Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stamp" into Hungarian language

A "bélyegző" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Stamp

[Bélyegző]
/stæmp/

noun

1. The distinctive form in which a thing is made

 • "Pottery of this cast was found throughout the region"
  synonym:
 • cast
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • stamp

1. A megkülönböztető forma, amelyben egy dolog készül

 • "Ennek a szereplőnek a fazekasát az egész régióban megtalálták"
  szinonimája:
 • öntött
 • ,
 • penész
 • ,
 • öntőforma
 • ,
 • bélyegző

2. A type or class

 • "More men of his stamp are needed"
  synonym:
 • stamp

2. Típus vagy osztály

 • "Több bélyegzőre van szükség"
  szinonimája:
 • bélyegző

3. A symbol that is the result of printing or engraving

 • "He put his stamp on the envelope"
  synonym:
 • stamp
 • ,
 • impression

3. Egy szimbólum, amely nyomtatás vagy gravírozás eredménye

 • "Bélyegzőjét a borítékra tette"
  szinonimája:
 • bélyegző
 • ,
 • benyomás

4. A small adhesive token stuck on a letter or package to indicate that that postal fees have been paid

  synonym:
 • postage
 • ,
 • postage stamp
 • ,
 • stamp

4. Egy levélre vagy csomagra ragasztott kis ragasztólap, amely jelzi, hogy a postai díjakat megfizették

  szinonimája:
 • postaköltség
 • ,
 • postai bélyeg
 • ,
 • bélyegző

5. Something that can be used as an official medium of payment

  synonym:
 • tender
 • ,
 • legal tender
 • ,
 • stamp

5. Valami, amelyet hivatalos fizetési eszközként lehet felhasználni

  szinonimája:
 • pályázati felhívás
 • ,
 • törvényes fizetőeszköz
 • ,
 • bélyegző

6. A small piece of adhesive paper that is put on an object to show that a government tax has been paid

  synonym:
 • revenue stamp
 • ,
 • stamp

6. Egy kis darab ragasztópapír, amelyet egy tárgyra helyeznek annak igazolására, hogy állami adót fizettek

  szinonimája:
 • bevételi bélyegző
 • ,
 • bélyegző

7. Machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores

  synonym:
 • stamp
 • ,
 • pestle

7. Egy nehéz rúdból álló gép, amely függőlegesen mozog az ércek dörzsölésére vagy összetörésére

  szinonimája:
 • bélyegző
 • ,
 • mozsár

8. A block or die used to imprint a mark or design

  synonym:
 • stamp

8. Egy blokk vagy szerszám, amelyet jelölés vagy formatervezés nyomtatásához használnak

  szinonimája:
 • bélyegző

9. A device incised to make an impression

 • Used to secure a closing or to authenticate documents
  synonym:
 • seal
 • ,
 • stamp

9. Egy eszköz, amelyet benyomásra késztettek

 • Zárás biztosítására vagy dokumentumok hitelesítésére használják
  szinonimája:
 • tömítés
 • ,
 • bélyegző

verb

1. Walk heavily

 • "The men stomped through the snow in their heavy boots"
  synonym:
 • stomp
 • ,
 • stamp
 • ,
 • stump

1. Séta

 • "A férfiak nehéz csizmájukban rohantak át a hóban"
  szinonimája:
 • stomp
 • ,
 • bélyegző
 • ,
 • csonk

2. To mark, or produce an imprint in or on something

 • "A man whose name is permanently stamped on our maps"
  synonym:
 • stamp

2. Jelölni vagy lenyomatot készíteni valamiben vagy rajta

 • "Egy ember, akinek a nevét állandóan lepecsételték a térképeinken"
  szinonimája:
 • bélyegző

3. Reveal clearly as having a certain character

 • "His playing stamps him as a romantic"
  synonym:
 • stamp

3. Világosan kiderül, hogy van egy bizonyos karakter

 • "A játék romantikusként bélyegzi őt"
  szinonimája:
 • bélyegző

4. Affix a stamp to

 • "Are the letters properly stamped?"
  synonym:
 • stamp

4. Bélyegzőt kell ráhelyezni

 • "Meg vannak bélyegezve a betűk?"
  szinonimája:
 • bélyegző

5. Treat or classify according to a mental stereotype

 • "I was stereotyped as a lazy southern european"
  synonym:
 • pigeonhole
 • ,
 • stereotype
 • ,
 • stamp

5. Kezelni vagy osztályozni egy mentális sztereotípia szerint

 • "Sztereotípiás voltam, mint egy lusta dél-európai"
  szinonimája:
 • galamblyuk
 • ,
 • sztereotípia
 • ,
 • bélyegző

6. Destroy or extinguish as if by stamping with the foot

 • "Stamp fascism into submission"
 • "Stamp out tyranny"
  synonym:
 • stamp

6. Elpusztítani vagy oltani, mintha a lábával bélyegeznék

 • "Bélyegző fasizmus a benyújtáshoz"
 • "Bélyegző ki zsarnokság"
  szinonimája:
 • bélyegző

7. Form or cut out with a mold, form, or die

 • "Stamp needles"
  synonym:
 • stamp

7. Formázza vagy kivágja penész, forma vagy meghal

 • "Bélyegző tűk"
  szinonimája:
 • bélyegző

8. Crush or grind with a heavy instrument

 • "Stamp fruit extract the juice"
  synonym:
 • stamp

8. Összetörni vagy őrölni nehéz műszerrel

 • "Bélyegző gyümölcs kivonat a gyümölcslé"
  szinonimája:
 • bélyegző

9. Raise in a relief

 • "Embossed stationery"
  synonym:
 • emboss
 • ,
 • boss
 • ,
 • stamp

9. Emelj fel egy megkönnyebbülést

 • "Dombornyomott levélpapír"
  szinonimája:
 • dombornyom
 • ,
 • főnök
 • ,
 • bélyegző

Examples of using

Have you ever seen Tom's stamp collection?
Láttad már Tom bélyeg gyűjteményét?
I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite her.
Nincs bélyeggyűjteményem, de van egy japán levelezőlap-gyűjteményem, amelyet ürügyként használhatnék, hogy meghívjam a hölgyet.
Whose image is on this stamp?
Kinek a képe van ezen a bélyegen?