Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "state" into Hungarian language

Az "állam" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

State

[Állam]
/stet/

noun

1. The territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation

 • "His state is in the deep south"
  synonym:
 • state
 • ,
 • province

1. A nemzet egyik alkotó közigazgatási körzete által elfoglalt terület

 • "Állama a mély délen van"
szinonimája:
 • állam,
 • tartomány

2. The way something is with respect to its main attributes

 • "The current state of knowledge"
 • "His state of health"
 • "In a weak financial state"
  synonym:
 • state

2. Hogy van valami a fő tulajdonságaival kapcsolatban

 • "A tudás jelenlegi állapota"
 • "Egészségi állapota"
 • "Gyenge pénzügyi helyzetben"
szinonimája:
 • állam

3. The group of people comprising the government of a sovereign state

 • "The state has lowered its income tax"
  synonym:
 • state

3. Egy szuverén állam kormányát alkotó embercsoport

 • "Az állam csökkentette jövedelemadóját"
szinonimája:
 • állam

4. A politically organized body of people under a single government

 • "The state has elected a new president"
 • "African nations"
 • "Students who had come to the nation's capitol"
 • "The country's largest manufacturer"
 • "An industrialized land"
  synonym:
 • state
 • ,
 • nation
 • ,
 • country
 • ,
 • land
 • ,
 • commonwealth
 • ,
 • res publica
 • ,
 • body politic

4. Egy politikailag szervezett embercsoport egyetlen kormány alatt

 • "Az állam új elnököt választott"
 • "Afrikai nemzetek"
 • "Diákok, akik a nemzet fővárosába jöttek"
 • "Az ország legnagyobb gyártója"
 • "Ipari földterület"
szinonimája:
 • állam,
 • nemzet,
 • ország,
 • föld,
 • Nemzetközösség,
 • res publica,
 • testpolitika

5. (chemistry) the three traditional states of matter are solids (fixed shape and volume) and liquids (fixed volume and shaped by the container) and gases (filling the container)

 • "The solid state of water is called ice"
  synonym:
 • state of matter
 • ,
 • state

5. ( kémia ) az anyag három hagyományos állapota szilárd anyagok ( rögzített alak és térfogat ) és folyadékok ( rögzített térfogatúak és a tartály alakja ) és gázok ( a tartály feltöltése )

 • "A szilárd vízállapotot jégnek hívják"
szinonimája:
 • az anyag állapota,
 • állam

6. A state of depression or agitation

 • "He was in such a state you just couldn't reason with him"
  synonym:
 • state

6. Depresszió vagy izgatottság állapota

 • "Olyan állapotban volt, hogy csak nem tudtad vele érvelni"
szinonimája:
 • állam

7. The territory occupied by a nation

 • "He returned to the land of his birth"
 • "He visited several european countries"
  synonym:
 • country
 • ,
 • state
 • ,
 • land

7. Egy nemzet által elfoglalt terület

 • "Visszatért születésének földjére"
 • "Több európai országban járt"
szinonimája:
 • ország,
 • állam,
 • föld

8. The federal department in the united states that sets and maintains foreign policies

 • "The department of state was created in 1789"
  synonym:
 • Department of State
 • ,
 • United States Department of State
 • ,
 • State Department
 • ,
 • State
 • ,
 • DoS

8. Az egyesült államok szövetségi osztálya, amely meghatározza és fenntartja a külpolitikát

 • "Az állami minisztériumot 1789-ben hozták létre"
szinonimája:
 • Állami Minisztérium,
 • Egyesült Államok Külügyminisztériuma,
 • Állami Minisztérium,
 • Állam,
 • DoS

verb

1. Express in words

 • "He said that he wanted to marry her"
 • "Tell me what is bothering you"
 • "State your opinion"
 • "State your name"
  synonym:
 • state
 • ,
 • say
 • ,
 • tell

1. Kifejezi szavakban

 • "Azt mondta, hogy feleségül akarja venni"
 • "Mondd el, mi zavar téged"
 • "Mondja ki véleményét"
 • "Mondd meg a neved"
szinonimája:
 • állam,
 • mond,
 • Mondd el

2. Put before

 • "I submit to you that the accused is guilty"
  synonym:
 • submit
 • ,
 • state
 • ,
 • put forward
 • ,
 • posit

2. Tedd be

 • "Azt állítom nektek, hogy a vádlott bűnös"
szinonimája:
 • benyújt,
 • állam,
 • előterjeszt,
 • posit

3. Indicate through a symbol, formula, etc.

 • "Can you express this distance in kilometers?"
  synonym:
 • express
 • ,
 • state

3. Jelölje meg egy szimbólum, képlet stb. segítségével.

 • "- meg tudja fejezni ezt a távolságot kilométerben?"
szinonimája:
 • kifejezett,
 • állam