Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "right" into Hungarian language

Fordítás jelentése & a szó meghatározása „jobbra“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Right

[Helyes]
/raɪt/

noun

1. An abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature

 • "They are endowed by their creator with certain unalienable rights"
 • "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- eleanor roosevelt
 • "A right is not something that somebody gives you
 • It is something that nobody can take away"
  synonym:
 • right

1. Elvont elképzelés arról, amit törvény, hagyomány vagy természet egy személynek vagy kormányzati szervnek köszönhet

 • "„teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházza fel őket“"
 • "„bizonyos jogokat soha nem lehet megadni a kormánynak, hanem az emberek kezében kell tartani.“ - eleanor roosevelt
 • "„a jog nem olyasvalami, amit valaki megad neked
 • Ez olyasvalami, amit senki sem vehet el“"
  szinonimája:
 • jobbos

2. Location near or direction toward the right side

 • I.e. the side to the south when a person or object faces east
 • "He stood on the right"
  synonym:
 • right

2. Hely a jobb oldal közelében vagy iránya felé

 • Azaz a déli oldal, amikor egy személy vagy tárgy kelet felé néz
 • "„jobbra állt“"
  szinonimája:
 • jobbos

3. The piece of ground in the outfield on the catcher's right

  synonym:
 • right field
 • ,
 • rightfield
 • ,
 • right

3. A földdarab a mezőnyben az elkapó jobbján

  szinonimája:
 • jobb mező
 • ,
 • jobbos

4. Those who support political or social or economic conservatism

 • Those who believe that things are better left unchanged
  synonym:
 • right
 • ,
 • right wing

4. Akik támogatják a politikai, társadalmi vagy gazdasági konzervativizmust

 • Akik azt hiszik, hogy jobb, ha a dolgok változatlanul maradnak
  szinonimája:
 • jobbos
 • ,
 • jobbszárny

5. The hand that is on the right side of the body

 • "He writes with his right hand but pitches with his left"
 • "Hit him with quick rights to the body"
  synonym:
 • right
 • ,
 • right hand

5. A kéz, amely a test jobb oldalán van

 • "„jobb kezével ír, de baljával dob“"
 • "Üsd meg gyors jogokkal a testhez“"
  szinonimája:
 • jobbos
 • ,
 • jobb kéz

6. A turn toward the side of the body that is on the south when the person is facing east

 • "Take a right at the corner"
  synonym:
 • right

6. Kanyarodás a test déli oldala felé, amikor az ember kelet felé néz

 • "„vegyen egy jobbra a sarkon“"
  szinonimája:
 • jobbos

7. Anything in accord with principles of justice

 • "He feels he is in the right"
 • "The rightfulness of his claim"
  synonym:
 • right
 • ,
 • rightfulness

7. Bármi, ami összhangban van az igazságosság elveivel

 • "Úgy érzi, igaza van“"
 • "„követelésének jogossága“"
  szinonimája:
 • jobbos
 • ,
 • jogosság

8. (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing

 • "Mineral rights"
 • "Film rights"
  synonym:
 • right

8. (gyakran többes számban) a törvény vagy szokás által birtokolt érdek valamilyen immateriális dologban

 • "Ásványi jogok“"
 • "„filmjogok“"
  szinonimája:
 • jobbos

verb

1. Make reparations or amends for

 • "Right a wrongs done to the victims of the holocaust"
  synonym:
 • right
 • ,
 • compensate
 • ,
 • redress
 • ,
 • correct

1. Jóvátételt vagy jóvátételt tesz

 • "„a holokauszt áldozataival elkövetett sérelmek helyesbítése“"
  szinonimája:
 • jobbos
 • ,
 • kompenzál
 • ,
 • jóvátétel
 • ,
 • helyesbmt

2. Put in or restore to an upright position

 • "They righted the sailboat that had capsized"
  synonym:
 • right

2. Függőleges helyzetbe helyezni vagy visszaállítani

 • "- kiigazították a felborult vitorlás hajót"
  szinonimája:
 • jobbos

3. Regain an upright or proper position

 • "The capsized boat righted again"
  synonym:
 • right

3. Nyerjen vissza függőleges vagy megfelelő pozíciót

 • "„a felborult csónak ismét jobbra fordult“"
  szinonimája:
 • jobbos

4. Make right or correct

 • "Correct the mistakes"
 • "Rectify the calculation"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • rectify
 • ,
 • right

4. Helyesbíts vagy javíts

 • "„korrigálja a hibákat“"
 • "„javítsd ki a számítást“"
  szinonimája:
 • helyesbmt
 • ,
 • helyesbíteni
 • ,
 • jobbos

adjective

1. Being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north

 • "My right hand"
 • "Right center field"
 • "A right-hand turn"
 • "The right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
  synonym:
 • right

1. A test keleti oldalán található vagy felé irányul, amikor észak felé néz

 • "„a jobb kezem“"
 • "„jobb középső mező“"
 • "„jobb oldali kanyar“"
 • "„a folyó jobb partja a jobb oldalon lévő part, amikor lefelé nézel“"
  szinonimája:
 • jobbos

2. Free from error

 • Especially conforming to fact or truth
 • "The correct answer"
 • "The correct version"
 • "The right answer"
 • "Took the right road"
 • "The right decision"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

2. Hibamentes

 • Különösen a tényhez vagy az igazsághoz való alkalmazkodás
 • "„a helyes válasz“"
 • "„a helyes verzió“"
 • "„a helyes válasz“"
 • "„jó utat választott“"
 • "„a helyes döntés“"
  szinonimája:
 • helyesbmt
 • ,
 • jobbos

3. Socially right or correct

 • "It isn't right to leave the party without saying goodbye"
 • "Correct behavior"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

3. Társadalmilag helyes vagy helyes

 • "„nem helyes búcsú nélkül elhagyni a bulit“"
 • "„helyes viselkedés“"
  szinonimája:
 • helyesbmt
 • ,
 • jobbos

4. In conformance with justice or law or morality

 • "Do the right thing and confess"
  synonym:
 • right

4. Az igazságosságnak, a törvénynek vagy az erkölcsnek megfelelően

 • "„tegyél helyesen, és vallj“"
  szinonimája:
 • jobbos

5. Correct in opinion or judgment

 • "Time proved him right"
  synonym:
 • right
 • ,
 • correct

5. Helyes véleményben vagy ítéletben

 • "„az idő bebizonyította, hogy igaza van“"
  szinonimája:
 • jobbos
 • ,
 • helyesbmt

6. Appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs

 • "Everything in its proper place"
 • "The right man for the job"
 • "She is not suitable for the position"
  synonym:
 • proper
 • ,
 • right

6. Megfelel egy állapotnak, célnak vagy alkalomnak, vagy egy személy jellemének, szükségleteinek

 • "„mindent a maga helyén“"
 • "„a megfelelő ember a munkára“"
 • "„nem alkalmas a pozícióra“"
  szinonimája:
 • megfelelő
 • ,
 • jobbos

7. Of or belonging to the political or intellectual right

  synonym:
 • right

7. Politikai vagy szellemi joghoz tartozó vagy ahhoz tartozó

  szinonimája:
 • jobbos

8. In or into a satisfactory condition

 • "Things are right again now"
 • "Put things right"
  synonym:
 • right

8. Kielégítő állapotban vagy állapotba

 • "„a dolgok most újra rendben vannak“"
 • "„tedd rendbe a dolgokat“"
  szinonimája:
 • jobbos

9. Intended for the right hand

 • "A right-hand glove"
  synonym:
 • right(a)
 • ,
 • right-hand(a)

9. A jobb kéznek szánták

 • "„jobb oldali kesztyű“"
  szinonimája:
 • jobb(a)
 • ,
 • jobbkéz(a)

10. In accord with accepted standards of usage or procedure

 • "What's the right word for this?"
 • "The right way to open oysters"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

10. Az elfogadott használati vagy eljárási szabványoknak megfelelően

 • "„mi a megfelelő szó erre?“?"
 • "„az osztriga kinyitásának helyes módja“"
  szinonimája:
 • helyesbmt
 • ,
 • jobbos

11. Having the axis perpendicular to the base

 • "A right angle"
  synonym:
 • right

11. A tengely merőleges az alapra

 • "„egy derékszög“"
  szinonimája:
 • jobbos

12. (of the side of cloth or clothing) facing or intended to face outward

 • "The right side of the cloth showed the pattern"
 • "Be sure your shirt is right side out"
  synonym:
 • right(a)

12. (a ruha vagy a ruha oldaláról) kifelé néz, vagy kifelé néz

 • "„a ruha jobb oldalán a minta látható“"
 • "„győződjön meg róla, hogy az inge jobb oldalával kifelé áll“"
  szinonimája:
 • jobb(a)

13. Most suitable or right for a particular purpose

 • "A good time to plant tomatoes"
 • "The right time to act"
 • "The time is ripe for great sociological changes"
  synonym:
 • good
 • ,
 • right
 • ,
 • ripe

13. A legmegfelelőbb vagy legmegfelelőbb egy adott célra

 • "„jó alkalom a paradicsom ültetésére“"
 • "„a megfelelő idő a cselekvésre“"
 • "„megérett az idő a nagy szociológiai változásokra“"
  szinonimája:
 • ,
 • jobbos
 • ,
 • érett

14. Precisely accurate

 • "A veracious account"
  synonym:
 • veracious
 • ,
 • right

14. Pontosan pontos

 • "„igaz beszámoló“"
  szinonimája:
 • igazmondó
 • ,
 • jobbos

adverb

1. Precisely, exactly

 • "Stand right here!"
  synonym:
 • right

1. Pontosan, pontosan

 • "- állj ide!"
  szinonimája:
 • jobbos

2. Immediately

 • "She called right after dinner"
  synonym:
 • right

2. Azonnal

 • "- közvetlenül vacsora után hívott"
  szinonimája:
 • jobbos

3. Exactly

 • "He fell flop on his face"
  synonym:
 • right
 • ,
 • flop

3. Pontosan

 • "„flop az arcára esett“"
  szinonimája:
 • jobbos
 • ,
 • flop

4. Toward or on the right

 • Also used figuratively
 • "He looked right and left"
 • "The party has moved right"
  synonym:
 • right

4. Jobbra vagy felé

 • Átvitt értelemben is használt
 • "„jobbra és balra nézett“"
 • "„a párt jobbra mozdult“"
  szinonimája:
 • jobbos

5. In the right manner

 • "Please do your job properly!"
 • "Can't you carry me decent?"
  synonym:
 • properly
 • ,
 • decently
 • ,
 • decent
 • ,
 • in good order
 • ,
 • right
 • ,
 • the right way

5. A megfelelő módon

 • "„kérem, végezze rendesen a munkáját!“!"
 • "- nem tudnál tisztességesen cipelni?"
  szinonimája:
 • megfelelően
 • ,
 • illedelmesen
 • ,
 • tisztességes
 • ,
 • jó rendben
 • ,
 • jobbos
 • ,
 • a helyes út

6. An interjection expressing agreement

  synonym:
 • right
 • ,
 • right on

6. Egyetértést kifejező közbeszólás

  szinonimája:
 • jobbos
 • ,
 • pontosan

7. Completely

 • "She felt right at home"
 • "He fell right into the trap"
  synonym:
 • right

7. Teljesen

 • "„otthon érezte magát“"
 • "„pont a csapdába esett“"
  szinonimája:
 • jobbos

8. (southern regional intensive) very

 • To a great degree
 • "The baby is mighty cute"
 • "He's mighty tired"
 • "It is powerful humid"
 • "That boy is powerful big now"
 • "They have a right nice place"
 • "They rejoiced mightily"
  synonym:
 • mighty
 • ,
 • mightily
 • ,
 • powerful
 • ,
 • right

8. (déli regionális intenzív) nagyon

 • Nagy mértékben a
 • "„a baba nagyon aranyos“"
 • "„nagyon fáradt“"
 • "„erős párás“"
 • "„az a fiú most hatalmas nagy“"
 • "„van egy jó szép helyük“"
 • "„erősen örültek“"
  szinonimája:
 • hatalmas
 • ,
 • hatalmasan
 • ,
 • erőteljes
 • ,
 • jobbos

9. In accordance with moral or social standards

 • "That serves him right"
 • "Do right by him"
  synonym:
 • justly
 • ,
 • right

9. Erkölcsi vagy társadalmi normáknak megfelelően

 • "„ez jól szolgálja őt“"
 • "„csináld jól mellette“"
  szinonimája:
 • igazságosan
 • ,
 • jobbos

10. In an accurate manner

 • "The flower had been correctly depicted by his son"
 • "He guessed right"
  synonym:
 • correctly
 • ,
 • right
 • ,
 • aright

10. Pontosan a módon

 • "„a virágot helyesen ábrázolta a fia“"
 • "„jól sejtette“"
  szinonimája:
 • helyesen
 • ,
 • jobbos
 • ,
 • rendben

Examples of using

I don't even know where she is right now.
Nem igazán tudom merre van ő pontosan.
I just finished reading this book right now.
Éppen most olvastam ki ezt a könyvet.
There's no right answer.
Nincs helyes válasz.