Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "board" into Latvian language

Vārda "tāfele" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Board

[Valde]
/bɔrd/

noun

1. A committee having supervisory powers

 • "The board has seven members"
  synonym:
 • board

1. Komiteja, kurai ir uzraudzības pilnvaras

 • "Valdei ir septiņi locekļi"
  sinonīms:
 • valde

2. A stout length of sawn timber

 • Made in a wide variety of sizes and used for many purposes
  synonym:
 • board
 • ,
 • plank

2. Zāģmateriālu staba garums

 • Izgatavots visdažādākajos izmēros un tiek izmantots daudziem mērķiem
  sinonīms:
 • valde
 • ,
 • klāts

3. A flat piece of material designed for a special purpose

 • "He nailed boards across the windows"
  synonym:
 • board

3. Plakans materiāla gabals, kas paredzēts īpašam mērķim

 • "Viņš pavirši dēļi pāri logiem"
  sinonīms:
 • valde

4. Food or meals in general

 • "She sets a fine table"
 • "Room and board"
  synonym:
 • board
 • ,
 • table

4. Pārtika vai maltītes kopumā

 • "Viņa uzstāda smalku galdu"
 • "Istaba un dēlis"
  sinonīms:
 • valde
 • ,
 • galds

5. A vertical surface on which information can be displayed to public view

  synonym:
 • display panel
 • ,
 • display board
 • ,
 • board

5. Vertikāla virsma, uz kuras informāciju var parādīt sabiedrības skatam

  sinonīms:
 • displeja panelis
 • ,
 • displeja dēlis
 • ,
 • valde

6. A table at which meals are served

 • "He helped her clear the dining table"
 • "A feast was spread upon the board"
  synonym:
 • dining table
 • ,
 • board

6. Galds, kurā tiek pasniegtas maltītes

 • "Viņš palīdzēja viņai notīrīt pusdienu galdu"
 • "Uz kuģa tika izplatīti svētki"
  sinonīms:
 • pusdienu galds
 • ,
 • valde

7. Electrical device consisting of a flat insulated surface that contains switches and dials and meters for controlling other electrical devices

 • "He checked the instrument panel"
 • "Suddenly the board lit up like a christmas tree"
  synonym:
 • control panel
 • ,
 • instrument panel
 • ,
 • control board
 • ,
 • board
 • ,
 • panel

7. Elektriskā ierīce, kas sastāv no plakanas izolētas virsmas, kas satur slēdžus un ciparnīcas un skaitītājus citu elektrisko ierīču kontrolei

 • "Viņš pārbaudīja instrumentu paneli"
 • "Patiesi dēlis izgaismojās kā ziemassvētku eglīte"
  sinonīms:
 • vadības panelis
 • ,
 • instrumentu panelis
 • ,
 • vadības dēlis
 • ,
 • valde
 • ,
 • panelis

8. A printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities

  synonym:
 • circuit board
 • ,
 • circuit card
 • ,
 • board
 • ,
 • card
 • ,
 • plug-in
 • ,
 • add-in

8. Drukāta shēma, ko var ievietot paplašināšanas laika nišās datorā, lai palielinātu datora iespējas

  sinonīms:
 • shēmas plate
 • ,
 • shēmas karte
 • ,
 • valde
 • ,
 • karte
 • ,
 • spraudnis
 • ,
 • pievienot

9. A flat portable surface (usually rectangular) designed for board games

 • "He got out the board and set up the pieces"
  synonym:
 • board
 • ,
 • gameboard

9. Plakana pārnēsājama virsma ( parasti taisnstūrveida ) paredzēta galda spēlēm

 • "Viņš izkāpa no tāfeles un uzstādīja gabalus"
  sinonīms:
 • valde
 • ,
 • spēles dēlis

verb

1. Get on board of (trains, buses, ships, aircraft, etc.)

  synonym:
 • board
 • ,
 • get on

1. Iekāpt ( vilcienu, autobusu, kuģu, lidmašīnu utt. )

  sinonīms:
 • valde
 • ,
 • ķerties

2. Live and take one's meals at or in

 • "She rooms in an old boarding house"
  synonym:
 • board
 • ,
 • room

2. Dzīvo un ņem maltītes iekšā vai iekšā

 • "Viņa istabas vecā pansionātā"
  sinonīms:
 • valde
 • ,
 • istaba

3. Lodge and take meals (at)

  synonym:
 • board

3. Namiņš un ēdienreizes ( )

  sinonīms:
 • valde

4. Provide food and lodging (for)

 • "The old lady is boarding three men"
  synonym:
 • board

4. Nodrošināt pārtiku un izmitināšanu ( )

 • "Vecā dāma iekāpj trīs vīriešiem"
  sinonīms:
 • valde

Examples of using

What do they charge for room and board?
Ko viņi iekasē par istabu un dēli?
Tom was not allowed to board the plane because he did not hold a valid travel document.
Tomam neļāva iekāpt lidmašīnā, jo viņam nebija derīga ceļojuma dokumenta.
The matter is coming up before the board of executives tomorrow.
Jautājums rīt parādās vadītāju padomē.