Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "combination" into Latvian language

Vārda "kombinācija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Combination

[Kombinācija]
/kɑmbəneʃən/

noun

1. A collection of things that have been combined

 • An assemblage of separate parts or qualities
  synonym:
 • combination

1. To lietu kolekcija, kuras ir apvienotas

 • Atsevišķu detaļu vai īpašību salikums
  sinonīms:
 • kombinācija

2. A coordinated sequence of chess moves

  synonym:
 • combination

2. Koordinēta šaha kustību secība

  sinonīms:
 • kombinācija

3. A sequence of numbers or letters that opens a combination lock

 • "He forgot the combination to the safe"
  synonym:
 • combination

3. Numuru vai burtu secība, kas atver kombinētu slēdzeni

 • "Viņš aizmirsa kombināciju seifā"
  sinonīms:
 • kombinācija

4. A group of people (often temporary) having a common purpose

 • "They were a winning combination"
  synonym:
 • combination

4. Cilvēku grupai ( bieži pagaidu ) ir kopīgs mērķis

 • "Viņi bija uzvarējušā kombinācija"
  sinonīms:
 • kombinācija

5. An alliance of people or corporations or countries for a special purpose (formerly to achieve some antisocial end but now for general political or economic purposes)

  synonym:
 • combination

5. Cilvēku vai korporāciju vai valstu alianse īpašam mērķim ( agrāk, lai sasniegtu zināmu antisociālu galu, bet tagad vispārīgiem politiskiem vai ekonomiskiem mērķiem )

  sinonīms:
 • kombinācija

6. The act of arranging elements into specified groups without regard to order

  synonym:
 • combination

6. Elementu sakārtošanas akts noteiktās grupās, neņemot vērā kārtību

  sinonīms:
 • kombinācija

7. The act of combining things to form a new whole

  synonym:
 • combination
 • ,
 • combining
 • ,
 • compounding

7. Aktu, kas apvieno lietas, lai veidotu jaunu veselumu

  sinonīms:
 • kombinācija
 • ,
 • apvienošana
 • ,
 • salikšana

Examples of using

We're the only ones who know the combination to the safe.
Mēs esam vienīgie, kas zina kombināciju seifā.
What about the combination of both?
Kā ir ar abu kombināciju?
Nordic combined is one of the winter sport events, a competition where you compete on the combination of two Nordic style ski events - cross country skiing and ski jumping.
Ziemeļvalstu apvienojums ir viens no ziemas sporta pasākumiem, konkurss, kurā jūs sacenšaties par divu Ziemeļvalstu stila slēpošanas pasākumu - distanču slēpošanas un slēpošanas tramplīna - apvienojumu.