Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "care" into Latvian language

Vārda "aprūpe" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Care

[Aprūpe]
/kɛr/

noun

1. The work of providing treatment for or attending to someone or something

 • "No medical care was required"
 • "The old car needs constant attention"
  synonym:
 • care
 • ,
 • attention
 • ,
 • aid
 • ,
 • tending

1. Darbs, kas nodrošina ārstēšanu vai aprūpi kādam vai kaut kam

 • "Medicīniskā aprūpe nebija nepieciešama"
 • "Vecajai automašīnai ir nepieciešama pastāvīga uzmanība"
  sinonīms:
 • aprūpe
 • ,
 • uzmanību
 • ,
 • palīdzība
 • ,
 • kopšana

2. Judiciousness in avoiding harm or danger

 • "He exercised caution in opening the door"
 • "He handled the vase with care"
  synonym:
 • caution
 • ,
 • precaution
 • ,
 • care
 • ,
 • forethought

2. Saprātīgums, izvairoties no kaitējuma vai briesmām

 • "Viņš bija piesardzīgs, atverot durvis"
 • "Viņš uzmanīgi rīkojās ar vāzi"
  sinonīms:
 • piesardzību
 • ,
 • piesardzība
 • ,
 • aprūpe
 • ,
 • apdomāts

3. An anxious feeling

 • "Care had aged him"
 • "They hushed it up out of fear of public reaction"
  synonym:
 • concern
 • ,
 • care
 • ,
 • fear

3. Trauksmaina sajūta

 • "Rūpe viņu bija novecojusi"
 • "Viņi to apklusināja, baidoties no sabiedrības reakcijas"
  sinonīms:
 • bažas
 • ,
 • aprūpe
 • ,
 • bailes

4. A cause for feeling concern

 • "His major care was the illness of his wife"
  synonym:
 • care

4. Iemesls satraukuma sajūtai

 • "Viņa galvenā aprūpe bija viņa sievas slimība"
  sinonīms:
 • aprūpe

5. Attention and management implying responsibility for safety

 • "He is in the care of a bodyguard"
  synonym:
 • care
 • ,
 • charge
 • ,
 • tutelage
 • ,
 • guardianship

5. Uzmanība un vadība, kas nozīmē atbildību par drošību

 • "Viņš atrodas miesassarga aprūpē"
  sinonīms:
 • aprūpe
 • ,
 • uzlādēt
 • ,
 • aizbildniecība
 • ,
 • aizbildnība

6. Activity involved in maintaining something in good working order

 • "He wrote the manual on car care"
  synonym:
 • care
 • ,
 • maintenance
 • ,
 • upkeep

6. Darbība, kas saistīta ar kaut kā uzturēšanu labā darba kārtībā

 • "Viņš uzrakstīja rokasgrāmatu par automašīnu kopšanu"
  sinonīms:
 • aprūpe
 • ,
 • uzturēšana
 • ,
 • uzturēt

verb

1. Feel concern or interest

 • "I really care about my work"
 • "I don't care"
  synonym:
 • care

1. Jūtiet bažas vai interesi

 • "Man ļoti rūp mans darbs"
 • "Man vienalga"
  sinonīms:
 • aprūpe

2. Provide care for

 • "The nurse was caring for the wounded"
  synonym:
 • care
 • ,
 • give care

2. Nodrošināt aprūpi

 • "Māsa rūpējās par ievainotajiem"
  sinonīms:
 • aprūpe
 • ,
 • dodiet aprūpi

3. Prefer or wish to do something

 • "Do you care to try this dish?"
 • "Would you like to come along to the movies?"
  synonym:
 • wish
 • ,
 • care
 • ,
 • like

3. Dod priekšroku vai vēlas kaut ko darīt

 • "Vai jums rūp izmēģināt šo ēdienu?"
 • "Vai jūs vēlētos nākt līdzi uz filmām?"
  sinonīms:
 • novēlēt
 • ,
 • aprūpe
 • ,
 • patīk

4. Be in charge of, act on, or dispose of

 • "I can deal with this crew of workers"
 • "This blender can't handle nuts"
 • "She managed her parents' affairs after they got too old"
  synonym:
 • manage
 • ,
 • deal
 • ,
 • care
 • ,
 • handle

4. Esiet atbildīgs par to, rīkojieties vai atbrīvojieties no tā

 • "Es varu tikt galā ar šo strādnieku apkalpi"
 • "Šis blenderis nevar tikt galā ar uzgriežņiem"
 • "Viņa kārtoja savu vecāku lietas pēc tam, kad viņi kļuva pārāk veci"
  sinonīms:
 • pārvaldīt
 • ,
 • darījums
 • ,
 • aprūpe
 • ,
 • rokturis

5. Be concerned with

 • "I worry about my grades"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • care

5. Jāuztraucas ar

 • "Es uztraucos par savām atzīmēm"
  sinonīms:
 • uztraukties
 • ,
 • aprūpe

Examples of using

Tom requested that we take care of his child.
Toms lūdza, lai mēs rūpējamies par viņa bērnu.
Have you already decided how you're going to take care of this problem?
Vai esat jau izlēmis, kā jūs parūpēsities par šo problēmu?
I'm shy, but I take care of myself.
Esmu kautrīga, bet rūpējos par sevi.