Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unit" into Hungarian language

Az "egység" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Unit

[Egység]
/junət/

noun

1. Any division of quantity accepted as a standard of measurement or exchange

 • "The dollar is the united states unit of currency"
 • "A unit of wheat is a bushel"
 • "Change per unit volume"
  synonym:
 • unit of measurement
 • ,
 • unit

1. A mérési vagy csere-szabványként elfogadott mennyiség megoszlása

 • "A dollár az egyesült államok valutaegysége"
 • "Egy búza egység egy bokor"
 • "Térfogat egységenkénti változás"
  szinonimája:
 • mértékegység
 • ,
 • egység

2. An individual or group or structure or other entity regarded as a structural or functional constituent of a whole

 • "The reduced the number of units and installations"
 • "The word is a basic linguistic unit"
  synonym:
 • unit

2. Egyén vagy csoport, szerkezet vagy más egység, amelyet egy egész szerkezeti vagy funkcionális alkotóelemének tekintnek

 • "Csökkent az egységek és létesítmények száma"
 • "A szó alapvető nyelvi egység"
  szinonimája:
 • egység

3. An organization regarded as part of a larger social group

 • "The coach said the offensive unit did a good job"
 • "After the battle the soldier had trouble rejoining his unit"
  synonym:
 • unit
 • ,
 • social unit

3. Egy nagyobb társadalmi csoport részeként tekintett szervezet

 • "Az edző szerint a támadó egység jó munkát végzett"
 • "A csata után a katona nehezen tudott újra csatlakozni egységéhez"
  szinonimája:
 • egység
 • ,
 • társadalmi egység

4. A single undivided whole

 • "An idea is not a unit that can be moved from one brain to another"
  synonym:
 • unit

4. Egyetlen osztatlan egész

 • "Egy ötlet nem olyan egység, amelyet az egyik agyból a másikba lehet mozgatni"
  szinonimája:
 • egység

5. A single undivided natural thing occurring in the composition of something else

 • "Units of nucleic acids"
  synonym:
 • unit
 • ,
 • building block

5. Egyetlen oszthatatlan természetes dolog, ami valami más összetételében fordul elő

 • "Nukleinsavak egységei"
  szinonimája:
 • egység
 • ,
 • épület blokk

6. An assemblage of parts that is regarded as a single entity

 • "How big is that part compared to the whole?"
 • "The team is a unit"
  synonym:
 • whole
 • ,
 • unit

6. Alkatrészek együttese, amelyet egyetlen entitásnak tekintnek

 • "Mekkora ez a rész az egészhez képest?"
 • "A csapat egység"
  szinonimája:
 • egész
 • ,
 • egység

Examples of using

A pound is a unit of weight.
Egy font a súly egysége.