Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Right magyar nyelvre

EnglishHungarian

Right

/raɪt/

noun

1. An abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature

 • "They are endowed by their creator with certain unalienable rights"
 • "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- eleanor roosevelt
 • "A right is not something that somebody gives you
 • It is something that nobody can take away"
  synonym:
 • right

1. Annak elvont elképzelése, amely törvény vagy hagyomány vagy természet miatt valamely személynek vagy kormányzati szervnek köszönhető

 • "Teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal rendelkezik"
 • "Bizonyos jogokat soha nem lehet megadni a kormánynak, hanem az emberek kezében kell tartani" - eleanor roosevelt
 • "A jog nem olyan, amit valaki ad neked
 • Ez olyasmi, amit senki sem tud elvenni"
szinonimája:
 • jobb

2. Location near or direction toward the right side

 • I.e. the side to the south when a person or object faces east
 • "He stood on the right"
  synonym:
 • right

2. Elhelyezkedés a jobb oldal közelében vagy iránya felé

 • Azaz a déli oldal, amikor egy személy vagy tárgy kelet felé néz
 • "Jobbra állt"
szinonimája:
 • jobb

3. The piece of ground in the outfield on the catcher's right

  synonym:
 • right field
 • ,
 • rightfield
 • ,
 • right

3. A földdarab a jobb oldalon lévő mezőn

szinonimája:
 • jobb mező,
 • jobb oldali mező,
 • jobb

4. Those who support political or social or economic conservatism

 • Those who believe that things are better left unchanged
  synonym:
 • right
 • ,
 • right wing

4. Azok, akik támogatják a politikai, társadalmi vagy gazdasági konzervativizmust

 • Azok, akik úgy gondolják, hogy a dolgok jobban változatlanok maradnak
szinonimája:
 • jobb,
 • jobb szárny

5. The hand that is on the right side of the body

 • "He writes with his right hand but pitches with his left"
 • "Hit him with quick rights to the body"
  synonym:
 • right
 • ,
 • right hand

5. A test jobb oldalán lévő kéz

 • "Jobb kezével ír, de balra lép"
 • "Gyors testjogokkal ütötte meg"
szinonimája:
 • jobb,
 • jobb kéz

6. A turn toward the side of the body that is on the south when the person is facing east

 • "Take a right at the corner"
  synonym:
 • right

6. Fordulás a test azon oldala felé, amely délen van, amikor az ember kelet felé néz

 • "Vegyen jobbra a sarkon"
szinonimája:
 • jobb

7. Anything in accord with principles of justice

 • "He feels he is in the right"
 • "The rightfulness of his claim"
  synonym:
 • right
 • ,
 • rightfulness

7. Bármi összhangban van az igazságosság elveivel

 • "Úgy érzi, hogy igaza van"
 • "Igényének jogszerűsége"
szinonimája:
 • jobb,
 • jogszerűség

8. (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing

 • "Mineral rights"
 • "Film rights"
  synonym:
 • right

8. ( gyakran többes számú ) a törvény vagy a szokás érdeke valamilyen immateriális dologban

 • "Ásványi jogok"
 • "Filmjogok"
szinonimája:
 • jobb

verb

1. Make reparations or amends for

 • "Right a wrongs done to the victims of the holocaust"
  synonym:
 • right
 • ,
 • compensate
 • ,
 • redress
 • ,
 • correct

1. Javításokat végez vagy módosít

 • "Helyes tévedések a holokauszt áldozatainak"
szinonimája:
 • jobb,
 • kompenzálni,
 • jogorvoslat,
 • helyes

2. Put in or restore to an upright position

 • "They righted the sailboat that had capsized"
  synonym:
 • right

2. Helyezze be vagy állítsa vissza függőleges helyzetbe

 • "Megjavították a felborult vitorlást"
szinonimája:
 • jobb

3. Regain an upright or proper position

 • "The capsized boat righted again"
  synonym:
 • right

3. Visszanyeri egyenes vagy megfelelő helyzetét

 • "A felborult hajó ismét kiegyenlült"
szinonimája:
 • jobb

4. Make right or correct

 • "Correct the mistakes"
 • "Rectify the calculation"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • rectify
 • ,
 • right

4. Helyes vagy helyes

 • "Hibák kijavítása"
 • "Javítsa ki a számítást"
szinonimája:
 • helyes,
 • helyesbít,
 • jobb

adjective

1. Being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north

 • "My right hand"
 • "Right center field"
 • "A right-hand turn"
 • "The right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
  synonym:
 • right

1. A test oldalán vagy annak felé irányítva, vagy észak felé nézve

 • "Jobb kezem"
 • "Jobb középtér"
 • "Jobb oldali fordulat"
 • "A folyó jobb partja a jobb oldalon lévő bank, amikor lefelé néz"
szinonimája:
 • jobb

2. Free from error

 • Especially conforming to fact or truth
 • "The correct answer"
 • "The correct version"
 • "The right answer"
 • "Took the right road"
 • "The right decision"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

2. Hibától mentes

 • Különösen megfelel a ténynek vagy az igazságnak
 • "A helyes válasz"
 • "A megfelelő verzió"
 • "A helyes válasz"
 • "Megtette a helyes utat"
 • "A helyes döntés"
szinonimája:
 • helyes,
 • jobb

3. Socially right or correct

 • "It isn't right to leave the party without saying goodbye"
 • "Correct behavior"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

3. Társadalmilag helyes vagy helyes

 • "Nem helyes elbúcsúzni a pártból"
 • "Helyes viselkedés"
szinonimája:
 • helyes,
 • jobb

4. In conformance with justice or law or morality

 • "Do the right thing and confess"
  synonym:
 • right

4. Az igazságossággal, a törvényekkel vagy az erkölcsökkel összhangban

 • "Helyesen cselekedj és vallom be"
szinonimája:
 • jobb

5. Correct in opinion or judgment

 • "Time proved him right"
  synonym:
 • right
 • ,
 • correct

5. Helyes a véleményben vagy az ítéletben

 • "Az idő igazolta őt"
szinonimája:
 • jobb,
 • helyes

6. Appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs

 • "Everything in its proper place"
 • "The right man for the job"
 • "She is not suitable for the position"
  synonym:
 • proper
 • ,
 • right

6. Egy feltételhez, célhoz vagy alkalomhoz, vagy egy személy karakteréhez, igényeihez

 • "Minden a megfelelő helyen"
 • "A megfelelő ember a munkához"
 • "Ő nem alkalmas a pozícióra"
szinonimája:
 • megfelelő,
 • jobb

7. Of or belonging to the political or intellectual right

  synonym:
 • right

7. Politikai vagy szellemi jogokhoz vagy azokhoz való tartozáshoz

szinonimája:
 • jobb

8. In or into a satisfactory condition

 • "Things are right again now"
 • "Put things right"
  synonym:
 • right

8. Kielégítő állapotban vagy

 • "A dolgok újra vannak"
 • "Helyesbítse a dolgokat"
szinonimája:
 • jobb

9. Intended for the right hand

 • "A right-hand glove"
  synonym:
 • right(a)
 • ,
 • right-hand(a)

9. Jobb kézre szánják

 • "Jobb kesztyű"
szinonimája:
 • jobb ( a ),
 • jobb oldali ( a )

10. In accord with accepted standards of usage or procedure

 • "What's the right word for this?"
 • "The right way to open oysters"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

10. Az elfogadott használati vagy eljárási szabványokkal összhangban

 • "Mi a megfelelő szó erre?"
 • "A kagyló kinyitásának megfelelő módja"
szinonimája:
 • helyes,
 • jobb

11. Having the axis perpendicular to the base

 • "A right angle"
  synonym:
 • right

11. Amelynek tengelye merőleges az alapra

 • "Derékszögű"
szinonimája:
 • jobb

12. (of the side of cloth or clothing) facing or intended to face outward

 • "The right side of the cloth showed the pattern"
 • "Be sure your shirt is right side out"
  synonym:
 • right(a)

12. ( a ruha vagy a ruházat oldaláról ) kifelé néző vagy kifelé néző

 • "A ruha jobb oldala megmutatta a mintát"
 • "Ügyeljen arra, hogy inged jobb oldalán legyen"
szinonimája:
 • jobb ( a )

13. Most suitable or right for a particular purpose

 • "A good time to plant tomatoes"
 • "The right time to act"
 • "The time is ripe for great sociological changes"
  synonym:
 • good
 • ,
 • right
 • ,
 • ripe

13. Egy adott célra legmegfelelőbb vagy legmegfelelőbb

 • "Jó idő a paradicsom ültetésére"
 • "A megfelelő idő cselekedni"
 • "Érett az idő a nagy szociológiai változásokra"
szinonimája:
 • jó,
 • jobb,
 • érett

14. Precisely accurate

 • "A veracious account"
  synonym:
 • veracious
 • ,
 • right

14. Pontosan pontos

 • "Egy igazi számla"
szinonimája:
 • valóságos,
 • jobb

adverb

1. Precisely, exactly

 • "Stand right here!"
  synonym:
 • right

1. Pontosan, pontosan

 • "Állj itt!"
szinonimája:
 • jobb

2. Immediately

 • "She called right after dinner"
  synonym:
 • right

2. Azonnal

 • "Közvetlenül vacsora után hívott"
szinonimája:
 • jobb

3. Exactly

 • "He fell flop on his face"
  synonym:
 • right
 • ,
 • flop

3. Pontosan

 • "Arcára esett"
szinonimája:
 • jobb,
 • flop

4. Toward or on the right

 • Also used figuratively
 • "He looked right and left"
 • "The party has moved right"
  synonym:
 • right

4. Jobbra vagy jobbra

 • Ábrásan is használt
 • "Jobbra és balra nézett"
 • "A párt jobbra haladt"
szinonimája:
 • jobb

5. In the right manner

 • "Please do your job properly!"
 • "Can't you carry me decent?"
  synonym:
 • properly
 • ,
 • decently
 • ,
 • decent
 • ,
 • in good order
 • ,
 • right
 • ,
 • the right way

5. A megfelelő módon

 • "Kérlek, végezze el megfelelően a munkáját!"
 • "Nem tudsz tisztességesen hordozni?"
szinonimája:
 • megfelelően,
 • tisztességesen,
 • tisztességes,
 • jó állapotban,
 • jobb,
 • a helyes út

6. An interjection expressing agreement

  synonym:
 • right
 • ,
 • right on

6. Egy közbenjárást kifejező megállapodás

szinonimája:
 • jobb,
 • jobbra

7. Completely

 • "She felt right at home"
 • "He fell right into the trap"
  synonym:
 • right

7. Teljesen

 • "Otthon érezte magát"
 • "Közvetlenül a csapdába esett"
szinonimája:
 • jobb

8. (southern regional intensive) very

 • To a great degree
 • "The baby is mighty cute"
 • "He's mighty tired"
 • "It is powerful humid"
 • "That boy is powerful big now"
 • "They have a right nice place"
 • "They rejoiced mightily"
  synonym:
 • mighty
 • ,
 • mightily
 • ,
 • powerful
 • ,
 • right

8. ( déli regionális intenzív ) nagyon

 • Nagy mértékben
 • "A baba hatalmas aranyos"
 • "Hatalmas fáradt"
 • "Erős nedves"
 • "Ez a fiú most nagy hatalmas"
 • "Megfelelő szép helyük van"
 • "Hatalmasan örültek"
szinonimája:
 • hatalmas,
 • hatalmasan,
 • hatalmas,
 • jobb

9. In accordance with moral or social standards

 • "That serves him right"
 • "Do right by him"
  synonym:
 • justly
 • ,
 • right

9. Erkölcsi vagy társadalmi normákkal összhangban

 • "Ami jól szolgálja őt"
 • "Csináld jól őt"
szinonimája:
 • igazságosan,
 • jobb

10. In an accurate manner

 • "The flower had been correctly depicted by his son"
 • "He guessed right"
  synonym:
 • correctly
 • ,
 • right
 • ,
 • aright

10. Pontosan

 • "A virágot fia helyesen ábrázolta"
 • "Jól kitalálta"
szinonimája:
 • helyesen,
 • jobb,
 • aright

Examples of using

I don't even know where she is right now.
Nem igazán tudom merre van ő pontosan.
I just finished reading this book right now.
Éppen most olvastam ki ezt a könyvet.
There's no right answer.
Nincs helyes válasz.