Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "coast" into Latvian language

Vārda "krūts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Coast

[Piekraste]
/koʊst/

noun

1. The shore of a sea or ocean

  synonym:
 • seashore
 • ,
 • coast
 • ,
 • seacoast
 • ,
 • sea-coast

1. Jūras vai okeāna krasts

  sinonīms:
 • jūras krastā
 • ,
 • piekraste
 • ,
 • jūras piekraste
 • ,
 • jūras zvēra

2. A slope down which sleds may coast

 • "When it snowed they made a coast on the golf course"
  synonym:
 • coast

2. Slīpums lejā, kas ragavas var piekrast

 • "Kad snigs viņi veica krastu golfa laukumā"
  sinonīms:
 • piekraste

3. The area within view

 • "The coast is clear"
  synonym:
 • coast

3. Apskatāmā teritorija

 • "Krasts ir skaidrs"
  sinonīms:
 • piekraste

4. The act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it

 • "His slide didn't stop until the bottom of the hill"
 • "The children lined up for a coast down the snowy slope"
  synonym:
 • slide
 • ,
 • glide
 • ,
 • coast

4. Darbība, kas vienmērīgi pārvietojas pa virsmu, paliekot saskarē ar to

 • "Viņa slidkalniņš neapstājās līdz kalna apakšai"
 • "Bērni ierindojās krastā pa sniegoto nogāzi"
  sinonīms:
 • slaids
 • ,
 • slīd
 • ,
 • piekraste

verb

1. Move effortlessly

 • By force of gravity
  synonym:
 • coast

1. Kustēties bez piepūles

 • Ar smaguma spēku
  sinonīms:
 • piekraste

Examples of using

Unfortunately, three days ago a magnitude 100.100 earthquake struck off the Pacific coast of Japan's Tohoku region.
Diemžēl pirms trim dienām Japānas Tohoku reģiona Klusā okeāna piekrastē notika 100 100 zemestrīce.
Malibu is on the coast of Southern California.
Malibu atrodas Kalifornijas dienvidu krastā.
In 100 the Ontario Censor Board banned the film "The Tin Drum," adapted from the Günter Grass novel, but the media found this silly, and so the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) showed the offending scene that night from coast to coast on the national news.
100. gadā Ontario Censor valde aizliedza filmu "Tin Drum", kas pielāgota no Günter Grass romāna, bet plašsaziņas līdzekļi atrada šo muļķīgo, un tā arī Kanādas apraides korporācija ( CBC ) tajā naktī no krasta līdz krastam parādīja nacionālās ziņas.