 • ,
 • turpināšanas likums

4. The consequence of being lengthened in duration

  synonym:
 • lengthiness
 • ,
 • prolongation
 • ,
 • continuation
 • ,
 • protraction

4. Ilguma pagarināšanas sekas

  sinonīms:
 • garums
 • ,
 • pagarināšanās
 • ,
 • turpinājums
 • ,
 • ievilkšana

Examples of using

Children are our shift, our future, the continuation of the people's life.
Bērni ir mūsu maiņa, mūsu nākotne, tautas dzīves turpinājums.
Everybody knows the line “The boy was firm on the interrogation”, but nowadays many people don’t know the continuation: it is a verse about a boy that died, having refused to renounce the membership of Komsomol.
Ikviens zina līniju “Zēns bija stingrs pratināšanā”, taču mūsdienās daudzi cilvēki nezina turpinājumu: tas ir pants par zēnu, kurš nomira, atteicies atteikties no dalības komjaunatnē.
There is a continuation.
Ir turpinājums.