Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Show magyar nyelvre

EnglishHungarian

Show

/ʃoʊ/

noun

1. The act of publicly exhibiting or entertaining

 • "A remarkable show of skill"
  synonym:
 • show

1. Nyilvános kiállítás vagy szórakozás

 • "Figyelemre méltó készségbemutató"
szinonimája:
 • show

2. Something intended to communicate a particular impression

 • "Made a display of strength"
 • "A show of impatience"
 • "A good show of looking interested"
  synonym:
 • display
 • ,
 • show

2. Valami, amelynek célja egy adott benyomás közlése

 • "Kijelzőt készített az erőből"
 • "A türelmetlenség show"
 • "Jó show az érdeklődés iránt"
szinonimája:
 • kijelző,
 • show

3. A social event involving a public performance or entertainment

 • "They wanted to see some of the shows on broadway"
  synonym:
 • show

3. Társadalmi esemény nyilvános előadás vagy szórakozás részvételével

 • "Meg akarták látni néhány műsort a broadway-n"
szinonimája:
 • show

4. Pretending that something is the case in order to make a good impression

 • "They try to keep up appearances"
 • "That ceremony is just for show"
  synonym:
 • appearance
 • ,
 • show

4. Úgy tesz, mintha valami lenne a jó benyomás érdekében

 • "Megpróbálják lépést tartani"
 • "Ez a szertartás csak a show-hoz"
szinonimája:
 • megjelenés,
 • show

verb

1. Give an exhibition of to an interested audience

 • "She shows her dogs frequently"
 • "We will demo the new software in washington"
  synonym:
 • show
 • ,
 • demo
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • present
 • ,
 • demonstrate

1. Kiállítást ad az érdeklődő közönség számára

 • "Gyakran mutatja meg kutyáit"
 • "Bemutatjuk az új szoftvert washingtonban"
szinonimája:
 • show,
 • bemutató,
 • kiállítás,
 • jelen,
 • bizonyítani

2. Establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

 • "The experiment demonstrated the instability of the compound"
 • "The mathematician showed the validity of the conjecture"
  synonym:
 • prove
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • establish
 • ,
 • show
 • ,
 • shew

2. Megállapítja valami érvényességét, például egy példával, magyarázattal vagy kísérlettel

 • "A kísérlet kimutatta a vegyület instabilitását"
 • "A matematikus megmutatta a sejtés érvényességét"
szinonimája:
 • bizonyít,
 • bizonyítani,
 • létrehoz,
 • show,
 • shew

3. Provide evidence for

 • "The blood test showed that he was the father"
 • "Her behavior testified to her incompetence"
  synonym:
 • testify
 • ,
 • bear witness
 • ,
 • prove
 • ,
 • evidence
 • ,
 • show

3. Bizonyítékot szolgáltat

 • "A vérvizsgálat azt mutatta, hogy ő az apa"
 • "Magatartása tanúsította inkompetenciáját"
szinonimája:
 • bizonyság,
 • tanú,
 • bizonyít,
 • bizonyíték,
 • show

4. Make visible or noticeable

 • "She showed her talent for cooking"
 • "Show me your etchings, please"
  synonym:
 • show

4. Láthatóvá vagy észrevehetővé teszi

 • "Megmutatta a főzési tehetségét"
 • "Mutasd meg a maratásodat, kérlek"
szinonimája:
 • show

5. Show in, or as in, a picture

 • "This scene depicts country life"
 • "The face of the child is rendered with much tenderness in this painting"
  synonym:
 • picture
 • ,
 • depict
 • ,
 • render
 • ,
 • show

5. Megjeleníteni egy képet, vagy mint egy képet

 • "Ez a jelenet a vidéki életet ábrázolja"
 • "A gyermek arca nagyon gyengéd lesz ebben a festményben"
szinonimája:
 • kép,
 • ábrázol,
 • render,
 • show

6. Give expression to

 • "She showed her disappointment"
  synonym:
 • express
 • ,
 • show
 • ,
 • evince

6. Kifejezzék

 • "Megmutatta csalódását"
szinonimája:
 • kifejezett,
 • show,
 • evince

7. Indicate a place, direction, person, or thing

 • Either spatially or figuratively
 • "I showed the customer the glove section"
 • "He pointed to the empty parking space"
 • "He indicated his opponents"
  synonym:
 • indicate
 • ,
 • point
 • ,
 • designate
 • ,
 • show

7. Jelölje meg a helyet, irányt, személyt vagy dolgot

 • Térben vagy ábrásan
 • "Megmutattam az ügyfélnek a kesztyűszakaszt"
 • "Az üres parkolóhelyre mutatott"
 • "Megjelölte ellenfeleit"
szinonimája:
 • jelez,
 • pont,
 • kijelölt,
 • show

8. Be or become visible or noticeable

 • "His good upbringing really shows"
 • "The dirty side will show"
  synonym:
 • show
 • ,
 • show up

8. Láthatóvá vagy észrevehetővé válik

 • "Jó nevelése valóban megmutatja"
 • "A piszkos oldal megmutatja"
szinonimája:
 • show,
 • mutasd meg

9. Indicate a certain reading

 • Of gauges and instruments
 • "The thermometer showed thirteen degrees below zero"
 • "The gauge read `empty'"
  synonym:
 • read
 • ,
 • register
 • ,
 • show
 • ,
 • record

9. Jelöljön meg egy bizonyos olvasatot

 • Mérőeszközök és műszerek
 • "A hőmérő tizenhárom fokot mutatott nulla alatt"
 • "A mérőeszköz" üres'"
szinonimája:
 • olvas,
 • regisztrál,
 • show,
 • rekord

10. Give evidence of, as of records

 • "The diary shows his distress that evening"
  synonym:
 • show

10. Bizonyítékot szolgáltat a nyilvántartásról

 • "A napló azt mutatja, hogy aznap este szorongott"
szinonimája:
 • show

11. Take (someone) to their seats, as in theaters or auditoriums

 • "The usher showed us to our seats"
  synonym:
 • usher
 • ,
 • show

11. Vigyen ( valakit ) helyére, mint a színházakban vagy az előadótermekben

 • "Az ajtónálló megmutatta nekünk a helyünket"
szinonimája:
 • Usher,
 • show

12. Finish third or better in a horse or dog race

 • "He bet $2 on number six to show"
  synonym:
 • show

12. Fejezze be a harmadik vagy annál jobb ló- vagy kutyaversenyt

 • "Fogad $ 2 a hatodik számra, hogy megmutassa"
szinonimája:
 • show

Examples of using

I have something else to show you.
Tudok még neked valami mást is mutatni.
At the border, I was asked to show my passport.
A határon felszólítottak, hogy mutassam be az útlevelemet.
She had never seen New York before, so I offered to show her around.
Korábban még soha nem látta New Yorkot, szóval felajánlottam, hogy körbevezetem.