Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "come" into Latvian language

Vārda "nāc" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Come

[Nāc]
/kəm/

noun

1. The thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract

  synonym:
 • semen
 • ,
 • seed
 • ,
 • seminal fluid
 • ,
 • ejaculate
 • ,
 • cum
 • ,
 • come

1. Biezais baltais šķidrums, kas satur spermatozoīdus, ko ejakulē vīriešu dzimumorgāni

  sinonīms:
 • sperma
 • ,
 • sēklas
 • ,
 • sēklas šķidrums
 • ,
 • ejakulēt
 • ,
 • cum
 • ,
 • nāc

verb

1. Move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody

 • "He came singing down the road"
 • "Come with me to the casbah"
 • "Come down here!"
 • "Come out of the closet!"
 • "Come into the room"
  synonym:
 • come
 • ,
 • come up

1. Virzieties uz kaut ko vai kādu, vai tuvojieties kaut kam vai kādam

 • "Viņš nāca dziedāt pa ceļu"
 • "Nāc ar mani uz kasbu"
 • "Nāc šurp!"
 • "Iznāc no skapja!"
 • "Ienāc istabā"
  sinonīms:
 • nāc
 • ,
 • nāc augšā

2. Reach a destination

 • Arrive by movement or progress
 • "She arrived home at 7 o'clock"
 • "She didn't get to chicago until after midnight"
  synonym:
 • arrive
 • ,
 • get
 • ,
 • come

2. Sasniegt galamērķi

 • Ierodieties ar kustību vai progresu
 • "Viņa ieradās mājās pulksten 7"
 • "Viņa nokļuva čikāgā tikai pēc pusnakts"
  sinonīms:
 • ierasties
 • ,
 • iegūt
 • ,
 • nāc

3. Come to pass

 • Arrive, as in due course
 • "The first success came three days later"
 • "It came as a shock"
 • "Dawn comes early in june"
  synonym:
 • come

3. Nāc garām

 • Ierodieties, kā noteiktā laikā
 • "Pirmie panākumi tika gūti trīs dienas vēlāk"
 • "Tas bija šoks"
 • "Rītausma nāk jūnija sākumā"
  sinonīms:
 • nāc

4. Reach or enter a state, relation, condition, use, or position

 • "The water came to a boil"
 • "We came to understand the true meaning of life"
 • "Their anger came to a boil"
 • "I came to realize the true meaning of life"
 • "The shoes came untied"
 • "Come into contact with a terrorist group"
 • "His face went red"
 • "Your wish will come true"
  synonym:
 • come

4. Sasniedziet vai ievadiet stāvokli, relāciju, nosacījumu, lietošanu vai pozīciju

 • "Ūdens uzvārījās"
 • "Mēs sapratām patieso dzīves jēgu"
 • "Viņu dusmas uzvārījās"
 • "Es sapratu patieso dzīves jēgu"
 • "Apavi bija atraisīti"
 • "Sazināties ar teroristu grupu"
 • "Viņa seja kļuva sarkana"
 • "Tava vēlme piepildīsies"
  sinonīms:
 • nāc

5. To be the product or result

 • "Melons come from a vine"
 • "Understanding comes from experience"
  synonym:
 • come
 • ,
 • follow

5. Būt par produktu vai rezultātu

 • "Meloni nāk no vīnogulāja"
 • "Izpratne nāk no pieredzes"
  sinonīms:
 • nāc
 • ,
 • sekot

6. Be found or available

 • "These shoes come in three colors
 • The furniture comes unassembled"
  synonym:
 • come

6. Esi atrodams vai pieejams

 • "Šīm kurpēm ir trīs krāsas
 • Mēbeles nāk nesamontētas"
  sinonīms:
 • nāc

7. Come forth

 • "A scream came from the woman's mouth"
 • "His breath came hard"
  synonym:
 • issue forth
 • ,
 • come

7. Nāciet ārā

 • "No sievietes mutes atskanēja kliedziens"
 • "Viņa elpa nāca smagi"
  sinonīms:
 • jautājums uz priekšu
 • ,
 • nāc

8. Be a native of

 • "She hails from kalamazoo"
  synonym:
 • hail
 • ,
 • come

8. Esiet dzimtā

 • "Viņa nāk no kalamazū"
  sinonīms:
 • krusa
 • ,
 • nāc

9. Extend or reach

 • "The water came up to my waist"
 • "The sleeves come to your knuckles"
  synonym:
 • come

9. Paplašināt vai sasniegt

 • "Ūdens pienāca līdz manam viduklim"
 • "Uzmavas nāk pie jūsu locītavām"
  sinonīms:
 • nāc

10. Exist or occur in a certain point in a series

 • "Next came the student from france"
  synonym:
 • come

10. Pastāv vai notiek noteiktā sērijas punktā

 • "Tālāk students ieradās no francijas"
  sinonīms:
 • nāc

11. Cover a certain distance

 • "She came a long way"
  synonym:
 • come

11. Veikt noteiktu attālumu

 • "Viņa nogājusi garu ceļu"
  sinonīms:
 • nāc

12. Come under, be classified or included

 • "Fall into a category"
 • "This comes under a new heading"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • come

12. Ietilpst, klasificēt vai iekļaut

 • "Iekrist kategorijā"
 • "Tas ietilpst jaunā virsrakstā"
  sinonīms:
 • kritums
 • ,
 • nāc

13. Happen as a result

 • "Nothing good will come of this"
  synonym:
 • come

13. Rezultātā notiek

 • "No tā nekas labs nenāks"
  sinonīms:
 • nāc

14. Add up in number or quantity

 • "The bills amounted to $2,000"
 • "The bill came to $2,000"
  synonym:
 • total
 • ,
 • number
 • ,
 • add up
 • ,
 • come
 • ,
 • amount

14. Saskaitīt skaitu vai daudzumu

 • "Rēķini sasniedza $2000"
 • "Rēķins sasniedza $2000"
  sinonīms:
 • kopā
 • ,
 • numurs
 • ,
 • saskaitīt
 • ,
 • nāc
 • ,
 • summa

15. Develop into

 • "This idea will never amount to anything"
 • "Nothing came of his grandiose plans"
  synonym:
 • come
 • ,
 • add up
 • ,
 • amount

15. Attīstīt par

 • "Šī ideja nekad neko neiztiks"
 • "No viņa grandiozajiem plāniem nekas nesanāca"
  sinonīms:
 • nāc
 • ,
 • saskaitīt
 • ,
 • summa

16. Be received

 • "News came in of the massacre in rwanda"
  synonym:
 • come
 • ,
 • come in

16. Saņemt

 • "Nāca ziņas par slaktiņu ruandā"
  sinonīms:
 • nāc
 • ,
 • nāc iekšā

17. Come to one's mind

 • Suggest itself
 • "It occurred to me that we should hire another secretary"
 • "A great idea then came to her"
  synonym:
 • occur
 • ,
 • come

17. Nāc prātā

 • Ierosiniet sevi
 • "Man ienāca prātā, ka mums vajadzētu nolīgt citu sekretāri"
 • "Tad viņai radās lieliska ideja"
  sinonīms:
 • rodas
 • ,
 • nāc

18. Come from

 • Be connected by a relationship of blood, for example
 • "She was descended from an old italian noble family"
 • "He comes from humble origins"
  synonym:
 • derive
 • ,
 • come
 • ,
 • descend

18. Nāc no

 • Esiet saistīts, piemēram, ar asins attiecībām
 • "Viņa bija cēlusies no senas itāļu muižnieku ģimenes"
 • "Viņš nāk no pazemīgas izcelsmes"
  sinonīms:
 • atvasināt
 • ,
 • nāc
 • ,
 • nolaisties

19. Proceed or get along

 • "How is she doing in her new job?"
 • "How are you making out in graduate school?"
 • "He's come a long way"
  synonym:
 • do
 • ,
 • fare
 • ,
 • make out
 • ,
 • come
 • ,
 • get along

19. Turpiniet vai saprotiet

 • "Kā viņai klājas jaunajā darbā?"
 • "Kā tu mācies augstskolā?"
 • "Viņš ir nogājis garu ceļu"
  sinonīms:
 • darīt
 • ,
 • maksa
 • ,
 • padarīt
 • ,
 • nāc
 • ,
 • tikt līdzi

20. Experience orgasm

 • "She could not come because she was too upset"
  synonym:
 • come

20. Pieredze orgasms

 • "Viņa nevarēja ierasties, jo bija pārāk sarūgtināta"
  sinonīms:
 • nāc

21. Have a certain priority

 • "My family comes first"
  synonym:
 • come

21. Ir noteikta prioritāte

 • "Mana ģimene ir pirmajā vietā"
  sinonīms:
 • nāc

Examples of using

I wonder if Tom will come tomorrow.
Interesanti, vai Toms rīt nāks.
Can I come to your party tonight?
Vai es varu šovakar ierasties uz jūsu ballīti?
If you're cold, come here and sit down by the fire.
Ja tev ir auksti, nāc šurp un apsēdies pie ugunskura.