Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "commission" into Latvian language

Vārda "komisija" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Commission

[Komisija]
/kəmɪʃən/

noun

1. A special group delegated to consider some matter

 • "A committee is a group that keeps minutes and loses hours" - milton berle
  synonym:
 • committee
 • ,
 • commission

1. Īpaša grupa deleģēta izskatīt kādu jautājumu

 • "Komiteja ir grupa, kas glabā minūtes un zaudē stundas" - miltons berle
  sinonīms:
 • komiteja
 • ,
 • komisija

2. A fee for services rendered based on a percentage of an amount received or collected or agreed to be paid (as distinguished from a salary)

 • "He works on commission"
  synonym:
 • commission

2. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz procentuālo daļu no summas, kas saņemta vai iekasēta vai par kuru panākta vienošanās (atšķirībā no algas)

 • "Viņš strādā pēc pasūtījuma"
  sinonīms:
 • komisija

3. The act of granting authority to undertake certain functions

  synonym:
 • commission
 • ,
 • commissioning

3. Pilnvaru piešķiršanas akts noteiktu funkciju veikšanai

  sinonīms:
 • komisija
 • ,
 • nodošana ekspluatācijā

4. The state of being in good working order and ready for operation

 • "Put the ships into commission"
 • "The motor was out of commission"
  synonym:
 • commission

4. Stāvoklis, kad esat labā darba kārtībā un gatavs darbībai

 • "Nododiet kuģus ekspluatācijā"
 • "Motors bija ārpus ekspluatācijas"
  sinonīms:
 • komisija

5. A group of representatives or delegates

  synonym:
 • deputation
 • ,
 • commission
 • ,
 • delegation
 • ,
 • delegacy
 • ,
 • mission

5. Pārstāvju vai delegātu grupa

  sinonīms:
 • deputācija
 • ,
 • komisija
 • ,
 • delegācija
 • ,
 • deleģēšana
 • ,
 • misija

6. A formal statement of a command or injunction to do something

 • "The judge's charge to the jury"
  synonym:
 • commission
 • ,
 • charge
 • ,
 • direction

6. Oficiāls paziņojums par komandu vai rīkojumu kaut ko darīt

 • "Tiesneša apsūdzība žūrijai"
  sinonīms:
 • komisija
 • ,
 • uzlādēt
 • ,
 • virziens

7. An official document issued by a government and conferring on the recipient the rank of an officer in the armed forces

  synonym:
 • commission
 • ,
 • military commission

7. Oficiāls dokuments, ko izdevusi valdība un kas saņēmējam piešķir bruņoto spēku virsnieka pakāpi

  sinonīms:
 • komisija
 • ,
 • militārā komisija

8. The act of committing a crime

  synonym:
 • perpetration
 • ,
 • commission
 • ,
 • committal

8. Nozieguma izdarīšanas darbība

  sinonīms:
 • izdarīšana
 • ,
 • komisija
 • ,
 • apņemšanās

9. A special assignment that is given to a person or group

 • "A confidential mission to london"
 • "His charge was deliver a message"
  synonym:
 • mission
 • ,
 • charge
 • ,
 • commission

9. Īpašs uzdevums, kas tiek piešķirts personai vai grupai

 • "Konfidenciāla misija uz londonu"
 • "Viņa apsūdzība bija vēstījuma nodošana"
  sinonīms:
 • misija
 • ,
 • uzlādēt
 • ,
 • komisija

verb

1. Put into commission

 • Equip for service
 • Of ships
  synonym:
 • commission

1. Nodot ekspluatācijā

 • Aprīkot apkalpošanai
 • No kuģiem
  sinonīms:
 • komisija

2. Place an order for

  synonym:
 • commission

2. Veikt pasūtījumu par

  sinonīms:
 • komisija

3. Charge with a task

  synonym:
 • commission

3. Uzlādējiet ar uzdevumu

  sinonīms:
 • komisija

Examples of using

The commission has promised to take action soon.
Komisija solījusi drīzumā rīkoties.
We charge a commission of 100%.
Mēs iekasējam komisijas maksu 100% apmērā%.
We charge a commission of 3%.
Mēs iekasējam komisijas maksu 3% apmērā%.