Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swing" into Hungarian language

A "swing" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Swing

[lengés]
/swɪŋ/

noun

1. A state of steady vigorous action that is characteristic of an activity

 • "The party went with a swing"
 • "It took time to get into the swing of things"
  synonym:
 • swing

1. Egy tevékenységre jellemző folyamatos erőteljes hatás állapota

 • "A párt hintával ment"
 • "Időbe telt, hogy belekerüljünk a dolgok lendületébe"
  szinonimája:
 • hinta

2. Mechanical device used as a plaything to support someone swinging back and forth

  synonym:
 • swing

2. Játékként használt mechanikus eszköz, amely támogatja az oda-vissza lengő valakit

  szinonimája:
 • hinta

3. A sweeping blow or stroke

 • "He took a wild swing at my head"
  synonym:
 • swing

3. Elsöprő ütés vagy stroke

 • "Vad lendületet vett a fejemre"
  szinonimája:
 • hinta

4. Changing location by moving back and forth

  synonym:
 • swing
 • ,
 • swinging
 • ,
 • vacillation

4. A hely megváltoztatása oda-vissza mozgatással

  szinonimája:
 • hinta
 • ,
 • lengő
 • ,
 • vacillation

5. A style of jazz played by big bands popular in the 1930s

 • Flowing rhythms but less complex than later styles of jazz
  synonym:
 • swing
 • ,
 • swing music
 • ,
 • jive

5. A jazz stílusa, amelyet az 1930-as években népszerű nagy zenekarok játszottak

 • Áramló ritmusok, de kevésbé bonyolultak, mint a későbbi jazz stílusok
  szinonimája:
 • hinta
 • ,
 • swing zene
 • ,
 • jive

6. A jaunty rhythm in music

  synonym:
 • lilt
 • ,
 • swing

6. Egy vicces ritmus a zenében

  szinonimája:
 • lilt
 • ,
 • hinta

7. The act of swinging a golf club at a golf ball and (usually) hitting it

  synonym:
 • golf stroke
 • ,
 • golf shot
 • ,
 • swing

7. Egy golfklub lengése egy golflabdán és ( általában ) ütése

  szinonimája:
 • golf stroke
 • ,
 • golf lövés
 • ,
 • hinta

8. In baseball

 • A batter's attempt to hit a pitched ball
 • "He took a vicious cut at the ball"
  synonym:
 • baseball swing
 • ,
 • swing
 • ,
 • cut

8. Baseballban

 • Egy tészta kísérlete egy gömbölyű labda eltalálására
 • "Gonosz vágást végzett a labdán"
  szinonimája:
 • baseball swing
 • ,
 • hinta
 • ,
 • vágott

9. A square dance figure

 • A pair of dancers join hands and dance around a point between them
  synonym:
 • swing

9. Négyzet alakú táncfigura

 • Egy pár táncos összekapcsolja a kezét és táncol egy pont között
  szinonimája:
 • hinta

verb

1. Move in a curve or arc, usually with the intent of hitting

 • "He swung his left fist"
 • "Swing a bat"
  synonym:
 • swing

1. Mozogjon egy görbén vagy ívben, általában ütés szándékával

 • "Bal öklét forgatta"
 • "Denevér forgatása"
  szinonimája:
 • hinta

2. Move or walk in a swinging or swaying manner

 • "He swung back"
  synonym:
 • swing
 • ,
 • sway

2. Mozogni vagy sétálni lengő vagy imbolygó módon

 • "Visszatért"
  szinonimája:
 • hinta
 • ,
 • ingatag

3. Change direction with a swinging motion

 • Turn
 • "Swing back"
 • "Swing forward"
  synonym:
 • swing

3. Változtassa meg az irányt lengő mozgással

 • Fordul
 • "Visszafordul"
 • "Előre halad"
  szinonimája:
 • hinta

4. Influence decisively

 • "This action swung many votes over to his side"
  synonym:
 • swing
 • ,
 • swing over

4. Befolyásolóan

 • "Ez az akció sok szavazatot adott az oldalára"
  szinonimája:
 • hinta
 • ,
 • átfordul

5. Make a big sweeping gesture or movement

  synonym:
 • swing
 • ,
 • sweep
 • ,
 • swing out

5. Csinálj egy nagy elsöprő mozdulatot vagy mozgást

  szinonimája:
 • hinta
 • ,
 • söpör
 • ,
 • kifelé

6. Hang freely

 • "The ornaments dangled from the tree"
 • "The light dropped from the ceiling"
  synonym:
 • dangle
 • ,
 • swing
 • ,
 • drop

6. Szabadon lógni

 • "A díszek lógtak a fáról"
 • "A fény leesett a mennyezetről"
  szinonimája:
 • dangle
 • ,
 • hinta
 • ,
 • csepp

7. Hit or aim at with a sweeping arm movement

 • "The soccer player began to swing at the referee"
  synonym:
 • swing

7. Ütni vagy célozni egy elsöprő kar mozgásával

 • "A focista a játékvezető felé fordult"
  szinonimája:
 • hinta

8. Alternate dramatically between high and low values

 • "His mood swings"
 • "The market is swinging up and down"
  synonym:
 • swing

8. Drámai módon váltakozva a magas és az alacsony értékek között

 • "Hangulata ingadozik"
 • "A piac fel-le mozog"
  szinonimája:
 • hinta

9. Live in a lively, modern, and relaxed style

 • "The woodstock generation attempted to swing freely"
  synonym:
 • swing

9. Élénk, modern és nyugodt stílusban él

 • "A woodstock generáció megpróbált szabadon lengni"
  szinonimája:
 • hinta

10. Have a certain musical rhythm

 • "The music has to swing"
  synonym:
 • swing

10. Van egy bizonyos zenei ritmusa

 • "A zenenek ingadoznia kell"
  szinonimája:
 • hinta

11. Be a social swinger

 • Socialize a lot
  synonym:
 • swing
 • ,
 • get around

11. Légy társadalmi swinger

 • Sokat szocializálj
  szinonimája:
 • hinta
 • ,
 • körülnézni

12. Play with a subtle and intuitively felt sense of rhythm

  synonym:
 • swing

12. Játszani finom és intuitív módon érezhető ritmusérzettel

  szinonimája:
 • hinta

13. Engage freely in promiscuous sex, often with the husband or wife of one's friends

 • "There were many swinging couples in the 1960's"
  synonym:
 • swing

13. Szabadon vegyen részt ígéretes szexben, gyakran barátaival vagy feleségével

 • "Az 1960-as években sok lengő pár volt"
  szinonimája:
 • hinta