Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bit" into Latvian language

Vārda "bit" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Bit

[Bits]
/bɪt/

noun

1. A small piece or quantity of something

 • "A spot of tea"
 • "A bit of paper"
 • "A bit of lint"
 • "I gave him a bit of my mind"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • bit

1. Mazs gabals vai kaut kas tāds daudzums

 • "Tējas vieta"
 • "Mazliet papīra"
 • "Mazliet pinti"
 • "Es viņam mazliet atdevu prātu"
  sinonīms:
 • vieta
 • ,
 • mazliet

2. A small fragment of something broken off from the whole

 • "A bit of rock caught him in the eye"
  synonym:
 • bit
 • ,
 • chip
 • ,
 • flake
 • ,
 • fleck
 • ,
 • scrap

2. Neliels kaut kas sadrumstalots no visa

 • "Kaut kas klints viņu aizķēra acīs"
  sinonīms:
 • mazliet
 • ,
 • mikroshēma
 • ,
 • pārslās
 • ,
 • blāve
 • ,
 • lūžņi

3. An indefinitely short time

 • "Wait just a moment"
 • "In a mo"
 • "It only takes a minute"
 • "In just a bit"
  synonym:
 • moment
 • ,
 • mo
 • ,
 • minute
 • ,
 • second
 • ,
 • bit

3. Nenoteiktu laiku

 • "Gaidiet tikai mirkli"
 • "Mū"
 • "Tas prasa tikai minūti"
 • "Tikai mazliet"
  sinonīms:
 • brīdis
 • ,
 • mo
 • ,
 • minūte
 • ,
 • otrais
 • ,
 • mazliet

4. An instance of some kind

 • "It was a nice piece of work"
 • "He had a bit of good luck"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • bit

4. Kāda veida piemērs

 • "Tas bija jauks darbs"
 • "Viņam bija mazliet veiksmes"
  sinonīms:
 • gabals
 • ,
 • mazliet

5. Piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding

 • "The horse was not accustomed to a bit"
  synonym:
 • bit

5. Metāla gabals, kas zirgu mutē turēts ar grožiem un ko zirgu kontrolē, braucot

 • "Zirgs nebija mazliet pieradis"
  sinonīms:
 • mazliet

6. A unit of measurement of information (from binary + digit)

 • The amount of information in a system having two equiprobable states
 • "There are 8 bits in a byte"
  synonym:
 • bit

6. Informācijas mērīšanas vienība ( no binārā + cipara )

 • Informācijas daudzums sistēmā, kurā ir divi ekviprobējamie stāvokļi
 • "Baitē ir 8 biti"
  sinonīms:
 • mazliet

7. A small amount of solid food

 • A mouthful
 • "All they had left was a bit of bread"
  synonym:
 • morsel
 • ,
 • bit
 • ,
 • bite

7. Neliels daudzums cietas pārtikas

 • Mutisks
 • "Viss, ko viņi bija atstājuši, bija mazliet maizes"
  sinonīms:
 • kumoss
 • ,
 • mazliet
 • ,
 • iekost

8. A small fragment

 • "Overheard snatches of their conversation"
  synonym:
 • snatch
 • ,
 • bit

8. Mazs fragments

 • "Viņu sarunas aizkari šņācēji"
  sinonīms:
 • snatch
 • ,
 • mazliet

9. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

9. Īsa teātra izrāde, kas ir daļa no ilgākas programmas

 • "Viņš izdarīja savu rīcību trīs reizes katru vakaru"
 • "Viņai bija āķīga maza rutīna"
 • "Tas bija viens no labākajiem numuriem, ko viņš jebkad ir izdarījis"
  sinonīms:
 • akts
 • ,
 • rutīna
 • ,
 • numurs
 • ,
 • pagriezties
 • ,
 • mazliet

10. The part of a key that enters a lock and lifts the tumblers

  synonym:
 • bit

10. Atslēgas daļa, kas nonāk slēdzenē un paceļ tumblerus

  sinonīms:
 • mazliet

11. The cutting part of a drill

 • Usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press
 • "He looked around for the right size bit"
  synonym:
 • bit

11. Urbja griešanas daļa

 • Parasti norādīts un vītņots, un to var aizstāt ar aproci vai bitstock vai urbj presi
 • "Viņš paskatījās uz pareizo izmēru bitu"
  sinonīms:
 • mazliet

Examples of using

Aren't you too a little bit romantic, Mary?
Vai tu neesi pārāk mazliet romantisks, Marija?
I think a bit of anger is better for you than worry.
Es domāju, ka mazliet dusmu jums ir labākas nekā jāuztraucas.
I suppose I could wait a little bit longer.
Es domāju, ka es varētu gaidīt mazliet ilgāk.