Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "circuit" into Latvian language

Vārda "ķēde" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Circuit

[Circuit]
/sərkət/

noun

1. An electrical device that provides a path for electrical current to flow

  synonym:
 • circuit
 • ,
 • electrical circuit
 • ,
 • electric circuit

1. Elektriskā ierīce, kas nodrošina ceļu elektriskās strāvas plūsmai

  sinonīms:
 • ķēde
 • ,
 • elektriskā ķēde

2. A journey or route all the way around a particular place or area

 • "They took an extended tour of europe"
 • "We took a quick circuit of the park"
 • "A ten-day coach circuit of the island"
  synonym:
 • tour
 • ,
 • circuit

2. Ceļojums vai maršruts visu ceļu ap noteiktu vietu vai apgabalu

 • "Viņi devās ilgstošā tūrē pa eiropu"
 • "Mēs ātri apbraucām parku"
 • "Salas desmit dienu autobusu aplis"
  sinonīms:
 • tūre
 • ,
 • ķēde

3. An established itinerary of venues or events that a particular group of people travel to

 • "She's a familiar name on the club circuit"
 • "On the lecture circuit"
 • "The judge makes a circuit of the courts in his district"
 • "The international tennis circuit"
  synonym:
 • circuit

3. Izveidots maršruts ar vietām vai pasākumiem, uz kuriem ceļo noteikta cilvēku grupa

 • "Viņa ir pazīstams vārds kluba apritē"
 • "Lekciju ķēdē"
 • "Tiesnesis savā apgabalā izveido tiesu iecirkni"
 • "Starptautiskā tenisa trase"
  sinonīms:
 • ķēde

4. The boundary line encompassing an area or object

 • "He had walked the full circumference of his land"
 • "A danger to all races over the whole circumference of the globe"
  synonym:
 • circumference
 • ,
 • circuit

4. Robežlīnija, kas aptver apgabalu vai objektu

 • "Viņš bija nostaigājis visu savas zemes apkārtmēru"
 • "Bīstamība visām rasēm visā zemeslodes apkārtmērā"
  sinonīms:
 • apkārtmērs
 • ,
 • ķēde

5. (law) a judicial division of a state or the united states (so-called because originally judges traveled and held court in different locations)

 • One of the twelve groups of states in the united states that is covered by a particular circuit court of appeals
  synonym:
 • circuit

5. (likums) štata vai amerikas savienoto valstu tiesu nodaļa (tā sauktā, jo sākotnēji tiesneši ceļoja un turēja tiesu dažādās vietās)

 • Viena no divpadsmit štatu grupām amerikas savienotajās valstīs, uz kuru attiecas noteikta apgabaltiesa
  sinonīms:
 • ķēde

6. A racetrack for automobile races

  synonym:
 • racing circuit
 • ,
 • circuit

6. Sacīkšu trase autosacīkstēm

  sinonīms:
 • sacīkšu trase
 • ,
 • ķēde

7. Movement once around a course

 • "He drove an extra lap just for insurance"
  synonym:
 • lap
 • ,
 • circle
 • ,
 • circuit

7. Kustība vienreiz pa kursu

 • "Viņš nobrauca papildu apli tikai apdrošināšanas dēļ"
  sinonīms:
 • klēpis
 • ,
 • aplis
 • ,
 • ķēde

verb

1. Make a circuit

 • "They were circuiting about the state"
  synonym:
 • circuit

1. Izveidojiet ķēdi

 • "Viņi cirkulēja par valsti"
  sinonīms:
 • ķēde

Examples of using

The audience believed it to be part of the act, rather than a short circuit.
Skatītāji uzskatīja, ka tā ir daļa no cēliena, nevis īssavienojums.
I spilled jam on the electric outlet and there was a short circuit.
Es izlēju iestrēgumu uz elektrības kontaktligzdas, un bija īssavienojums.