Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "class" into Latvian language

Vārda "klase" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Class

[Klase]
/klæs/

noun

1. A collection of things sharing a common attribute

 • "There are two classes of detergents"
  synonym:
 • class
 • ,
 • category
 • ,
 • family

1. Lietu kopums, kam ir kopīgs atribūts

 • "Ir divas mazgāšanas līdzekļu klases"
  sinonīms:
 • klase
 • ,
 • kategorija
 • ,
 • ģimene

2. A body of students who are taught together

 • "Early morning classes are always sleepy"
  synonym:
 • class
 • ,
 • form
 • ,
 • grade
 • ,
 • course

2. Studentu kopums, kurus māca kopā

 • "Agrīnās rīta nodarbības vienmēr ir miegainas"
  sinonīms:
 • klase
 • ,
 • forma
 • ,
 • pakāpe
 • ,
 • kurss

3. People having the same social, economic, or educational status

 • "The working class"
 • "An emerging professional class"
  synonym:
 • class
 • ,
 • stratum
 • ,
 • social class
 • ,
 • socio-economic class

3. Cilvēki ar tādu pašu sociālo, ekonomisko vai izglītības statusu

 • "Strādnieku šķira"
 • "Jaunā profesionālā klase"
  sinonīms:
 • klase
 • ,
 • stratum
 • ,
 • sociālā šķira
 • ,
 • sociāli ekonomiskā klase

4. Education imparted in a series of lessons or meetings

 • "He took a course in basket weaving"
 • "Flirting is not unknown in college classes"
  synonym:
 • course
 • ,
 • course of study
 • ,
 • course of instruction
 • ,
 • class

4. Izglītība, kas tiek sniegta vairākās nodarbībās vai sanāksmēs

 • "Viņš apguva grozu aušanas kursu"
 • "Flirts koledžas nodarbībās nav nezināms"
  sinonīms:
 • kurss
 • ,
 • studiju kurss
 • ,
 • apmācības kurss
 • ,
 • klase

5. A league ranked by quality

 • "He played baseball in class d for two years"
 • "Princeton is in the ncaa division 1-aa"
  synonym:
 • class
 • ,
 • division

5. Līga, kas sakārtota pēc kvalitātes

 • "Viņš divus gadus spēlēja beisbolu d klasē"
 • "Princeton ir ncaa 1-aa divīzijā"
  sinonīms:
 • klase
 • ,
 • iedalījums

6. A body of students who graduate together

 • "The class of '97"
 • "She was in my year at hoehandle high"
  synonym:
 • class
 • ,
 • year

6. Studentu kopums, kas absolvē kopā

 • "97. gada klase"
 • "Viņa mācījās manā gadā hoehandle high"
  sinonīms:
 • klase
 • ,
 • gads

7. (biology) a taxonomic group containing one or more orders

  synonym:
 • class

7. (bioloģija) taksonomiskā grupa, kas satur vienu vai vairākas kārtas

  sinonīms:
 • klase

8. Elegance in dress or behavior

 • "She has a lot of class"
  synonym:
 • class

8. Elegance apģērbā vai uzvedībā

 • "Viņai ir daudz klases"
  sinonīms:
 • klase

verb

1. Arrange or order by classes or categories

 • "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?"
  synonym:
 • classify
 • ,
 • class
 • ,
 • sort
 • ,
 • assort
 • ,
 • sort out
 • ,
 • separate

1. Sakārtot vai pasūtīt pēc klasēm vai kategorijām

 • "Kā jūs klasificētu šīs keramikas lauskas - vai tās ir aizvēsturiskas?"
  sinonīms:
 • klasificēt
 • ,
 • klase
 • ,
 • kārtot
 • ,
 • asorti
 • ,
 • sakārtot
 • ,
 • atsevišķi

Examples of using

Mary's phone was confiscated because she was caught texting during class.
Mērijas telefons tika konfiscēts, jo viņa tika pieķerta īsziņu sūtīšanai nodarbības laikā.
The student had his cellphone confiscated after it began to ring in class.
Studentam tika konfiscēts mobilais tālrunis pēc tam, kad tas sāka zvanīt stundā.
Can he swim? Sure! Tom was the best swimmer of our class, and knowing him I don't think he lost a bit of his skill.
Vai viņš var peldēt? Protams! Toms bija mūsu klases labākais peldētājs, un, viņu pazīstot, es nedomāju, ka viņš zaudēja mazliet savas prasmes.