Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agreement" into Latvian language

Vārda "līgums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Agreement

[Līgums]
/əgrimənt/

noun

1. The statement (oral or written) of an exchange of promises

 • "They had an agreement that they would not interfere in each other's business"
 • "There was an understanding between management and the workers"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • understanding

1. Paziņojums (mutiski vai rakstiski) par solījumu apmaiņu

 • "Viņiem bija vienošanās, ka viņi neiejauksies viens otra biznesā"
 • "Starp vadību un darbiniekiem bija sapratne"
  sinonīms:
 • vienošanās
 • ,
 • izpratne

2. Compatibility of observations

 • "There was no agreement between theory and measurement"
 • "The results of two tests were in correspondence"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • correspondence

2. Novērojumu saderība

 • "Nebija vienošanās starp teoriju un mērījumiem"
 • "Divu testu rezultāti bija sarakstē"
  sinonīms:
 • vienošanās
 • ,
 • sarakste

3. Harmony of people's opinions or actions or characters

 • "The two parties were in agreement"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • accord

3. Cilvēku viedokļu vai darbību vai tēlu harmonija

 • "Abas puses bija vienisprātis"
  sinonīms:
 • vienošanās
 • ,
 • saskaņa

4. The thing arranged or agreed to

 • "They made arrangements to meet in chicago"
  synonym:
 • agreement
 • ,
 • arrangement

4. Lieta sakārtota vai piekritusi

 • "Viņi vienojās par tikšanos čikāgā"
  sinonīms:
 • vienošanās
 • ,
 • izkārtojums

5. The determination of grammatical inflection on the basis of word relations

  synonym:
 • agreement
 • ,
 • concord

5. Gramatiskā locījuma noteikšana, pamatojoties uz vārdu attiecībām

  sinonīms:
 • vienošanās
 • ,
 • saskaņa

6. The verbal act of agreeing

  synonym:
 • agreement

6. Mutisks piekrišanas akts

  sinonīms:
 • vienošanās

Examples of using

The details of the agreement were worked out behind the scenes.
Līguma detaļas tika izstrādātas aizkulisēs.
I am in complete agreement with everything he said.
Es pilnībā piekrītu visam, ko viņš teica.
Two big powers have signed a secret agreement.
Divas lielvaras parakstījušas slepenu vienošanos.