Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "condensation" into Latvian language

Vārda "kondensācija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Condensation

[Kondensācija]
/kɑndənseʃən/

noun

1. (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas or images combine into a single symbol

 • Especially in dreams
  synonym:
 • condensation

1. (psihoanalīze) neapzināts process, kurā divas idejas vai attēli apvienojas vienā simbolā

 • Īpaši sapņos
  sinonīms:
 • kondensāts

2. The process of changing from a gaseous to a liquid or solid state

  synonym:
 • condensation

2. Process, kurā notiek pāreja no gāzveida uz šķidru vai cietu stāvokli

  sinonīms:
 • kondensāts

3. Atmospheric moisture that has condensed because of cold

  synonym:
 • condensation
 • ,
 • condensate

3. Atmosfēras mitrums, kas ir kondensējies aukstuma dēļ

  sinonīms:
 • kondensāts

4. The process or result of becoming smaller or pressed together

 • "The contraction of a gas on cooling"
  synonym:
 • compression
 • ,
 • condensation
 • ,
 • contraction

4. Process vai rezultāts kļūst mazāks vai saspiests kopā

 • "Gāzes saraušanās dzesēšanas laikā"
  sinonīms:
 • saspiešana
 • ,
 • kondensāts
 • ,
 • kontrakcija

5. A shortened version of a written work

  synonym:
 • condensation
 • ,
 • abridgement
 • ,
 • abridgment
 • ,
 • capsule

5. Rakstiska darba saīsināta versija

  sinonīms:
 • kondensāts
 • ,
 • saīsinājums
 • ,
 • kapsula

6. The act of increasing the density of something

  synonym:
 • condensing
 • ,
 • condensation

6. Darbība, palielinot blīvumu kaut ko

  sinonīms:
 • kondensācija
 • ,
 • kondensāts