Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "begin" into Latvian language

Vārda "sākt" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Begin

[Sāciet]
/bɪgɪn/

noun

1. Israeli statesman (born in russia) who (as prime minister of israel) negotiated a peace treaty with anwar sadat (then the president of egypt) (1913-1992)

  synonym:
 • Begin
 • ,
 • Menachem Begin

1. Izraēlas valstsvīrs (dzimis krievijā), kurš (kā izraēlas premjerministrs) apsprieda miera līgumu ar anvaru sadatu (toreiz ēģiptes prezidentu) (1913-1992)

  sinonīms:
 • Sāciet
 • ,
 • Menahems Sāciet

verb

1. Take the first step or steps in carrying out an action

 • "We began working at dawn"
 • "Who will start?"
 • "Get working as soon as the sun rises!"
 • "The first tourists began to arrive in cambodia"
 • "He began early in the day"
 • "Let's get down to work now"
  synonym:
 • get down
 • ,
 • begin
 • ,
 • get
 • ,
 • start out
 • ,
 • start
 • ,
 • set about
 • ,
 • set out
 • ,
 • commence

1. Veiciet pirmo soli vai soļus darbības veikšanā

 • "Mēs sākām strādāt rītausmā"
 • "Kas sāks?"
 • "Sāc strādāt, tiklīdz uzlec saule!"
 • "Kambodžā sāka ierasties pirmie tūristi"
 • "Viņš sāka agri dienā"
 • "Tagad ķersimies pie darba"
  sinonīms:
 • kāp lejā
 • ,
 • sākt
 • ,
 • iegūt
 • ,
 • sāciet
 • ,
 • izklāstīts

2. Have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense

 • "The dmz begins right over the hill"
 • "The second movement begins after the allegro"
 • "Prices for these homes start at $250,000"
  synonym:
 • begin
 • ,
 • start

2. Ir sākums laika, telpiskā vai vērtējošā nozīmē

 • "Dmz sākas tieši pāri kalnam"
 • "Otrā daļa sākas pēc allegro"
 • "Cenas šīm mājām sākas no $250 000"
  sinonīms:
 • sākt

3. Set in motion, cause to start

 • "The u.s. started a war in the middle east"
 • "The iraqis began hostilities"
 • "Begin a new chapter in your life"
  synonym:
 • begin
 • ,
 • lead off
 • ,
 • start
 • ,
 • commence

3. Iedarbiniet, iemesls sākt

 • "Asv sāka karu tuvajos austrumos"
 • "Irākieši sāka karadarbību"
 • "Sāciet jaunu nodaļu savā dzīvē"
  sinonīms:
 • sākt
 • ,
 • svins nost

4. Begin to speak or say

 • "Now listen, friends," he began
  synonym:
 • begin

4. Sāciet runāt vai teikt

 • "Tagad klausieties, draugi", viņš sāka
  sinonīms:
 • sākt

5. Be the first item or point, constitute the beginning or start, come first in a series

 • "The number `one' begins the sequence"
 • "A terrible murder begins the novel"
 • "The convocation ceremony officially begins the semester"
  synonym:
 • begin

5. Esiet pirmais vienums vai punkts, veidojiet sākumu vai sākumu, ieņemiet pirmo vietu sērijā

 • "Cipars `one' sāk secību"
 • "Romānu sāk briesmīga slepkavība"
 • "Saukšanas ceremonija oficiāli sākas semestrī"
  sinonīms:
 • sākt

6. Have a beginning, of a temporal event

 • "Ww ii began in 1939 when hitler marched into poland"
 • "The company's asia tour begins next month"
  synonym:
 • begin

6. Ir laicīga notikuma sākums

 • "Otrais pasaules karš sākās 1939. gadā, kad hitlers devās uz poliju"
 • "Uzņēmuma āzijas turneja sākas nākamajā mēnesī"
  sinonīms:
 • sākt

7. Have a beginning characterized in some specified way

 • "The novel begins with a murder"
 • "My property begins with the three maple trees"
 • "Her day begins with a workout"
 • "The semester begins with a convocation ceremony"
  synonym:
 • begin
 • ,
 • start

7. Ir sākums, kas raksturots kādā noteiktā veidā

 • "Romāns sākas ar slepkavību"
 • "Mans īpašums sākas ar trim kļavām"
 • "Viņas diena sākas ar treniņu"
 • "Semestris sākas ar sasaukšanas ceremoniju"
  sinonīms:
 • sākt

8. Begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object

 • "Begin a cigar"
 • "She started the soup while it was still hot"
 • "We started physics in 10th grade"
  synonym:
 • begin
 • ,
 • start

8. Sāciet notikumu, ko netieši norāda un ierobežo tiešā objekta raksturs vai raksturīgā funkcija

 • "Sāciet cigāru"
 • "Viņa sāka zupu, kamēr vēl bija karsts"
 • "Fiziku sākām 10. klasē"
  sinonīms:
 • sākt

9. Achieve or accomplish in the least degree, usually used in the negative

 • "This economic measure doesn't even begin to deal with the problem of inflation"
 • "You cannot even begin to understand the problem we had to deal with during the war"
  synonym:
 • begin

9. Sasniegt vai paveikt vismazākajā pakāpē, ko parasti izmanto negatīvā

 • "Šis ekonomiskais pasākums pat nesāk risināt inflācijas problēmu"
 • "Jūs pat nevarat sākt saprast problēmu, ar kuru mums bija jātiek galā kara laikā"
  sinonīms:
 • sākt

10. Begin to speak, understand, read, and write a language

 • "She began russian at an early age"
 • "We started french in fourth grade"
  synonym:
 • begin

10. Sāciet runāt, saprast, lasīt un rakstīt valodu

 • "Viņa sāka krievu valodu agrā bērnībā"
 • "Mēs sākām franču valodu ceturtajā klasē"
  sinonīms:
 • sākt

Examples of using

I begin to find you tiresome.
Man tu sāc šķist nogurdinošs.
When are you planning to begin?
Kad plānojat sākt?
When I think of my four-dimensional self, I begin to mourn for the "broken" parts of the worm, and want to fix it. (Especially where there was suffering). Is that weird?
Kad es domāju par savu četrdimensiju sevi, es sāku sērot par tārpa "salauztajām" daļām un vēlos to salabot. (Īpaši tur, kur bija ciešanas). Vai tas ir dīvaini?