Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conflict" into Latvian language

Vārda "konflikts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Conflict

[Konflikts]
/kɑnflɪkt/

noun

1. An open clash between two opposing groups (or individuals)

 • "The harder the conflict the more glorious the triumph"--thomas paine
 • "Police tried to control the battle between the pro- and anti-abortion mobs"
  synonym:
 • conflict
 • ,
 • struggle
 • ,
 • battle

1. Atklāta sadursme starp divām pretējām grupām ( vai indivīdiem )

 • "Grūtāk konfliktu, jo krāšņāks triumfs" - tomass paine
 • "Policija mēģināja kontrolēt cīņu starp pro- un pret abortiem vērstiem mobiem"
  sinonīms:
 • konflikts
 • ,
 • cīņa

2. Opposition between two simultaneous but incompatible feelings

 • "He was immobilized by conflict and indecision"
  synonym:
 • conflict

2. Opozīcija starp divām vienlaicīgām, bet nesaderīgām jūtām

 • "Viņš tika imobilizēts ar konfliktu un neizlēmību"
  sinonīms:
 • konflikts

3. A hostile meeting of opposing military forces in the course of a war

 • "Grant won a decisive victory in the battle of chickamauga"
 • "He lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
  synonym:
 • battle
 • ,
 • conflict
 • ,
 • fight
 • ,
 • engagement

3. Naidīga pretējo militāro spēku sanāksme kara laikā

 • "Grants ieguva izšķirošu uzvaru chickamauga kaujā"
 • "Viņš zaudēja savas romantiskās idejas par karu, kad nonāca īstā saderināšanās laikā"
  sinonīms:
 • cīņa
 • ,
 • konflikts
 • ,
 • saderināšanās

4. A state of opposition between persons or ideas or interests

 • "His conflict of interest made him ineligible for the post"
 • "A conflict of loyalties"
  synonym:
 • conflict

4. Opozīcijas stāvoklis starp personām vai idejām vai interesēm

 • "Viņa interešu konflikts viņu padarīja nepiemērotu amatam"
 • "Noraidīšanas konflikts"
  sinonīms:
 • konflikts

5. An incompatibility of dates or events

 • "He noticed a conflict in the dates of the two meetings"
  synonym:
 • conflict

5. Datumu vai notikumu nesaderība

 • "Viņš pamanīja konfliktu divu sanāksmju datumos"
  sinonīms:
 • konflikts

6. Opposition in a work of drama or fiction between characters or forces (especially an opposition that motivates the development of the plot)

 • "This form of conflict is essential to mann's writing"
  synonym:
 • conflict

6. Opozīcija drāmas vai daiļliteratūras darbā starp varoņiem vai spēkiem ( it īpaši opozīcija, kas motivē zemes gabala attīstību )

 • "Šī konflikta forma ir būtiska manna rakstīšanai"
  sinonīms:
 • konflikts

7. A disagreement or argument about something important

 • "He had a dispute with his wife"
 • "There were irreconcilable differences"
 • "The familiar conflict between republicans and democrats"
  synonym:
 • dispute
 • ,
 • difference
 • ,
 • difference of opinion
 • ,
 • conflict

7. Domstarpības vai arguments par kaut ko svarīgu

 • "Viņš strīdējās ar sievu"
 • "Bija nesavienojamas atšķirības"
 • "Pazīstamais konflikts starp republikāņiem un demokrātiem"
  sinonīms:
 • strīds
 • ,
 • atšķirība
 • ,
 • viedokļa atšķirība
 • ,
 • konflikts

verb

1. Be in conflict

 • "The two proposals conflict!"
  synonym:
 • conflict

1. Būt konfliktā

 • "Divi priekšlikumi ir konflikti!"
  sinonīms:
 • konflikts

2. Go against, as of rules and laws

 • "He ran afoul of the law"
 • "This behavior conflicts with our rules"
  synonym:
 • conflict
 • ,
 • run afoul
 • ,
 • infringe
 • ,
 • contravene

2. Iet pret noteikumiem un likumiem

 • "Viņš skrēja likuma priekšā"
 • "Šī rīcība ir pretrunā ar mūsu noteikumiem"
  sinonīms:
 • konflikts
 • ,
 • skrien pa priekšu
 • ,
 • pārkāpt
 • ,
 • kontrēns

Examples of using

The prefectural police is trying to find out what conflict took place between the father and daughter following the family dinner.
Prefektūras policija mēģina noskaidrot, kāds konflikts notika starp tēvu un meitu pēc ģimenes vakariņām.
It is costly and politically difficult to continue this conflict.
Ir dārgi un politiski grūti turpināt šo konfliktu.
His opinion comes into conflict with mine.
Viņa viedoklis ir pretrunā ar mani.