Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "complaint" into Latvian language

Vārda "sūdzība" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Complaint

[Sūdzība]
/kəmplent/

noun

1. An often persistent bodily disorder or disease

 • A cause for complaining
  synonym:
 • ailment
 • ,
 • complaint
 • ,
 • ill

1. Bieži vien pastāvīgi ķermeņa traucējumi vai slimība

 • Iemesls sūdzēties
  sinonīms:
 • kaite
 • ,
 • sūdzība
 • ,
 • slims

2. (formerly) a loud cry (or repeated cries) of pain or rage or sorrow

  synonym:
 • complaint

2. (agrāk) skaļš sāpju, dusmu vai bēdu sauciens (vai atkārtoti saucieni)

  sinonīms:
 • sūdzība

3. An expression of grievance or resentment

  synonym:
 • complaint

3. Sūdzības vai aizvainojuma izpausme

  sinonīms:
 • sūdzība

4. (civil law) the first pleading of the plaintiff setting out the facts on which the claim for relief is based

  synonym:
 • complaint

4. (civiltiesības) prasītāja pirmais procesuālais raksts, kurā izklāstīti fakti, uz kuriem ir pamatota prasība par atvieglojumu

  sinonīms:
 • sūdzība

5. (criminal law) a pleading describing some wrong or offense

 • "He was arrested on a charge of larceny"
  synonym:
 • charge
 • ,
 • complaint

5. (krimināltiesības) procesuālais raksts, kurā aprakstīts kāds pārkāpums vai nodarījums

 • "Viņš tika arestēts apsūdzībā par zādzību"
  sinonīms:
 • uzlādēt
 • ,
 • sūdzība

Examples of using

Tom lodged his complaint with the manager.
Toms iesniedza sūdzību vadītājam.
We try to follow up on every complaint.
Mēs cenšamies sekot līdzi katrai sūdzībai.
Is that a complaint?
Vai tā ir sūdzība?