Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bitter" into Latvian language

Vārda "rūgts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Bitter

[Rūgts]
/bɪtər/

noun

1. English term for a dry sharp-tasting ale with strong flavor of hops (usually on draft)

  synonym:
 • bitter

1. Angļu termins sausam asas garšas eilam ar spēcīgu apiņu garšu (parasti uz iegrimes)

  sinonīms:
 • rūgts

2. The taste experience when quinine or coffee is taken into the mouth

  synonym:
 • bitter
 • ,
 • bitterness

2. Garšas pieredze, kad hinīns vai kafija tiek uzņemta mutē

  sinonīms:
 • rūgts
 • ,
 • rūgtums

3. The property of having a harsh unpleasant taste

  synonym:
 • bitterness
 • ,
 • bitter

3. Īpašība, ka ir skarba nepatīkama garša

  sinonīms:
 • rūgtums
 • ,
 • rūgts

verb

1. Make bitter

  synonym:
 • bitter

1. Padarīt rūgtu

  sinonīms:
 • rūgts

adjective

1. Marked by strong resentment or cynicism

 • "An acrimonious dispute"
 • "Bitter about the divorce"
  synonym:
 • acrimonious
 • ,
 • bitter

1. To raksturo spēcīgs aizvainojums vai cinisms

 • "Asprātīgs strīds"
 • "Rūgts par šķiršanos"
  sinonīms:
 • asprātīgs
 • ,
 • rūgts

2. Very difficult to accept or bear

 • "The bitter truth"
 • "A bitter sorrow"
  synonym:
 • bitter

2. Ļoti grūti pieņemt vai panest

 • "Rūgtā patiesība"
 • "Rūgtas bēdas"
  sinonīms:
 • rūgts

3. Harsh or corrosive in tone

 • "An acerbic tone piercing otherwise flowery prose"
 • "A barrage of acid comments"
 • "Her acrid remarks make her many enemies"
 • "Bitter words"
 • "Blistering criticism"
 • "Caustic jokes about political assassination, talk-show hosts and medical ethics"
 • "A sulfurous denunciation"
 • "A vitriolic critique"
  synonym:
 • acerb
 • ,
 • acerbic
 • ,
 • acid
 • ,
 • acrid
 • ,
 • bitter
 • ,
 • blistering
 • ,
 • caustic
 • ,
 • sulfurous
 • ,
 • sulphurous
 • ,
 • virulent
 • ,
 • vitriolic

3. Skarbs vai kodīgs tonis

 • "Skarbs tonis, kas caurdur citādi puķainu prozu"
 • "Skābes komentāru aizsprosts"
 • "Viņas asās piezīmes padara viņu par daudziem ienaidniekiem"
 • "Rūgti vārdi"
 • "Pūslīšu kritika"
 • "Kaustiski joki par politisko slepkavību, sarunu šovu vadītājiem un medicīnas ētiku"
 • "Sēra denonsēšana"
 • "Vitrioliska kritika"
  sinonīms:
 • acerb
 • ,
 • acerbic
 • ,
 • skābe
 • ,
 • akrīds
 • ,
 • rūgts
 • ,
 • tulznu veidošanās
 • ,
 • kodīgs
 • ,
 • sērs
 • ,
 • virulents
 • ,
 • vitriolisks

4. Expressive of severe grief or regret

 • "Shed bitter tears"
  synonym:
 • bitter

4. Izsakot smagas skumjas vai nožēlu

 • "Izlieta rūgtas asaras"
  sinonīms:
 • rūgts

5. Proceeding from or exhibiting great hostility or animosity

 • "A bitter struggle"
 • "Bitter enemies"
  synonym:
 • bitter

5. Izejot no liela naidīguma vai naidīguma vai izrādot to

 • "Rūgta cīņa"
 • "Rūgtie ienaidnieki"
  sinonīms:
 • rūgts

6. Causing a sharp and acrid taste experience

 • "Quinine is bitter"
  synonym:
 • bitter

6. Izraisot asu un asu garšas pieredzi

 • "Hinīns ir rūgts"
  sinonīms:
 • rūgts

7. Causing a sharply painful or stinging sensation

 • Used especially of cold
 • "Bitter cold"
 • "A biting wind"
  synonym:
 • biting
 • ,
 • bitter

7. Izraisot asi sāpīgu vai dzēlīgu sajūtu

 • Lieto īpaši aukstuma
 • "Rūgts aukstums"
 • "Kožošs vējš"
  sinonīms:
 • košana
 • ,
 • rūgts

adverb

1. Extremely and sharply

 • "It was bitterly cold"
 • "Bitter cold"
  synonym:
 • piercingly
 • ,
 • bitterly
 • ,
 • bitingly
 • ,
 • bitter

1. Ārkārtīgi un asi

 • "Bija rūgti auksts"
 • "Rūgts aukstums"
  sinonīms:
 • pīrsings
 • ,
 • rūgti
 • ,
 • kožami
 • ,
 • rūgts

Examples of using

It's so bitter.
Tas ir tik rūgti.
I shall be learning to like this bitter life.
Es iemācīšos patikt šai rūgtajai dzīvei.
This coffee has a bitter taste.
Šai kafijai ir rūgta garša.