Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Separate magyar nyelvre

EnglishHungarian

Separate

/sɛpəret/

noun

1. A separately printed article that originally appeared in a larger publication

  synonym:
 • offprint
 • ,
 • reprint
 • ,
 • separate

1. Külön nyomtatott cikk, amely eredetileg egy nagyobb kiadványban jelent meg

szinonimája:
 • offprint,
 • reprint,
 • külön

2. A garment that can be purchased separately and worn in combinations with other garments

  synonym:
 • separate

2. Külön megvásárolható ruhadarab, amelyet más ruhákkal kombinálva lehet viselni

szinonimája:
 • külön

verb

1. Act as a barrier between

 • Stand between
 • "The mountain range divides the two countries"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • divide

1. Akadályt képez a

 • Állj között
 • "A hegység megosztja a két országot"
szinonimája:
 • külön,
 • osztás

2. Force, take, or pull apart

 • "He separated the fighting children"
 • "Moses parted the red sea"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • disunite
 • ,
 • divide
 • ,
 • part

2. Erőt, szedje vagy húzza szét

 • "Elválasztotta a harci gyermekeket"
 • "Mózes elválasztotta a vörös-tengert"
szinonimája:
 • külön,
 • szétszerel,
 • osztás,
 • rész

3. Mark as different

 • "We distinguish several kinds of maple"
  synonym:
 • distinguish
 • ,
 • separate
 • ,
 • differentiate
 • ,
 • secern
 • ,
 • secernate
 • ,
 • severalize
 • ,
 • severalise
 • ,
 • tell
 • ,
 • tell apart

3. Jelölje meg, mint a különféle

 • "Többféle juharot különböztetünk meg"
szinonimája:
 • megkülönböztetni,
 • külön,
 • differenciál,
 • secern,
 • secernate,
 • toreize,
 • toreise,
 • Mondd el,
 • szét

4. Separate into parts or portions

 • "Divide the cake into three equal parts"
 • "The british carved up the ottoman empire after world war i"
  synonym:
 • divide
 • ,
 • split
 • ,
 • split up
 • ,
 • separate
 • ,
 • dissever
 • ,
 • carve up

4. Részekre vagy részekre különítve

 • "Osztja a tortát három egyenlő részre"
 • "A britek az i. világháború után faragták az oszmán birodalmat"
szinonimája:
 • osztás,
 • osztott,
 • feloszlat,
 • külön,
 • dissever,
 • faragni

5. Divide into components or constituents

 • "Separate the wheat from the chaff"
  synonym:
 • separate

5. Fel kell osztani alkotóelemekre vagy alkotóelemekre

 • "Válassza el a búzát a pelyvától"
szinonimája:
 • külön

6. Arrange or order by classes or categories

 • "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?"
  synonym:
 • classify
 • ,
 • class
 • ,
 • sort
 • ,
 • assort
 • ,
 • sort out
 • ,
 • separate

6. Osztályok vagy kategóriák szerint rendezni vagy megrendelni

 • "Hogyan osztályozná ezeket a kerámia szilánkokat - őskori?"
szinonimája:
 • osztályozása,
 • osztály,
 • fajta,
 • assort,
 • rendezni,
 • külön

7. Make a division or separation

  synonym:
 • separate
 • ,
 • divide

7. Szétválást vagy szétválasztást végez

szinonimája:
 • külön,
 • osztás

8. Discontinue an association or relation

 • Go different ways
 • "The business partners broke over a tax question"
 • "The couple separated after 25 years of marriage"
 • "My friend and i split up"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split up
 • ,
 • split
 • ,
 • break
 • ,
 • break up

8. Megszünteti az asszociációt vagy a kapcsolatot

 • Menjen különböző módon
 • "Az üzleti partnerek adóügyi kérdést vettek fel"
 • "A pár 25 éves házasság után elvált"
 • "A barátom és én szétváltuk"
szinonimája:
 • külön,
 • rész,
 • feloszlat,
 • osztott,
 • szünet,
 • szakítani

9. Go one's own way

 • Move apart
 • "The friends separated after the party"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • part
 • ,
 • split

9. Menj a saját útjára

 • Szét
 • "A barátok elválasztottak a parti után"
szinonimája:
 • külön,
 • rész,
 • osztott

10. Become separated into pieces or fragments

 • "The figurine broke"
 • "The freshly baked loaf fell apart"
  synonym:
 • break
 • ,
 • separate
 • ,
 • split up
 • ,
 • fall apart
 • ,
 • come apart

10. Darabokra vagy töredékekre válik szét

 • "A figura eltört"
 • "A frissen sült kenyér szétesett"
szinonimája:
 • szünet,
 • külön,
 • feloszlat,
 • szétesik,
 • szétszedni

11. Treat differently on the basis of sex or race

  synonym:
 • discriminate
 • ,
 • separate
 • ,
 • single out

11. Nemi vagy faji alapon eltérően kezelik

szinonimája:
 • megkülönbözteti,
 • külön,
 • ki

12. Come apart

 • "The two pieces that we had glued separated"
  synonym:
 • separate
 • ,
 • divide
 • ,
 • part

12. Szétszedni

 • "A két darab, amelyet ragasztunk, elválasztott"
szinonimája:
 • külön,
 • osztás,
 • rész

13. Divide into two or more branches so as to form a fork

 • "The road forks"
  synonym:
 • branch
 • ,
 • ramify
 • ,
 • fork
 • ,
 • furcate
 • ,
 • separate

13. Ossza meg két vagy több ágra, hogy villát képezzen

 • "Az út villák"
szinonimája:
 • ág,
 • rombol,
 • villás,
 • furcate,
 • külön

adjective

1. Independent

 • Not united or joint
 • "A problem consisting of two separate issues"
 • "They went their separate ways"
 • "Formed a separate church"
  synonym:
 • separate

1. Független

 • Nem egyesült vagy közös
 • "Két különálló kérdésből álló probléma"
 • "Külön utat tettek"
 • "Külön templomot alakított"
szinonimája:
 • külön

2. Standing apart

 • Not attached to or supported by anything
 • "A freestanding bell tower"
 • "A house with a separate garage"
  synonym:
 • freestanding
 • ,
 • separate

2. Egymástól

 • Semmihez nem kötődik vagy támogatja
 • "Egy szabadon álló harangtorony"
 • "Egy ház külön garázzsal"
szinonimája:
 • szabadon álló,
 • külön

3. Separated according to race, sex, class, or religion

 • "Separate but equal"
 • "Girls and boys in separate classes"
  synonym:
 • separate

3. Faj, nem, osztály vagy vallás szerint elválasztva

 • "Külön, de egyenlő"
 • "Lányok és fiúk külön osztályokban"
szinonimája:
 • külön

4. Have the connection undone

 • Having become separate
  synonym:
 • disjoined
 • ,
 • separate

4. A kapcsolat visszavonva

 • Különválássá váltak
szinonimája:
 • elválasztott,
 • külön

Examples of using

It is not always easy to separate right from wrong.
A helyes és a helytelen közt különbséget tenni nem mindig könnyű.
It is not always easy to separate right from wrong.
Nem mindig könnyű elválasztani a jót a rossztól.
You can't separate language from culture.
A nyelvet nem lehet a kultúrától elválasztani.