Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "transfer" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „transzfer“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Transfer

[Átutalás]
/trænsfər/

noun

1. The act of moving something from one location to another

  synonym:
 • transportation
 • ,
 • transport
 • ,
 • transfer
 • ,
 • transferral
 • ,
 • conveyance

1. Az a cselekmény, amikor valamit egyik helyről a másikra mozgatnak

  szinonimája:
 • fuvarozás
 • ,
 • átszállási
 • ,
 • athelyezis
 • ,
 • szállítás

2. Someone who transfers or is transferred from one position to another

 • "The best student was a transfer from lsu"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • transferee

2. Valaki, aki áthelyezik vagy áthelyezik egyik pozícióból a másikba

 • "„a legjobb diák az lsu-tól való átigazolás volt“"
  szinonimája:
 • átszállási
 • ,
 • átvevő

3. The act of transfering something from one form to another

 • "The transfer of the music from record to tape suppressed much of the background noise"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • transference

3. Az a cselekmény, amikor valamit átviszünk egyik formából a másikba

 • "„a zene átvitele lemezről kazettára elnyomta a háttérzaj nagy részét“"
  szinonimája:
 • átszállási
 • ,
 • átvitel

4. A ticket that allows a passenger to change conveyances

  synonym:
 • transfer

4. Olyan jegy, amely lehetővé teszi az utas számára a szállítóeszköz cseréjét

  szinonimája:
 • átszállási

5. Application of a skill learned in one situation to a different but similar situation

  synonym:
 • transfer
 • ,
 • transfer of training
 • ,
 • carry-over

5. Az egyik helyzetben tanult készség alkalmazása egy másik, de hasonló helyzetre

  szinonimája:
 • átszállási
 • ,
 • a képzés átadása
 • ,
 • átvitel

6. Transferring ownership

  synonym:
 • transfer
 • ,
 • transference

6. Tulajdonjog átruházása

  szinonimája:
 • átszállási
 • ,
 • átvitel

verb

1. Transfer somebody to a different position or location of work

  synonym:
 • transfer
 • ,
 • reassign

1. Helyezzen át valakit egy másik pozícióba vagy munkahelyre

  szinonimája:
 • átszállási
 • ,
 • átrendelni

2. Move from one place to another

 • "Transfer the data"
 • "Transmit the news"
 • "Transfer the patient to another hospital"
  synonym:
 • transfer

2. Költözz egyik helyről a másikra

 • "„az adatok átvitele“"
 • "„továbbítsd a híreket“"
 • "„szállítsák át a beteget egy másik kórházba“"
  szinonimája:
 • átszállási

3. Lift and reset in another soil or situation

 • "Transplant the young rice plants"
  synonym:
 • transplant
 • ,
 • transfer

3. Emelje fel és állítsa vissza egy másik talajban vagy helyzetben

 • "„transzplantálja a fiatal rizsnövényeket“"
  szinonimája:
 • transzplantáció
 • ,
 • átszállási

4. Move around

 • "Transfer the packet from his trouser pockets to a pocket in his jacket"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • shift

4. Mozogj körbe

 • "„tegye át a csomagot a nadrágzsebéből a kabátja zsebébe“"
  szinonimája:
 • átszállási
 • ,
 • váltómű

5. Cause to change ownership

 • "I transferred my stock holdings to my children"
  synonym:
 • transfer

5. Ok a tulajdonosváltásra

 • "„a készleteimet átruháztam a gyerekeimre“"
  szinonimája:
 • átszállási

6. Change from one vehicle or transportation line to another

 • "She changed in chicago on her way to the east coast"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • change

6. Váltás egyik járműről vagy szállítási vonalról a másikra

 • "„chicagóban változott át a keleti part felé vezető úton“"
  szinonimája:
 • átszállási
 • ,
 • változás

7. Send from one person or place to another

 • "Transmit a message"
  synonym:
 • transmit
 • ,
 • transfer
 • ,
 • transport
 • ,
 • channel
 • ,
 • channelize
 • ,
 • channelise

7. Küldés egyik személytől vagy helyről a másikra

 • "Üzenet továbbítása“"
  szinonimája:
 • továbbítani
 • ,
 • átszállási
 • ,
 • fuvarozás
 • ,
 • csatorna
 • ,
 • csatornázni
 • ,
 • csatornazni

8. Shift the position or location of, as for business, legal, educational, or military purposes

 • "He removed his children to the countryside"
 • "Remove the troops to the forest surrounding the city"
 • "Remove a case to another court"
  synonym:
 • remove
 • ,
 • transfer

8. Helyezze át a pozíciót vagy a helyet, például üzleti, jogi, oktatási vagy katonai célokra

 • "„gyermekeit vidékre költöztette“"
 • "„távolítsa el a csapatokat a várost körülvevő erdőbe“"
 • "„további bíróság elé vinni az ügyet“"
  szinonimája:
 • eltávolít
 • ,
 • átszállási

9. Transfer from one place or period to another

 • "The ancient greek story was transplanted into modern america"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • transpose
 • ,
 • transplant

9. Áthelyezés egyik helyről vagy időszakról a másikra

 • "„az ókori görög történetet átültették a modern amerikába“"
  szinonimája:
 • átszállási
 • ,
 • transzponál
 • ,
 • transzplantáció