Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "upset" into Hungarian language

A "felborult" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Upset

[Ideges]
/əpsɛt/

noun

1. An unhappy and worried mental state

 • "There was too much anger and disturbance"
 • "She didn't realize the upset she caused me"
  synonym:
 • disturbance
 • ,
 • perturbation
 • ,
 • upset

1. Boldogtalan és aggódó mentális állapot

 • "Túl sok harag és zavar volt"
 • "Nem vette észre, hogy ideges, amit okozott nekem"
  szinonimája:
 • zavar
 • ,
 • ideges

2. The act of disturbing the mind or body

 • "His carelessness could have caused an ecological upset"
 • "She was unprepared for this sudden overthrow of their normal way of living"
  synonym:
 • upset
 • ,
 • derangement
 • ,
 • overthrow

2. Az elme vagy a test zavarása

 • "Gondatlansága ökológiai zavart okozhatott"
 • "Felkészületlen volt a normál életmód hirtelen megdöntésére"
  szinonimája:
 • ideges
 • ,
 • rendezetlenség
 • ,
 • megdöntés

3. A physical condition in which there is a disturbance of normal functioning

 • "The doctor prescribed some medicine for the disorder"
 • "Everyone gets stomach upsets from time to time"
  synonym:
 • disorder
 • ,
 • upset

3. Olyan fizikai állapot, amelyben zavar a normál működés

 • "Az orvos felírt valamilyen gyógyszert a rendellenességre"
 • "Mindenkinek időnként gyomorpanaszok vannak"
  szinonimája:
 • rendellenesség
 • ,
 • ideges

4. A tool used to thicken or spread metal (the end of a bar or a rivet etc.) by forging or hammering or swaging

  synonym:
 • upset
 • ,
 • swage

4. Fém megvastagítására vagy elterjesztésére szolgáló szerszám ( rúd vagy szegecs vége stb. ) kovácsolással vagy kalapáccsal vagy cseréléssel

  szinonimája:
 • ideges
 • ,
 • swage

5. The act of upsetting something

 • "He was badly bruised by the upset of his sled at a high speed"
  synonym:
 • upset
 • ,
 • overturn
 • ,
 • turnover

5. Valami felborító cselekedet

 • "Súlyosan megsérült a szán nagy sebességű felborulása"
  szinonimája:
 • ideges
 • ,
 • felborul
 • ,
 • forgalom

6. An improbable and unexpected victory

 • "The biggest upset since david beat goliath"
  synonym:
 • overturn
 • ,
 • upset

6. Valószínűtlen és váratlan győzelem

 • "A legnagyobb ideges, mióta david legyőzte góliátot"
  szinonimája:
 • felborul
 • ,
 • ideges

verb

1. Disturb the balance or stability of

 • "The hostile talks upset the peaceful relations between the two countries"
  synonym:
 • upset

1. Megzavarják a

 • "Az ellenséges tárgyalások felborítják a két ország közötti békés kapcsolatokat"
  szinonimája:
 • ideges

2. Cause to lose one's composure

  synonym:
 • upset
 • ,
 • discompose
 • ,
 • untune
 • ,
 • disconcert
 • ,
 • discomfit

2. Elveszíti az önbizalmát

  szinonimája:
 • ideges
 • ,
 • diszkompresszió
 • ,
 • unune
 • ,
 • zavarba ejtő
 • ,
 • discomfit

3. Move deeply

 • "This book upset me"
 • "A troubling thought"
  synonym:
 • disturb
 • ,
 • upset
 • ,
 • trouble

3. Mélyen mozogni

 • "Ez a könyv felzaklatott"
 • "Egy aggasztó gondolat"
  szinonimája:
 • zavar
 • ,
 • ideges
 • ,
 • baj

4. Cause to overturn from an upright or normal position

 • "The cat knocked over the flower vase"
 • "The clumsy customer turned over the vase"
 • "He tumped over his beer"
  synonym:
 • overturn
 • ,
 • tip over
 • ,
 • turn over
 • ,
 • upset
 • ,
 • knock over
 • ,
 • bowl over
 • ,
 • tump over

4. Függőleges vagy normál helyzetből megfordulhat

 • "A macska kopogtatott a virágváza felett"
 • "Az ügyetlen ügyfél átadta a vázát"
 • "Átdobta a sört"
  szinonimája:
 • felborul
 • ,
 • hegy felett
 • ,
 • fordulj meg
 • ,
 • ideges
 • ,
 • kopogj át
 • ,
 • tál felett
 • ,
 • dudor

5. Form metals with a swage

  synonym:
 • swage
 • ,
 • upset

5. Fémeket képezzen egy törmelékkel

  szinonimája:
 • swage
 • ,
 • ideges

6. Defeat suddenly and unexpectedly

 • "The foreign team upset the local team"
  synonym:
 • upset

6. Vereség hirtelen és váratlanul

 • "A külföldi csapat felborította a helyi csapatot"
  szinonimája:
 • ideges

adjective

1. Afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or grief

 • "Too upset to say anything"
 • "Spent many disquieted moments"
 • "Distressed about her son's leaving home"
 • "Lapsed into disturbed sleep"
 • "Worried parents"
 • "A worried frown"
 • "One last worried check of the sleeping children"
  synonym:
 • disquieted
 • ,
 • distressed
 • ,
 • disturbed
 • ,
 • upset
 • ,
 • worried

1. Szorongó nyugtalanság, baj vagy bánat szenvedése vagy megjelölése

 • "Túl ideges ahhoz, hogy bármit is mondjon"
 • "Sok nyugtalanító pillanatot töltött el"
 • "Szorongott a fia otthonából való távozása miatt"
 • "Zavart alvásba esett"
 • "Aggódó szülők"
 • "Aggódó homlokát ráncolja"
 • "Az alvó gyermekek utolsó aggódó ellenőrzése"
  szinonimája:
 • nyugtalanított
 • ,
 • szomorú
 • ,
 • zavart
 • ,
 • ideges
 • ,
 • aggódó

2. Thrown into a state of disarray or confusion

 • "Troops fleeing in broken ranks"
 • "A confused mass of papers on the desk"
 • "The small disordered room"
 • "With everything so upset"
  synonym:
 • broken
 • ,
 • confused
 • ,
 • disordered
 • ,
 • upset

2. Zavarba vagy zavarba ejtő állapotba dobják

 • "Törött rangsorban menekülő csapatok"
 • "Zavart papírok tömege az asztalon"
 • "A kis rendezetlen szoba"
 • "Mindent annyira idegesítve"
  szinonimája:
 • törött
 • ,
 • zavaros
 • ,
 • rendezetlen
 • ,
 • ideges

3. Used of an unexpected defeat of a team favored to win

 • "The bills' upset victory over the houston oilers"
  synonym:
 • upset(a)

3. A győzelemre kedvelt csapat váratlan vereségére használják

 • "A törvényjavaslatok ideges győzelme a houston oilers felett"
  szinonimája:
 • ideges ( a )

4. Mildly physically distressed

 • "An upset stomach"
  synonym:
 • upset

4. Enyhén fizikailag nehéz helyzetben

 • "Ideges gyomor"
  szinonimája:
 • ideges

5. Having been turned so that the bottom is no longer the bottom

 • "An overturned car"
 • "The upset pitcher of milk"
 • "Sat on an upturned bucket"
  synonym:
 • overturned
 • ,
 • upset
 • ,
 • upturned

5. Úgy lettek elforgatva, hogy az alsó rész már nem az alsó

 • "Felborult autó"
 • "A tej ideges kancsója"
 • "Ült egy felfordított vödörre"
  szinonimája:
 • megfordult
 • ,
 • ideges
 • ,
 • felfordult

Examples of using

Nature's balance is going to be upset everywhere.
A természet egyensúlya mindenhol fel lesz borítva.