Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "capture" into Latvian language

Vārda "tveršana" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Capture

[Uztveršana]
/kæpʧər/

noun

1. The act of forcibly dispossessing an owner of property

  synonym:
 • capture
 • ,
 • gaining control
 • ,
 • seizure

1. Īpašuma īpašnieka piespiedu atsavināšanas darbība

  sinonīms:
 • sagūstīt
 • ,
 • kontroles iegūšana
 • ,
 • krampji

2. A process whereby a star or planet holds an object in its gravitational field

  synonym:
 • capture

2. Process, kurā zvaigzne vai planēta tur objektu savā gravitācijas laukā

  sinonīms:
 • sagūstīt

3. Any process in which an atomic or nuclear system acquires an additional particle

  synonym:
 • capture

3. Jebkurš process, kurā atomu vai kodolsistēma iegūst papildu daļiņu

  sinonīms:
 • sagūstīt

4. The act of taking of a person by force

  synonym:
 • capture
 • ,
 • seizure

4. Personas sagrābšana ar spēku

  sinonīms:
 • sagūstīt
 • ,
 • krampji

5. The removal of an opponent's piece from the chess board

  synonym:
 • capture

5. Pretinieka figūras noņemšana no šaha galdiņa

  sinonīms:
 • sagūstīt

verb

1. Succeed in representing or expressing something intangible

 • "Capture the essence of spring"
 • "Capture an idea"
  synonym:
 • capture

1. Izdodas pārstāvēt vai izteikt kaut ko netveramu

 • "Tveriet pavasara būtību"
 • "Tver ideju"
  sinonīms:
 • sagūstīt

2. Attract

 • Cause to be enamored
 • "She captured all the men's hearts"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • enamour
 • ,
 • trance
 • ,
 • catch
 • ,
 • becharm
 • ,
 • enamor
 • ,
 • captivate
 • ,
 • beguile
 • ,
 • charm
 • ,
 • fascinate
 • ,
 • bewitch
 • ,
 • entrance
 • ,
 • enchant

2. Piesaistīt

 • Iemesls aizrauties
 • "Viņa sagūstīja visas vīriešu sirdis"
  sinonīms:
 • sagūstīt
 • ,
 • emamour
 • ,
 • transs
 • ,
 • noķert
 • ,
 • becharm
 • ,
 • emamora
 • ,
 • valdzināt
 • ,
 • maldīgs
 • ,
 • šarms
 • ,
 • fascinēt
 • ,
 • burvība
 • ,
 • ieeja
 • ,
 • apburt

3. Succeed in catching or seizing, especially after a chase

 • "We finally got the suspect"
 • "Did you catch the thief?"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch
 • ,
 • capture

3. Izdodas noķert vai sagrābt, īpaši pēc iedzīšanas

 • "Beidzot mēs saņēmām aizdomās turamo"
 • "Vai jūs noķērāt zagli?"
  sinonīms:
 • iegūt
 • ,
 • noķert
 • ,
 • sagūstīt

4. Bring about the capture of an elementary particle or celestial body and causing it enter a new orbit

 • "This nucleus has captured the slow-moving neutrons"
 • "The star captured a comet"
  synonym:
 • capture

4. Veiciet elementārdaļiņas vai debess ķermeņa uztveršanu un izraisot tās nokļūšanu jaunā orbītā

 • "Šis kodols ir notvēris lēni kustīgos neitronus"
 • "Zvaigzne sagūstīja komētu"
  sinonīms:
 • sagūstīt

5. Take possession of by force, as after an invasion

 • "The invaders seized the land and property of the inhabitants"
 • "The army seized the town"
 • "The militia captured the castle"
  synonym:
 • appropriate
 • ,
 • capture
 • ,
 • seize
 • ,
 • conquer

5. Pārņemt valdījumā ar spēku, tāpat kā pēc iebrukuma

 • "Iebrucēji sagrāba iedzīvotāju zemi un īpašumus"
 • "Armija sagrāba pilsētu"
 • "Milicija ieņēma pili"
  sinonīms:
 • atbilstošs
 • ,
 • sagūstīt
 • ,
 • sagrābt
 • ,
 • iekarot

6. Capture as if by hunting, snaring, or trapping

 • "I caught a rabbit in the trap today"
  synonym:
 • capture
 • ,
 • catch

6. Notveriet it kā medījot, slazdojot vai slazdojot

 • "Šodien slazdā noķēru trusi"
  sinonīms:
 • sagūstīt
 • ,
 • noķert

Examples of using

This is the way they capture elephants alive.
Tas ir veids, kā viņi notver ziloņus dzīvus.
To be honest, we came to capture you.
Godīgi sakot, mēs ieradāmies, lai jūs notvertu.
I go to bed early so I can get up to capture the sunrise.
Es eju gulēt agri, lai varētu piecelties, lai iemūžinātu saullēktu.