Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "card" into Latvian language

Vārda "karte" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Card

[Kartīte]
/kɑrd/

noun

1. One of a set of small pieces of stiff paper marked in various ways and used for playing games or for telling fortunes

 • "He collected cards and traded them with the other boys"
  synonym:
 • card

1. Viens no mazu stīva papīra gabalu komplekta, kas marķēts dažādos veidos un izmantots spēļu spēlēšanai vai laimes stāstīšanai

 • "Viņš savāca kārtis un apmainīja tās ar citiem zēniem"
  sinonīms:
 • karte

2. A card certifying the identity of the bearer

 • "He had to show his card to get in"
  synonym:
 • card
 • ,
 • identity card

2. Karte, kas apliecina uzrādītāja identitāti

 • "Viņam bija jāuzrāda sava karte, lai iekļūtu"
  sinonīms:
 • karte
 • ,
 • personas apliecība

3. A rectangular piece of stiff paper used to send messages (may have printed greetings or pictures)

 • "They sent us a card from miami"
  synonym:
 • card

3. Taisnstūrveida stingra papīra gabals, ko izmanto ziņojumu sūtīšanai (var būt drukāti sveicieni vai attēli)

 • "Viņi mums atsūtīja karti no maiami"
  sinonīms:
 • karte

4. Thin cardboard, usually rectangular

  synonym:
 • card

4. Plāns kartons, parasti taisnstūrveida

  sinonīms:
 • karte

5. A witty amusing person who makes jokes

  synonym:
 • wag
 • ,
 • wit
 • ,
 • card

5. Asprātīgs uzjautrinošs cilvēks, kurš joko

  sinonīms:
 • wag
 • ,
 • asprātība
 • ,
 • karte

6. A sign posted in a public place as an advertisement

 • "A poster advertised the coming attractions"
  synonym:
 • poster
 • ,
 • posting
 • ,
 • placard
 • ,
 • notice
 • ,
 • bill
 • ,
 • card

6. Publiskā vietā izlikta zīme kā sludinājums

 • "Plakāts reklamēja gaidāmās atrakcijas"
  sinonīms:
 • plakāts
 • ,
 • ievietošana
 • ,
 • paziņojums
 • ,
 • rēķins
 • ,
 • karte

7. A printed or written greeting that is left to indicate that you have visited

  synonym:
 • calling card
 • ,
 • visiting card
 • ,
 • card

7. Drukāts vai rakstisks sveiciens, kas tiek atstāts, lai norādītu, ka esat apmeklējis

  sinonīms:
 • vizītkarte
 • ,
 • karte

8. (golf) a record of scores (as in golf)

 • "You have to turn in your card to get a handicap"
  synonym:
 • card
 • ,
 • scorecard

8. (golfs) rezultātu rekords (kā golfā)

 • "Jums ir jāiesniedz karte, lai iegūtu invaliditāti"
  sinonīms:
 • karte
 • ,
 • rezultātu karte

9. A list of dishes available at a restaurant

 • "The menu was in french"
  synonym:
 • menu
 • ,
 • bill of fare
 • ,
 • card
 • ,
 • carte du jour
 • ,
 • carte

9. Restorānā pieejamo ēdienu saraksts

 • "Izvēlne bija franču valodā"
  sinonīms:
 • izvēlne
 • ,
 • braukšanas maksas rēķins
 • ,
 • karte
 • ,
 • carte du jour
 • ,
 • carte

10. (baseball) a list of batters in the order in which they will bat

 • "The managers presented their cards to the umpire at home plate"
  synonym:
 • batting order
 • ,
 • card
 • ,
 • lineup

10. (beisbols) sitienu saraksts tādā secībā, kādā viņi sitīs

 • "Menedžeri pasniedza savas kārtis tiesnesim pie mājas šķīvja"
  sinonīms:
 • vatelīna kārtība
 • ,
 • karte
 • ,
 • sastāvs

11. A printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities

  synonym:
 • circuit board
 • ,
 • circuit card
 • ,
 • board
 • ,
 • card
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • add-in

11. Iespiedshēma, ko var ievietot datora paplašināšanas slotos, lai palielinātu datora iespējas

  sinonīms:
 • shēmas plate
 • ,
 • circuit karte
 • ,
 • valde
 • ,
 • karte
 • ,
 • spraudnis
 • ,
 • pievienojumprogramma

verb

1. Separate the fibers of

 • "Tease wool"
  synonym:
 • tease
 • ,
 • card

1. Atdaliet šķiedras no

 • "Ķircināt vilnu"
  sinonīms:
 • ķircināt
 • ,
 • karte

2. Ask someone for identification to determine whether he or she is old enough to consume liquor

 • "I was carded when i tried to buy a beer!"
  synonym:
 • card

2. Lūdziet kādam identifikāciju, lai noteiktu, vai viņš vai viņa ir pietiekami vecs, lai patērētu alkoholu

 • "Es tiku kārsta, kad mēģināju nopirkt alu!"
  sinonīms:
 • karte

Examples of using

Tom played his highest card.
Toms izspēlēja savu augstāko kārti.
The ATM has swallowed the credit card.
Bankomāts ir norijis kredītkarti.
The ATM swallowed the credit card.
Bankomāts norija kredītkarti.