Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "basic" into Latvian language

Vārda "pamata" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Basic

[Pamata]
/besɪk/

noun

1. A popular programming language that is relatively easy to learn

 • An acronym for beginner's all-purpose symbolic instruction code
 • No longer in general use
  synonym:
 • BASIC

1. Populāra programmēšanas valoda, kuru ir salīdzinoši viegli iemācīties

 • Saīsinājums no iesācēja universālā simboliskā instrukcijas koda
 • Vairs vispār nav vispārējas nozīmes
  sinonīms:
 • BASISKS

2. (usually plural) a necessary commodity for which demand is constant

  synonym:
 • basic
 • ,
 • staple

2. ( parasti daudzskaitlī ) nepieciešama prece, kurai pieprasījums ir nemainīgs

  sinonīms:
 • pamata
 • ,
 • skava

adjective

1. Pertaining to or constituting a base or basis

 • "A basic fact"
 • "The basic ingredients"
 • "Basic changes in public opinion occur because of changes in priorities"
  synonym:
 • basic

1. Kas attiecas uz bāzi vai bāzi

 • "Fundamentāls fakts"
 • "Pamatprostedīcijas"
 • "Pamata izmaiņas sabiedriskajā uzskatā notiek prioritāšu izmaiņu dēļ"
  sinonīms:
 • pamata

2. Reduced to the simplest and most significant form possible without loss of generality

 • "A basic story line"
 • "A canonical syllable pattern"
  synonym:
 • basic
 • ,
 • canonic
 • ,
 • canonical

2. Samazināts līdz iespējami vienkāršākajai un nozīmīgākajai formai, nezaudējot vispārīgumu

 • "Fāzu sižeta līnija"
 • "Kanonisks zilbes raksts"
  sinonīms:
 • pamata
 • ,
 • kanonisks

3. Serving as a base or starting point

 • "A basic course in russian"
 • "Basic training for raw recruits"
 • "A set of basic tools"
 • "An introductory art course"
  synonym:
 • basic
 • ,
 • introductory

3. Kalpo kā pamatne vai sākumpunkts

 • "Fundamentāls kurss krievu valodā"
 • "Pamatapmācība neapstrādātiem darbiniekiem"
 • "Pamatdokumentu komplekts"
 • "Adulta mākslas kurss"
  sinonīms:
 • pamata
 • ,
 • ievads

4. Of or denoting or of the nature of or containing a base

  synonym:
 • basic

4. Bāzes vai tās nosaukuma, vai tās veida vai satur

  sinonīms:
 • pamata

Examples of using

By second grade, students are expected to have basic reading and writing skills.
Paredzams, ka studentiem būs pamata lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
It's one of the basic human instincts.
Tas ir viens no cilvēka pamata instinktiem.
Maybe in a different universe, our basic five senses are useless and we would require different senses altogether.
Varbūt citā Visumā mūsu piecu pamata maņas ir bezjēdzīgas, un mums kopumā būtu vajadzīgas dažādas sajūtas.