Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "admirable" into Latvian language

Vārda "apbrīnojama" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Admirable

[Apbrīnojams]
/ædmərəbəl/

adjective

1. Deserving of the highest esteem or admiration

 • "An estimable young professor"
 • "Trains ran with admirable precision"
 • "His taste was impeccable, his health admirable"
  synonym:
 • admirable

1. Pelnījis visaugstāko cieņu vai apbrīnu

 • "Novērtējams jaunais profesors"
 • "Trakas skrēja ar apbrīnojamu precizitāti"
 • "Viņa garša bija nevainojama, viņa veselība apbrīnojama"
  sinonīms:
 • apbrīnojams

2. Inspiring admiration or approval

 • "Among her many admirable qualities are generosity and graciousness"
  synonym:
 • admirable

2. Iedvesmojoša apbrīna vai apstiprināšana

 • "Viņu daudz apbrīnojamo īpašību dēļ ir dāsnums un žēlība"
  sinonīms:
 • apbrīnojams

Examples of using

The ability to work hard is an admirable quality, but the ability to relax is equally important.
Spēja smagi strādāt ir apbrīnojama kvalitāte, taču tikpat svarīga ir spēja atpūsties.
The ability to work hard is an admirable quality, but the ability to relax is equally important.
Spēja smagi strādāt ir apbrīnojama kvalitāte, taču tikpat svarīga ir spēja atpūsties.
The pursuit of truth is admirable.
Patiesības tiekšanās ir apbrīnojama.