Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tone" into Hungarian language

A "hang" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Tone

[Tone]
/toʊn/

noun

1. The quality of a person's voice

 • "He began in a conversational tone"
 • "He spoke in a nervous tone of voice"
  synonym:
 • tone
 • ,
 • tone of voice

1. Az ember hangjának minősége

 • "Beszélő hangon kezdte"
 • "Ideges hangon beszélt"
  szinonimája:
 • hang
 • ,
 • hanghang

2. (linguistics) a pitch or change in pitch of the voice that serves to distinguish words in tonal languages

 • "The beijing dialect uses four tones"
  synonym:
 • tone

2. ( nyelvészet ) hangmagasság vagy hangmagasság-változás, amely megkülönbözteti a szavakat tonális nyelveken

 • "A pekingi nyelvjárás négy hangot használ"
  szinonimája:
 • hang

3. (music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound)

 • "The timbre of her soprano was rich and lovely"
 • "The muffled tones of the broken bell summoned them to meet"
  synonym:
 • timbre
 • ,
 • timber
 • ,
 • quality
 • ,
 • tone

3. ( zene ) egy komplex hang megkülönböztető tulajdonsága ( hang vagy zaj vagy zenei hang )

 • "Szopránjának hangja gazdag és kedves volt"
 • "A törött harang tompa hangjai összehívták őket, hogy találkozzanak"
  szinonimája:
 • Timbre
 • ,
 • fűrészáru
 • ,
 • minőség
 • ,
 • hang

4. The general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people

 • "The feel of the city excited him"
 • "A clergyman improved the tone of the meeting"
 • "It had the smell of treason"
  synonym:
 • spirit
 • ,
 • tone
 • ,
 • feel
 • ,
 • feeling
 • ,
 • flavor
 • ,
 • flavour
 • ,
 • look
 • ,
 • smell

4. Egy hely vagy helyzet általános légköre és annak az emberekre gyakorolt hatása

 • "A város érzése izgatotta őt"
 • "Egy pap javította a találkozó hangját"
 • "Árulás szaga volt"
  szinonimája:
 • szellem
 • ,
 • hang
 • ,
 • érzés
 • ,
 • íz
 • ,
 • néz ki
 • ,
 • szaga

5. A quality of a given color that differs slightly from another color

 • "After several trials he mixed the shade of pink that she wanted"
  synonym:
 • shade
 • ,
 • tint
 • ,
 • tincture
 • ,
 • tone

5. Egy adott szín minősége, amely kissé különbözik a másik színtől

 • "Több kísérlet után összekeverte a rózsaszín árnyalatát, amit akart"
  szinonimája:
 • árnyék
 • ,
 • tinta
 • ,
 • tinktúra
 • ,
 • hang

6. A notation representing the pitch and duration of a musical sound

 • "The singer held the note too long"
  synonym:
 • note
 • ,
 • musical note
 • ,
 • tone

6. A zenei hang hangmagasságát és időtartamát ábrázoló jelölés

 • "Az énekes túl sokáig tartotta a jegyzetet"
  szinonimája:
 • jegyzet
 • ,
 • hangjegy
 • ,
 • hang

7. A steady sound without overtones

 • "They tested his hearing with pure tones of different frequencies"
  synonym:
 • tone
 • ,
 • pure tone

7. Állandó hang felhang nélkül

 • "Meghallgatását különböző frekvenciájú tiszta hangokkal tesztelték"
  szinonimája:
 • hang
 • ,
 • tiszta hang

8. The elastic tension of living muscles, arteries, etc. that facilitate response to stimuli

 • "The doctor tested my tonicity"
  synonym:
 • tonicity
 • ,
 • tonus
 • ,
 • tone

8. Az élő izmok, artériák stb. rugalmas feszültsége, amelyek megkönnyítik az ingerekre adott reakciót

 • "Az orvos megvizsgálta a tónusomat"
  szinonimája:
 • tonicity
 • ,
 • tónus
 • ,
 • hang

9. A musical interval of two semitones

  synonym:
 • tone
 • ,
 • whole tone
 • ,
 • step
 • ,
 • whole step

9. Két félhang zenei intervalluma

  szinonimája:
 • hang
 • ,
 • egész hang
 • ,
 • lépés
 • ,
 • egész lépés

10. The quality of something (an act or a piece of writing) that reveals the attitudes and presuppositions of the author

 • "The general tone of articles appearing in the newspapers is that the government should withdraw"
 • "From the tone of her behavior i gathered that i had outstayed my welcome"
  synonym:
 • tone

10. Valami ( cselekedet vagy írás ) minősége, amely feltárja a szerző hozzáállását és feltételezéseit

 • "Az újságokban megjelenő cikkek általános hangja az, hogy a kormány visszavonuljon"
 • "Viselkedésének hangjából összegyűjtöttem, hogy túlteljesítettem üdvözletét"
  szinonimája:
 • hang

verb

1. Utter monotonously and repetitively and rhythmically

 • "The students chanted the same slogan over and over again"
  synonym:
 • tone
 • ,
 • chant
 • ,
 • intone

1. Teljes monoton módon, ismétlődően és ritmikusan

 • "A hallgatók újra és újra ugyanazt a szlogent énekelték"
  szinonimája:
 • hang
 • ,
 • ének
 • ,
 • intone

2. Vary the pitch of one's speech

  synonym:
 • tone
 • ,
 • inflect
 • ,
 • modulate

2. Változtassa meg a beszéd hangmagasságát

  szinonimája:
 • hang
 • ,
 • inflex
 • ,
 • modulál

3. Change the color or tone of

 • "Tone a negative"
  synonym:
 • tone

3. Változtassa meg a színét vagy hangját

 • "Hang negatív"
  szinonimája:
 • hang

4. Change to a color image

 • "Tone a photographic image"
  synonym:
 • tone

4. Váltás színes képre

 • "Hangolt egy fényképészeti kép"
  szinonimája:
 • hang

5. Give a healthy elasticity to

 • "Let's tone our muscles"
  synonym:
 • tone
 • ,
 • tone up
 • ,
 • strengthen

5. Egészséges rugalmasságot ad

 • "Tónusítsuk az izmainkat"
  szinonimája:
 • hang
 • ,
 • hangjelzés
 • ,
 • erősít

Examples of using

Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.
Finom színárnyalati eltérések különböztetik meg az eredetit a másolattól.