Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "catch" into Latvian language

Vārda "noķert" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Catch

[Nozveja]
/kæʧ/

noun

1. A drawback or difficulty that is not readily evident

 • "It sounds good but what's the catch?"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • gimmick

1. Trūkums vai grūtības, kas nav viegli pamanāmas

 • "Tas izklausās labi, bet kāds ir āķis?"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • triks

2. The quantity that was caught

 • "The catch was only 10 fish"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • haul

2. Nozvejotais daudzums

 • "Nozveja bija tikai 10 zivis"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • pārvadāt

3. A person regarded as a good matrimonial prospect

  synonym:
 • catch
 • ,
 • match

3. Persona tiek uzskatīta par labu laulības izredzēm

  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • mačs

4. Anything that is caught (especially if it is worth catching)

 • "He shared his catch with the others"
  synonym:
 • catch

4. Jebkas, kas tiek noķerts (īpaši, ja ir vērts noķert)

 • "Viņš dalījās savā lomā ar pārējiem"
  sinonīms:
 • noķert

5. A break or check in the voice (usually a sign of strong emotion)

  synonym:
 • catch

5. Balss pārtraukums vai pārbaude (parasti spēcīgu emociju pazīme)

  sinonīms:
 • noķert

6. A restraint that checks the motion of something

 • "He used a book as a stop to hold the door open"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • stop

6. Savaldība, kas pārbauda kaut kā kustību

 • "Viņš izmantoja grāmatu kā pieturu, lai turētu durvis vaļā"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • apstāties

7. A fastener that fastens or locks a door or window

  synonym:
 • catch

7. Stiprinājums, kas nostiprina vai aizslēdz durvis vai logu

  sinonīms:
 • noķert

8. A cooperative game in which a ball is passed back and forth

 • "He played catch with his son in the backyard"
  synonym:
 • catch

8. Kooperatīva spēle, kurā bumba tiek nodota uz priekšu un atpakaļ

 • "Viņš spēlēja lomu ar savu dēlu pagalmā"
  sinonīms:
 • noķert

9. The act of catching an object with the hands

 • "Mays made the catch with his back to the plate"
 • "He made a grab for the ball before it landed"
 • "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"
 • "The infielder's snap and throw was a single motion"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • snatch
 • ,
 • snap

9. Objekta noķeršana ar rokām

 • "Mejs noķēra ar muguru pret šķīvi"
 • "Viņš satvēra bumbu, pirms tā piezemējās"
 • "Mārtina raušana pie bridēm neizdevās, un zirgs aizskrēja prom"
 • "Iekšējā uzbrucēja sitiens un metiens bija viena kustība"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • paķert
 • ,
 • sagrābt
 • ,
 • snap

10. The act of apprehending (especially apprehending a criminal)

 • "The policeman on the beat got credit for the collar"
  synonym:
 • apprehension
 • ,
 • arrest
 • ,
 • catch
 • ,
 • collar
 • ,
 • pinch
 • ,
 • taking into custody

10. Noziedznieka aizturēšana (īpaši aizturēšana)

 • "Policists uz sitiena saņēma atzinību par apkakli"
  sinonīms:
 • bažas
 • ,
 • arestēt
 • ,
 • noķert
 • ,
 • apkakle
 • ,
 • saspiest
 • ,
 • apcietinājuma ņemšana

verb

1. Discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly

 • Catch somebody doing something or in a certain state
 • "She caught her son eating candy"
 • "She was caught shoplifting"
  synonym:
 • catch

1. Atklājiet vai uzrodieties nejauši, pēkšņi vai negaidīti

 • Pieķer kādu kaut ko darām vai noteiktā stāvoklī
 • "Viņa pieķēra savu dēlu ēdam konfektes"
 • "Viņa tika pieķerta zādzībā veikalā"
  sinonīms:
 • noķert

2. Perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily

 • "I caught the aroma of coffee"
 • "He caught the allusion in her glance"
 • "Ears open to catch every sound"
 • "The dog picked up the scent"
 • "Catch a glimpse"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • pick up

2. Uztveriet ar maņām ātri, pēkšņi vai uz brīdi

 • "Es noķēru kafijas aromātu"
 • "Viņš uztvēra mājienu viņas skatienā"
 • "Ausis atvērtas, lai uztvertu katru skaņu"
 • "Suns pacēla smaržu"
 • "Ieskaties"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • uzņemt

3. Reach with a blow or hit in a particular spot

 • "The rock caught her in the back of the head"
 • "The blow got him in the back"
 • "The punch caught him in the stomach"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch

3. Sasniedziet ar sitienu vai sitienu noteiktā vietā

 • "Akmens viņai ieķēra pakausī"
 • "Pūtiens viņam iedeva mugurā"
 • "Sitiens viņam ieķēra vēderā"
  sinonīms:
 • iegūt
 • ,
 • noķert

4. Take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of

 • "Catch the ball!"
 • "Grab the elevator door!"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • grab
 • ,
 • take hold of

4. Satveriet, lai sagrābtu, ierobežotu vai apturētu kustību

 • "Noķer bumbu!"
 • "Satveriet lifta durvis!"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • paķert
 • ,
 • satver

5. Succeed in catching or seizing, especially after a chase

 • "We finally got the suspect"
 • "Did you catch the thief?"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch
 • ,
 • capture

5. Izdodas noķert vai sagrābt, īpaši pēc iedzīšanas

 • "Beidzot mēs saņēmām aizdomās turamo"
 • "Vai jūs noķērāt zagli?"
  sinonīms:
 • iegūt
 • ,
 • noķert
 • ,
 • sagūstīt

6. To hook or entangle

 • "One foot caught in the stirrup"
  synonym:
 • hitch
 • ,
 • catch

6. Lai āķotu vai sapītos

 • "Viena pēda ieķerta kāpslī"
  sinonīms:
 • sakabe
 • ,
 • noķert

7. Attract and fix

 • "His look caught her"
 • "She caught his eye"
 • "Catch the attention of the waiter"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • arrest
 • ,
 • get

7. Piesaistīt un labot

 • "Viņa izskats viņu noķēra"
 • "Viņa pievērsa viņa uzmanību"
 • "Noķer viesmīļa uzmanību"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • arestēt
 • ,
 • iegūt

8. Capture as if by hunting, snaring, or trapping

 • "I caught a rabbit in the trap today"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • catch

8. Notveriet it kā medījot, slazdojot vai slazdojot

 • "Šodien slazdā noķēru trusi"
  sinonīms:
 • sagūstīt
 • ,
 • noķert

9. Reach in time

 • "I have to catch a train at 7 o'clock"
  synonym:
 • catch

9. Sasniedziet laikā

 • "Pulksten 7 man jāpaspēj uz vilcienu"
  sinonīms:
 • noķert

10. Get or regain something necessary, usually quickly or briefly

 • "Catch some sleep"
 • "Catch one's breath"
  synonym:
 • catch

10. Iegūstiet vai atgūstiet kaut ko nepieciešamu, parasti ātri vai īsi

 • "Noķer miegu"
 • "Noķer elpu"
  sinonīms:
 • noķert

11. Catch up with and possibly overtake

 • "The rolls royce caught us near the exit ramp"
  synonym:
 • overtake
 • ,
 • catch
 • ,
 • catch up with

11. Panākt un, iespējams, apdzīt

 • "The rolls royce mūs noķēra netālu no izejas rampas"
  sinonīms:
 • apdzīt
 • ,
 • noķert
 • ,
 • panākt ar

12. Be struck or affected by

 • "Catch fire"
 • "Catch the mood"
  synonym:
 • catch

12. Būt satriektam vai ietekmētam

 • "Aizdegties"
 • "Noķer garastāvokli"
  sinonīms:
 • noķert

13. Check oneself during an action

 • "She managed to catch herself before telling her boss what was on her mind"
  synonym:
 • catch

13. Pārbaudiet sevi darbības laikā

 • "Viņai izdevās noķert sevi, pirms viņa pastāstīja savam priekšniekam, kas viņai bija prātā"
  sinonīms:
 • noķert

14. Hear, usually without the knowledge of the speakers

 • "We overheard the conversation at the next table"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • take in
 • ,
 • overhear

14. Dzirdēt, parasti bez runātāju ziņas

 • "Mēs noklausījāmies sarunu pie nākamā galda"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • uzņemt
 • ,
 • noklausīties

15. See or watch

 • "View a show on television"
 • "This program will be seen all over the world"
 • "View an exhibition"
 • "Catch a show on broadway"
 • "See a movie"
  synonym:
 • watch
 • ,
 • view
 • ,
 • see
 • ,
 • catch
 • ,
 • take in

15. Redzēt vai skatīties

 • "Skatīties šovu televīzijā"
 • "Šī programma būs redzama visā pasaulē"
 • "Apskatīt izstādi"
 • "Noķer šovu brodvejā"
 • "Skatiet filmu"
  sinonīms:
 • skatīties
 • ,
 • apskatīt
 • ,
 • skatīt
 • ,
 • noķert
 • ,
 • uzņemt

16. Cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled

 • "I caught the hem of my dress in the brambles"
  synonym:
 • catch

16. Iemesls nejauši vai pēkšņi noķert, ievilkties vai sapīties

 • "Es noķēru savas kleitas apakšmalu spārnos"
  sinonīms:
 • noķert

17. Detect a blunder or misstep

 • "The reporter tripped up the senator"
  synonym:
 • trip up
 • ,
 • catch

17. Atklājiet kļūdu vai kļūdu

 • "Reportieris paklupa senatoram"
  sinonīms:
 • ceļojums uz augšu
 • ,
 • noķert

18. Grasp with the mind or develop an understanding of

 • "Did you catch that allusion?"
 • "We caught something of his theory in the lecture"
 • "Don't catch your meaning"
 • "Did you get it?"
 • "She didn't get the joke"
 • "I just don't get him"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

18. Satveriet ar prātu vai attīstiet izpratni par

 • "Vai jūs uztvērāt šo mājienu?"
 • "Lekcijā kaut ko no viņa teorijas noķērām"
 • "Neuztveriet savu nozīmi"
 • "Vai tu to dabūji?"
 • "Viņa nesaprata joku"
 • "Es vienkārši viņu nesaņemu"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • iegūt

19. Contract

 • "Did you catch a cold?"
  synonym:
 • catch

19. Līgums

 • "Vai jūs saaukstējāties?"
  sinonīms:
 • noķert

20. Start burning

 • "The fire caught"
  synonym:
 • catch

20. Sāciet dedzināt

 • "Ugunsgrēks aizķerts"
  sinonīms:
 • noķert

21. Perceive by hearing

 • "I didn't catch your name"
 • "She didn't get his name when they met the first time"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

21. Uztver ar dzirdi

 • "Es neuztvēru tavu vārdu"
 • "Viņa nesaņēma viņa vārdu, kad viņi satikās pirmo reizi"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • iegūt

22. Suffer from the receipt of

 • "She will catch hell for this behavior!"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

22. Cieš no saņemšanas

 • "Viņa noķers elli par šo uzvedību!"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • iegūt

23. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

23. Piesaistīt

 • Iemesls aizrauties
 • "Viņa sagūstīja visas vīriešu sirdis"
  sinonīms:
 • sagūstīt
 • ,
 • emamour
 • ,
 • transs
 • ,
 • noķert
 • ,
 • becharm
 • ,
 • emamora
 • ,
 • valdzināt
 • ,
 • maldīgs
 • ,
 • šarms
 • ,
 • fascinēt
 • ,
 • burvība
 • ,
 • ieeja
 • ,
 • apburt

24. Apprehend and reproduce accurately

 • "She really caught the spirit of the place in her drawings"
 • "She got the mood just right in her photographs"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

24. Precīzi aizturēt un reproducēt

 • "Viņa savos zīmējumos patiešām noķēra vietas garu"
 • "Viņai fotogrāfijās bija tieši tāds noskaņojums"
  sinonīms:
 • noķert
 • ,
 • iegūt

25. Take in and retain

 • "We have a big barrel to catch the rainwater"
  synonym:
 • catch

25. Uzņemt un paturēt

 • "Mums ir liela muca, lai noķertu lietus ūdeni"
  sinonīms:
 • noķert

26. Spread or be communicated

 • "The fashion did not catch"
  synonym:
 • catch

26. Izplatīties vai tikt paziņotam

 • "Mode nenoķēra"
  sinonīms:
 • noķert

27. Be the catcher

 • "Who is catching?"
  synonym:
 • catch

27. Esi ķērājs

 • "Kas ķer?"
  sinonīms:
 • noķert

28. Become aware of

 • "He caught her staring out the window"
  synonym:
 • catch

28. Apzināties

 • "Viņš pieķēra viņu skatāmies pa logu"
  sinonīms:
 • noķert

29. Delay or hold up

 • Prevent from proceeding on schedule or as planned
 • "I was caught in traffic and missed the meeting"
  synonym:
 • catch

29. Aizkavēt vai aizturēt

 • Novērst to, ka notiek saskaņā ar grafiku vai kā plānots
 • "Es tiku pieķerts satiksmē un nokavēju tikšanos"
  sinonīms:
 • noķert

Examples of using

You'll have to run if you want to catch the train.
Jums būs jāskrien, ja vēlaties paspēt uz vilcienu.
John ran like crazy to the train station to catch the last train.
Džons kā traks skrēja uz dzelzceļa staciju, lai paspētu uz pēdējo vilcienu.
The main secret of thoughts is where do they come from? It is impossible to catch a thought until it comes to your mind. That's why I take my own thoughts as a gift that I'm happy to use.
Galvenais domu noslēpums ir, no kurienes tās nāk? Nav iespējams noķert domu, kamēr tā nenāk prātā. Tāpēc savas domas uztveru kā dāvanu, ko labprāt izmantoju.