Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "case" into Latvian language

Vārda "lieta" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Case

[Lieta]
/kes/

noun

1. An occurrence of something

 • "It was a case of bad judgment"
 • "Another instance occurred yesterday"
 • "But there is always the famous example of the smiths"
  synonym:
 • case
 • ,
 • instance
 • ,
 • example

1. Kaut kas noticis

 • "Tas bija slikta sprieduma gadījums"
 • "Vēl viens piemērs notika vakar"
 • "Bet vienmēr ir slavenais smits piemērs"
  sinonīms:
 • lieta
 • ,
 • piemēram
 • ,
 • piemērs

2. A special set of circumstances

 • "In that event, the first possibility is excluded"
 • "It may rain in which case the picnic will be canceled"
  synonym:
 • event
 • ,
 • case

2. Īpašs apstākļu kopums

 • "Šajā gadījumā pirmā iespēja tiek izslēgta"
 • "Tas var līt lietus, tādā gadījumā pikniks tiks atcelts"
  sinonīms:
 • notikums
 • ,
 • lieta

3. A comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy

 • "The family brought suit against the landlord"
  synonym:
 • lawsuit
 • ,
 • suit
 • ,
 • case
 • ,
 • cause
 • ,
 • causa

3. Visaptverošs termins jebkurai tiesvedībai tiesā, ar kuru indivīds meklē tiesiskās aizsardzības līdzekļus

 • "Ģimene atnesa uzvalku pret saimnieku"
  sinonīms:
 • tiesas prāva
 • ,
 • uzvalks
 • ,
 • lieta
 • ,
 • iemesls
 • ,
 • causa

4. The actual state of things

 • "That was not the case"
  synonym:
 • case

4. Faktiskais lietu stāvoklis

 • "Tas tā nebija"
  sinonīms:
 • lieta

5. A portable container for carrying several objects

 • "The musicians left their instrument cases backstage"
  synonym:
 • case

5. Pārnēsājams konteiners vairāku priekšmetu pārvadāšanai

 • "Mūziķi atstāja savu instrumentu lietu aizkulisēs"
  sinonīms:
 • lieta

6. A person requiring professional services

 • "A typical case was the suburban housewife described by a marriage counselor"
  synonym:
 • case

6. Persona, kurai nepieciešami profesionāli pakalpojumi

 • "Tipisks gadījums bija piepilsētas mājsaimniece, kuru aprakstīja laulības konsultants"
  sinonīms:
 • lieta

7. A person who is subjected to experimental or other observational procedures

 • Someone who is an object of investigation
 • "The subjects for this investigation were selected randomly"
 • "The cases that we studied were drawn from two different communities"
  synonym:
 • subject
 • ,
 • case
 • ,
 • guinea pig

7. Persona, kas tiek pakļauta eksperimentālām vai citām novērošanas procedūrām

 • Kāds, kurš ir izmeklēšanas objekts
 • "Šīs izmeklēšanas subjekti tika atlasīti nejauši"
 • "Lietas, kuras mēs studējām, tika sastādītas no divām dažādām kopienām"
  sinonīms:
 • subjekts
 • ,
 • lieta
 • ,
 • jūrascūciņa

8. A problem requiring investigation

 • "Perry mason solved the case of the missing heir"
  synonym:
 • case

8. Problēma, kas nepieciešama izmeklēšanai

 • "Perry mason atrisināja pazudušā mantinieka lietu"
  sinonīms:
 • lieta

9. A statement of facts and reasons used to support an argument

 • "He stated his case clearly"
  synonym:
 • case

9. Paziņojums par faktiem un iemesliem, kas izmantoti argumenta atbalstam

 • "Viņš skaidri pateica savu lietu"
  sinonīms:
 • lieta

10. The quantity contained in a case

  synonym:
 • case
 • ,
 • caseful

10. Daudzums, kas ietverts lietā

  sinonīms:
 • lieta
 • ,
 • gadījuma rakstura

11. Nouns or pronouns or adjectives (often marked by inflection) related in some way to other words in a sentence

  synonym:
 • case
 • ,
 • grammatical case

11. Lietvārdi vai vietniekvārdi vai īpašības vārdi ( bieži apzīmēti ar lēcienu ), kas kaut kādā veidā saistīti ar citiem vārdiem teikumā

  sinonīms:
 • lieta
 • ,
 • gramatiskais gadījums

12. A specific state of mind that is temporary

 • "A case of the jitters"
  synonym:
 • case

12. Īpašs prāta stāvoklis, kas ir īslaicīgs

 • "Žetru gadījums"
  sinonīms:
 • lieta

13. A person of a specified kind (usually with many eccentricities)

 • "A real character"
 • "A strange character"
 • "A friendly eccentric"
 • "The capable type"
 • "A mental case"
  synonym:
 • character
 • ,
 • eccentric
 • ,
 • type
 • ,
 • case

13. Noteikta veida cilvēks ( parasti ar daudzām ekscentrikitātēm )

 • "Īsts raksturs"
 • "Sīvais raksturs"
 • "Draudzīgs ekscentrisks"
 • "Iespējīgais tips"
 • "Garīgais gadījums"
  sinonīms:
 • raksturs
 • ,
 • ekscentrisks
 • ,
 • tips
 • ,
 • lieta

14. A specific size and style of type within a type family

  synonym:
 • font
 • ,
 • fount
 • ,
 • typeface
 • ,
 • face
 • ,
 • case

14. Īpaša tipa lielums un stils tipa ģimenē

  sinonīms:
 • fonts
 • ,
 • strūklaka
 • ,
 • burtveidība
 • ,
 • seja
 • ,
 • lieta

15. An enveloping structure or covering enclosing an animal or plant organ or part

  synonym:
 • sheath
 • ,
 • case

15. Aploksnes struktūra vai dzīvnieka vai augu orgāna vai daļas norobežošana

  sinonīms:
 • apvalks
 • ,
 • lieta

16. The housing or outer covering of something

 • "The clock has a walnut case"
  synonym:
 • shell
 • ,
 • case
 • ,
 • casing

16. Kaut kā mājoklis vai ārējais apvalks

 • "Pulkstenim ir valriekstu korpuss"
  sinonīms:
 • apvalks
 • ,
 • lieta

17. The enclosing frame around a door or window opening

 • "The casings had rotted away and had to be replaced"
  synonym:
 • casing
 • ,
 • case

17. Norobežojošs rāmis ap durvju vai loga atvēršanu

 • "Norēķini bija pagriezti un bija jāaizstāj"
  sinonīms:
 • apvalks
 • ,
 • lieta

18. (printing) the receptacle in which a compositor has his type, which is divided into compartments for the different letters, spaces, or numbers

 • "For english, a compositor will ordinarily have two such cases, the upper case containing the capitals and the lower case containing the small letters"
  synonym:
 • case
 • ,
 • compositor's case
 • ,
 • typesetter's case

18. ( drukāšana ) tvertne, kurā komponistam ir savs tips, kas ir sadalīts nodalījumos dažādiem burtiem, telpām vai cipariem

 • "Angļu valodā komponistam parasti būs divi šādi gadījumi, augšējā lieta, kas satur galvaspilsētas un apakšējo lietu, kurā ir mazie burti"
  sinonīms:
 • lieta
 • ,
 • komponista lieta
 • ,
 • tipettera gadījums

19. Bed linen consisting of a cover for a pillow

 • "The burglar carried his loot in a pillowcase"
  synonym:
 • case
 • ,
 • pillowcase
 • ,
 • slip
 • ,
 • pillow slip

19. Gultas veļa, kas sastāv no spilvena pārsega

 • "Saraušanās nēsāja laupījumu spilvendrānā"
  sinonīms:
 • lieta
 • ,
 • spilvenu skapis
 • ,
 • slīdēt
 • ,
 • spilvenu slīdēšana

20. A glass container used to store and display items in a shop or museum or home

  synonym:
 • case
 • ,
 • display case
 • ,
 • showcase
 • ,
 • vitrine

20. Stikla trauks, ko izmanto priekšmetu glabāšanai un izstādīšanai veikalā vai muzejā vai mājās

  sinonīms:
 • lieta
 • ,
 • displeja gadījums
 • ,
 • vitrīna
 • ,
 • vitrīns

verb

1. Look over, usually with the intention to rob

 • "They men cased the housed"
  synonym:
 • case

1. Paskatieties, parasti ar nolūku aplaupīt

 • "Viņi vīrieši nomāja izmitināšanu"
  sinonīms:
 • lieta

2. Enclose in, or as if in, a case

 • "My feet were encased in mud"
  synonym:
 • encase
 • ,
 • incase
 • ,
 • case

2. Iekļaut lietā vai it kā iekšā

 • "Manas kājas tika iesauktas dubļos"
  sinonīms:
 • apgrūtināt
 • ,
 • incase
 • ,
 • lieta

Examples of using

Tom was carrying a duffel bag and a guitar case.
Toms nēsāja duffel somu un ģitāras lietu.
In case of whatever difficulty, you may ask.
Neatkarīgi no grūtībām jūs varat jautāt.
You should take an umbrella in case it rains.
Jums vajadzētu ņemt lietussargu, ja līst.