Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accept" into Latvian language

Vārda "pieņemt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Accept

[Pieņemt]
/æksɛpt/

verb

1. Consider or hold as true

 • "I cannot accept the dogma of this church"
 • "Accept an argument"
  synonym:
 • accept

1. Uzskatiet vai turiet kā patiesu

 • "Es nevaru pieņemt šīs baznīcas dogmu"
 • "Pieņemt argumentu"
  sinonīms:
 • pieņemt

2. Receive willingly something given or offered

 • "The only girl who would have him was the miller's daughter"
 • "I won't have this dog in my house!"
 • "Please accept my present"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • take
 • ,
 • have

2. Saņemiet labprātīgi kaut ko, kas dots vai piedāvāts

 • "Vienīgā meitene, kurai viņš būtu, bija dzirnavnieka meita"
 • "Man nebūs šī suņa manā mājā!"
 • "Lūdzu, pieņemiet manu dāvanu"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • ņemt
 • ,
 • ir

3. Give an affirmative reply to

 • Respond favorably to
 • "I cannot accept your invitation"
 • "I go for this resolution"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • consent
 • ,
 • go for

3. Sniedziet apstiprinošu atbildi uz

 • Labvēlīgi atbildēt uz
 • "Es nevaru pieņemt jūsu uzaicinājumu"
 • "Es eju uz šo rezolūciju"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • piekrišana
 • ,
 • iet uz

4. React favorably to

 • Consider right and proper
 • "People did not accept atonal music at that time"
 • "We accept the idea of universal health care"
  synonym:
 • accept

4. Labvēlīgi reaģēt uz

 • Uzskatiet par pareizu un pareizu
 • "Cilvēki tajā laikā nepieņēma atonālo mūziku"
 • "Mēs pieņemam ideju par universālu veselības aprūpi"
  sinonīms:
 • pieņemt

5. Admit into a group or community

 • "Accept students for graduate study"
 • "We'll have to vote on whether or not to admit a new member"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • admit
 • ,
 • take
 • ,
 • take on

5. Uzņemt grupā vai kopienā

 • "Pieņemt studentus maģistrantūrā"
 • "Mums būs jābalso par to, vai uzņemt vai neuzņemt jaunu deputātu"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • atzīt
 • ,
 • ņemt
 • ,
 • uzņemties

6. Take on as one's own the expenses or debts of another person

 • "I'll accept the charges"
 • "She agreed to bear the responsibility"
  synonym:
 • bear
 • ,
 • take over
 • ,
 • accept
 • ,
 • assume

6. Uzņemties par savu citas personas izdevumus vai parādus

 • "Es pieņemšu apsūdzības"
 • "Viņa piekrita uzņemties atbildību"
  sinonīms:
 • lācis
 • ,
 • pārņemt
 • ,
 • pieņemt

7. Tolerate or accommodate oneself to

 • "I shall have to accept these unpleasant working conditions"
 • "I swallowed the insult"
 • "She has learned to live with her husband's little idiosyncrasies"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • live with
 • ,
 • swallow

7. Paciest vai pielāgoties sev

 • "Man būs jāpieņem šie nepatīkamie darba apstākļi"
 • "Es noriju apvainojumu"
 • "Viņa ir iemācījusies sadzīvot ar vīra mazajām īpatnībām"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • dzīvot ar
 • ,
 • norīt

8. Be designed to hold or take

 • "This surface will not take the dye"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • take

8. Jābūt veidotam tā, lai to turētu vai ņemtu

 • "Šī virsma neuzņems krāsvielu"
  sinonīms:
 • pieņemt
 • ,
 • ņemt

9. Receive (a report) officially, as from a committee

  synonym:
 • accept

9. Saņemiet (ziņojumu) oficiāli no komitejas

  sinonīms:
 • pieņemt

10. Make use of or accept for some purpose

 • "Take a risk"
 • "Take an opportunity"
  synonym:
 • take
 • ,
 • accept

10. Izmantojiet vai pieņemiet kādam nolūkam

 • "Riskēt"
 • "Izmantojiet iespēju"
  sinonīms:
 • ņemt
 • ,
 • pieņemt

11. Be sexually responsive to, used of a female domesticated mammal

 • "The cow accepted the bull"
  synonym:
 • accept

11. Esiet seksuāli reaģējošs pret pieradinātu zīdītāju mātīti, ko izmanto

 • "Govs pieņēma vērsi"
  sinonīms:
 • pieņemt

Examples of using

After much reflection, I decided not to accept the offer.
Pēc ilgām pārdomām nolēmu piedāvājumu nepieņemt.
We refused to accept Tom's resignation.
Mēs atteicāmies pieņemt Toma atkāpšanos.
Please accept my sincere apologies for my impertinence.
Lūdzu, pieņemiet manu patieso atvainošanos par manu nekaunību.