Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "admit" into Latvian language

Vārda "pieņemt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Admit

[Atzīt]
/ədmɪt/

verb

1. Declare to be true or admit the existence or reality or truth of

 • "He admitted his errors"
 • "She acknowledged that she might have forgotten"
  synonym:
 • admit
 • ,
 • acknowledge

1. Pasludiniet par patiesu vai atzīstiet, ka pastāv realitāte vai patiesība

 • "Viņš atzina savas kļūdas"
 • "Viņa atzina, ka varētu būt aizmirsusi"
  sinonīms:
 • atzīt

2. Allow to enter

 • Grant entry to
 • "We cannot admit non-members into our club building"
 • "This pipe admits air"
  synonym:
 • admit
 • ,
 • allow in
 • ,
 • let in
 • ,
 • intromit

2. Atļaut ienākt

 • Dotācijas ieraksts līdz
 • "Mēs nevaram uzņemt savā kluba ēkā personas, kas nav biedri"
 • "Šī caurule ielaiž gaisu"
  sinonīms:
 • atzīt
 • ,
 • atļaut
 • ,
 • ielaist
 • ,
 • intromit

3. Allow participation in or the right to be part of

 • Permit to exercise the rights, functions, and responsibilities of
 • "Admit someone to the profession"
 • "She was admitted to the new jersey bar"
  synonym:
 • admit
 • ,
 • let in
 • ,
 • include

3. Atļaut dalību vai tiesības piedalīties

 • Atļauja īstenot tiesības, funkcijas un pienākumus
 • "Uzņem kādu profesijā"
 • "Viņa tika uzņemta ņūdžersijas bārā"
  sinonīms:
 • atzīt
 • ,
 • ielaist
 • ,
 • iekļaut

4. Admit into a group or community

 • "Accept students for graduate study"
 • "We'll have to vote on whether or not to admit a new member"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • admit
 • ,
 • take
 • ,
 • take on

4. Uzņemt grupā vai kopienā

 • "Pieņemt studentus maģistrantūrā"
 • "Mums būs jābalso par to, vai uzņemt vai neuzņemt jaunu deputātu"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • atzīt
 • ,
 • ņemt
 • ,
 • uzņemties

5. Afford possibility

 • "This problem admits of no solution"
 • "This short story allows of several different interpretations"
  synonym:
 • admit
 • ,
 • allow

5. Atļauties iespēju

 • "Šī problēma neatzīst risinājumu"
 • "Šis novele pieļauj vairākas dažādas interpretācijas"
  sinonīms:
 • atzīt
 • ,
 • atļaut

6. Give access or entrance to

 • "The french doors admit onto the yard"
  synonym:
 • admit

6. Dodiet piekļuvi vai ieeju

 • "Franču durvis ielido pagalmā"
  sinonīms:
 • atzīt

7. Have room for

 • Hold without crowding
 • "This hotel can accommodate 250 guests"
 • "The theater admits 300 people"
 • "The auditorium can't hold more than 500 people"
  synonym:
 • accommodate
 • ,
 • hold
 • ,
 • admit

7. Ir vieta priekš

 • Turiet bez drūzmēšanās
 • "Šī viesnīca var uzņemt 250 viesus"
 • "Teātris uzņem 300 cilvēkus"
 • "Revīzijas zālē nevar uzņemt vairāk par 500 cilvēkiem"
  sinonīms:
 • izmitināt
 • ,
 • turēt
 • ,
 • atzīt

8. Serve as a means of entrance

 • "This ticket will admit one adult to the show"
  synonym:
 • admit

8. Kalpo kā ieejas līdzeklis

 • "Šī biļete šovā ielaidīs vienu pieaugušo"
  sinonīms:
 • atzīt

Examples of using

Time has come to admit that hard work and hope are no substitute for actual knowledge.
Ir pienācis laiks atzīt, ka smags darbs un cerība neaizstāj faktiskās zināšanas.
Our college won't admit Tom until he meets all the requirements.
Mūsu koledža neuzņems Tomu, kamēr viņš neatbildīs visām prasībām.
Tom's pride won't let him admit he's wrong.
Toma lepnums neļaus viņam atzīt, ka kļūdās.