Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bug" into Latvian language

Vārda "bug" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Bug

[Bug]
/bəg/

noun

1. General term for any insect or similar creeping or crawling invertebrate

  synonym:
 • bug

1. Vispārīgs termins jebkuram kukainim vai līdzīgam ložņājošam vai rāpojošam bezmugurkaulniekam

  sinonīms:
 • kļūda

2. A fault or defect in a computer program, system, or machine

  synonym:
 • bug
 • ,
 • glitch

2. Kļūme vai defekts datorprogrammā, sistēmā vai mašīnā

  sinonīms:
 • kļūda
 • ,
 • kļūme

3. A small hidden microphone

 • For listening secretly
  synonym:
 • bug

3. Neliels slēpts mikrofons

 • Par slepenu klausīšanos
  sinonīms:
 • kļūda

4. Insects with sucking mouthparts and forewings thickened and leathery at the base

 • Usually show incomplete metamorphosis
  synonym:
 • hemipterous insect
 • ,
 • bug
 • ,
 • hemipteran
 • ,
 • hemipteron

4. Kukaiņi ar sūcošām mutes daļām un priekšspārniem, kas sabiezināti un ādaini pie pamatnes

 • Parasti uzrāda nepilnīgu metamorfozi
  sinonīms:
 • puskoks
 • ,
 • kļūda
 • ,
 • puspērtiķis
 • ,
 • hemipterons

5. A minute life form (especially a disease-causing bacterium)

 • The term is not in technical use
  synonym:
 • microbe
 • ,
 • bug
 • ,
 • germ

5. Neliela dzīvības forma (īpaši slimību izraisoša baktērija)

 • Termins nav tehniskajā lietošanā
  sinonīms:
 • mikrobs
 • ,
 • kļūda
 • ,
 • dīglis

verb

1. Annoy persistently

 • "The children teased the boy because of his stammer"
  synonym:
 • tease
 • ,
 • badger
 • ,
 • pester
 • ,
 • bug
 • ,
 • beleaguer

1. Kaitiniet neatlaidīgi

 • "Bērni ķircināja zēnu viņa stostīšanās dēļ"
  sinonīms:
 • ķircināt
 • ,
 • āpsis
 • ,
 • pester
 • ,
 • kļūda
 • ,
 • beleaguer

2. Tap a telephone or telegraph wire to get information

 • "The fbi was tapping the phone line of the suspected spy"
 • "Is this hotel room bugged?"
  synonym:
 • wiretap
 • ,
 • tap
 • ,
 • intercept
 • ,
 • bug

2. Lai iegūtu informāciju, pieskarieties tālruņa vai telegrāfa vadam

 • "Fib pieskārās aizdomās turētā spiega tālruņa līnijai"
 • "Vai šis viesnīcas numurs ir bojāts?"
  sinonīms:
 • noklausīšanās
 • ,
 • pieskarieties
 • ,
 • pārtvert
 • ,
 • kļūda

Examples of using

The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.
Atšķirība starp pareizo vārdu un gandrīz pareizo vārdu ir atšķirība starp zibeni un zibens kļūdu.
I got a bug in my eye and I can't get it out.
Man acī ir kļūda, un es to nevaru dabūt ārā.
It’s not a bug, it’s an undocumented feature.
Tā nav kļūda, tā ir nedokumentēta funkcija.