Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "certain" into Latvian language

Vārda "noteikts" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Certain

[Noteikts]
/sərtən/

adjective

1. Definite but not specified or identified

 • "Set aside a certain sum each week"
 • "To a certain degree"
 • "Certain breeds do not make good pets"
 • "Certain members have not paid their dues"
 • "A certain popular teacher"
 • "A certain mrs. jones"
  synonym:
 • certain(a)

1. Noteikts, bet nav norādīts vai identificēts

 • "Katru nedēļu atlieciet noteiktu summu"
 • "Kādā mērā"
 • "Noteiktas šķirnes neveido labus mājdzīvniekus"
 • "Noteikti biedri nav samaksājuši nodevas"
 • "Noteikts populārs skolotājs"
 • "Noteikta džounsas kundze"
  sinonīms:
 • noteikts ( a )

2. Having or feeling no doubt or uncertainty

 • Confident and assured
 • "Felt certain of success"
 • "Was sure (or certain) she had seen it"
 • "Was very sure in his beliefs"
 • "Sure of her friends"
  synonym:
 • certain(p)
 • ,
 • sure

2. Bez šaubām vai nenoteiktības vai sajūtas

 • Pārliecināts un drošs
 • "Kļuvis no panākumiem"
 • "Bija pārliecināts, ka ( vai noteikts ) viņa to bija redzējusi"
 • "Bija ļoti pārliecināts par viņa uzskatiem"
 • "Viņu draugu vilinājums"
  sinonīms:
 • noteikts ( p )
 • ,
 • pārliecināts

3. Established beyond doubt or question

 • Definitely known
 • "What is certain is that every effect must have a cause"
 • "It is certain that they were on the bus"
 • "His fate is certain"
 • "The date for the invasion is certain"
  synonym:
 • certain(p)

3. Noteikts bez šaubām vai jautājumiem

 • Noteikti zināms
 • "Kāds ir skaidrs, ka katram efektam ir jābūt cēlonim"
 • "Ir skaidrs, ka viņi atradās autobusā"
 • "Viņa liktenis ir pārliecināts"
 • "Ieslodzes datums ir noteikts"
  sinonīms:
 • noteikts ( p )

4. Certain to occur

 • Destined or inevitable
 • "He was certain to fail"
 • "His fate is certain"
 • "In this life nothing is certain but death and taxes"- benjamin franklin
 • "He faced certain death"
 • "Sudden but sure regret"
 • "He is sure to win"
  synonym:
 • certain
 • ,
 • sure

4. Noteikti rodas

 • Lemts vai neizbēgams
 • "Viņš noteikti cieta neveiksmi"
 • "Viņa liktenis ir pārliecināts"
 • "Šajā dzīvē nekas nav skaidrs, bet nāve un nodokļi" - benjamin franklin
 • "Viņš saskārās ar noteiktu nāvi"
 • "Suddens, bet pārliecināts nožēla"
 • "Viņš noteikti uzvar"
  sinonīms:
 • noteikts
 • ,
 • pārliecināts

5. Established irrevocably

 • "His fate is sealed"
  synonym:
 • sealed
 • ,
 • certain

5. Nodibināts neatgriezeniski

 • "Viņa liktenis ir aizzīmogots"
  sinonīms:
 • aizzīmogots
 • ,
 • noteikts

6. Reliable in operation or effect

 • "A quick and certain remedy"
 • "A sure way to distinguish the two"
 • "Wood dust is a sure sign of termites"
  synonym:
 • certain
 • ,
 • sure

6. Uzticams darbībā vai iedarbībā

 • "Ātrs un noteikts līdzeklis"
 • "Noteikts veids, kā atšķirt abus"
 • "Koksnes putekļi ir pārliecināta termītu pazīme"
  sinonīms:
 • noteikts
 • ,
 • pārliecināts

7. Exercising or taking care great enough to bring assurance

 • "Be certain to disconnect the iron when you are through"
 • "Be sure to lock the doors"
  synonym:
 • certain
 • ,
 • sure

7. Vingrot vai rūpēties pietiekami lieliski, lai nodrošinātu pārliecību

 • "Esiet pārliecināts, ka atvienojiet dzelzi, kad esat cauri"
 • "Noteikti aizslēdziet durvis"
  sinonīms:
 • noteikts
 • ,
 • pārliecināts

Examples of using

It's difficult to root out certain prejudices.
Ir grūti izskaust noteiktus aizspriedumus.
Tom has a very bad reputation in certain quarters.
Tomam noteiktos ceturkšņos ir ļoti slikta reputācija.
Tom was certain that he would recognize Mary when he saw her.
Toms bija pārliecināts, ka atpazīs Mariju, kad viņu ieraudzīs.