Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "casual" into Latvian language

Vārda "gadījuma rakstura" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Casual

[Gadījuma]
/kæʒəwəl/

adjective

1. Marked by blithe unconcern

 • "An ability to interest casual students"
 • "Showed a casual disregard for cold weather"
 • "An utterly insouciant financial policy"
 • "An elegantly insouciant manner"
 • "Drove his car with nonchalant abandon"
 • "Was polite in a teasing nonchalant manner"
  synonym:
 • casual
 • ,
 • insouciant
 • ,
 • nonchalant

1. Apzīmēts ar blithe uncern

 • "Spēja ieinteresēt gadījuma studentus"
 • "Parādīja nejaušu nevērību pret auksto laiku"
 • "Pilnīgi neglīta finanšu politika"
 • "Eleganti neuzmanīgs veids"
 • "Brauciet ar savu automašīnu ar neuzmanīgu pamešanu"
 • "Bija pieklājīgs ķircinošā neuzmanīgā veidā"
  sinonīms:
 • gadījuma
 • ,
 • neuzmanīgs

2. Without or seeming to be without plan or method

 • Offhand
 • "A casual remark"
 • "Information collected by casual methods and in their spare time"
  synonym:
 • casual

2. Bez plāna vai metodes vai šķiet, ka bez tās

 • Ārpus mājas
 • "Gadījuma piezīme"
 • "Informācija, kas savākta ar gadījuma metodēm un brīvajā laikā"
  sinonīms:
 • gadījuma

3. Appropriate for ordinary or routine occasions

 • "Casual clothes"
 • "Everyday clothes"
  synonym:
 • casual
 • ,
 • everyday
 • ,
 • daily

3. Piemērots parastiem vai ikdienas gadījumiem

 • "Gadījuma apģērbs"
 • "Ikdienas drēbes"
  sinonīms:
 • gadījuma
 • ,
 • ikdienā
 • ,
 • ikdienas

4. Occurring or appearing or singled out by chance

 • "Seek help from casual passers-by"
 • "A casual meeting"
 • "A chance occurrence"
  synonym:
 • casual
 • ,
 • chance(a)

4. Notiek vai parādās vai nejauši izcelts

 • "Meklējiet palīdzību no gadījuma garāmgājējiem"
 • "Gadījuma tikšanās"
 • "Gadījuma gadījums"
  sinonīms:
 • gadījuma
 • ,
 • iespēja(a)

5. Hasty and without attention to detail

 • Not thorough
 • "A casual (or cursory) inspection failed to reveal the house's structural flaws"
 • "A passing glance"
 • "Perfunctory courtesy"
  synonym:
 • casual
 • ,
 • cursory
 • ,
 • passing(a)
 • ,
 • perfunctory

5. Pārsteidzīgs un bez uzmanības detaļām

 • Nav pamatīgs
 • "Gadījuma (vai pavirša) pārbaude neatklāja mājas konstrukcijas trūkumus"
 • "Pārejošs skatiens"
 • "Pilnīga pieklājība"
  sinonīms:
 • gadījuma
 • ,
 • pavirši
 • ,
 • garāmejot(a)

6. Occurring from time to time

 • "Casual employment"
 • "A casual correspondence with a former teacher"
 • "An occasional worker"
  synonym:
 • casual
 • ,
 • occasional

6. Ik pa laikam notiek

 • "Gadījuma nodarbinātība"
 • "Gadījuma sarakste ar bijušo skolotāju"
 • "Gadījuma strādnieks"
  sinonīms:
 • gadījuma
 • ,
 • neregulāri

7. Characterized by a feeling of irresponsibility

 • "A broken back is nothing to be casual about
 • It is no fooling matter"
  synonym:
 • fooling
 • ,
 • casual

7. Raksturo bezatbildības sajūta

 • "Salauzta mugura nav nekas nejaušs
 • Tā nav muļķīga lieta"
  sinonīms:
 • muļķošana
 • ,
 • gadījuma

8. Natural and unstudied

 • "Using their christian names in a casual way"
 • "Lectured in a free-and-easy style"
  synonym:
 • free-and-easy
 • ,
 • casual

8. Dabīgs un neizpētīts

 • "Nejauši izmantojot viņu kristīgos vārdus"
 • "Izlasīts brīvā un vieglā stilā"
  sinonīms:
 • brīvi un viegli
 • ,
 • gadījuma

9. Not showing effort or strain

 • "A difficult feat performed with casual mastery"
 • "Careless grace"
  synonym:
 • casual
 • ,
 • effortless

9. Neizrāda piepūli vai spriedzi

 • "Sarežģīts varoņdarbs, kas veikts ar ikdienišķu meistarību"
 • "Neuzmanīga žēlastība"
  sinonīms:
 • gadījuma
 • ,
 • bez piepūles

Examples of using

She took a casual glance at the book.
Viņa nejauši paskatījās uz grāmatu.
We had a casual meeting on the crowded street.
Mums bija nejauša tikšanās pārpildītajā ielā.