Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Range magyar nyelvre

EnglishHungarian

Range

/renʤ/

noun

1. An area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"

 • "A piano has a greater range than the human voice"
 • "The ambit of municipal legislation"
 • "Within the compass of this article"
 • "Within the scope of an investigation"
 • "Outside the reach of the law"
 • "In the political orbit of a world power"
  synonym:
 • scope
 • ,
 • range
 • ,
 • reach
 • ,
 • orbit
 • ,
 • compass
 • ,
 • ambit

1. Olyan terület, ahol valami működik vagy működik, vagy hatalommal vagy irányítással rendelkezik: "egy szuperszonikus sugárhajtómű tartománya"

 • "A zongora nagyobb tartományban van, mint az emberi hang"
 • "Az önkormányzati jogszabályok hatálya"
 • "A cikk iránytűjén belül"
 • "A vizsgálat keretein belül"
 • "A törvény határain kívül"
 • "A világhatalom politikai pályáján"
szinonimája:
 • hatókör,
 • tartomány,
 • elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési,
 • pálya,
 • iránytű,
 • ható

2. The limits within which something can be effective

 • "Range of motion"
 • "He was beyond the reach of their fire"
  synonym:
 • range
 • ,
 • reach

2. Azok a korlátok, amelyek között valami hatékony lehet

 • "Mozgás tartománya"
 • "Nem volt tűzük elérhető"
szinonimája:
 • tartomány,
 • elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési

3. A large tract of grassy open land on which livestock can graze

 • "They used to drive the cattle across the open range every spring"
 • "He dreamed of a home on the range"
  synonym:
 • range

3. Egy nagy füves nyílt földterület, amelyen az állatállomány legelhet

 • "Minden tavasszal a szarvasmarhákat a nyílt terepen hajtották át"
 • "Egy otthonról álmodott"
szinonimája:
 • tartomány

4. A series of hills or mountains

 • "The valley was between two ranges of hills"
 • "The plains lay just beyond the mountain range"
  synonym:
 • range
 • ,
 • mountain range
 • ,
 • range of mountains
 • ,
 • chain
 • ,
 • mountain chain
 • ,
 • chain of mountains

4. Hegyek vagy hegyek sorozata

 • "A völgy két dombvidék között volt"
 • "A síkság közvetlenül a hegység túloldalán fekszik"
szinonimája:
 • tartomány,
 • hegyvidék,
 • hegység,
 • lánc,
 • hegyi lánc,
 • hegylánc

5. A place for shooting (firing or driving) projectiles of various kinds

 • "The army maintains a missile range in the desert"
 • "Any good golf club will have a range where you can practice"
  synonym:
 • range

5. Hely a ( tüzelés vagy vezetés ) különféle lövedékek lövöldözéséhez

 • "A hadsereg rakétatartományt tart fenn a sivatagban"
 • "Minden jó golfklubnak van egy olyan tartománya, ahol gyakorolni lehet"
szinonimája:
 • tartomány

6. A variety of different things or activities

 • "He answered a range of questions"
 • "He was impressed by the range and diversity of the collection"
  synonym:
 • range

6. Különféle dolgok vagy tevékenységek

 • "Egy sor kérdésre válaszolt"
 • "Lenyűgözte a kollekció köre és sokfélesége"
szinonimája:
 • tartomány

7. (mathematics) the set of values of the dependent variable for which a function is defined

 • "The image of f(x) = x^2 is the set of all non-negative real numbers if the domain of the function is the set of all real numbers"
  synonym:
 • image
 • ,
 • range
 • ,
 • range of a function

7. ( matematika ) annak a függő változónak az értékkészlete, amelyre egy függvényt definiáltak

 • "Az f ( x ) = x ^ 2 képe az összes nem negatív valós szám halmaza, ha a függvény tartománya az összes valós szám halmaza"
szinonimája:
 • kép,
 • tartomány,
 • egy függvény tartománya

8. The limit of capability

 • "Within the compass of education"
  synonym:
 • compass
 • ,
 • range
 • ,
 • reach
 • ,
 • grasp

8. A képesség korlátozása

 • "Az oktatás iránytűjén belül"
szinonimája:
 • iránytű,
 • tartomány,
 • elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési elérési,
 • fogás

9. A kitchen appliance used for cooking food

 • "Dinner was already on the stove"
  synonym:
 • stove
 • ,
 • kitchen stove
 • ,
 • range
 • ,
 • kitchen range
 • ,
 • cooking stove

9. Konyhai készülék ételek főzésére

 • "Vacsora már a tűzhelyen volt"
szinonimája:
 • tűzhely,
 • konyha tűzhely,
 • tartomány,
 • konyhai tartomány,
 • főzőlap

verb

1. Change or be different within limits

 • "Estimates for the losses in the earthquake range as high as $2 billion"
 • "Interest rates run from 5 to 10 percent"
 • "The instruments ranged from tuba to cymbals"
 • "My students range from very bright to dull"
  synonym:
 • range
 • ,
 • run

1. Változtasson vagy különbözzen a határokon belül

 • "A földrengés veszteségeinek becslése eléri a $ 2 milliárd dollárt"
 • "A kamatlábak 5 és 10 százalék között változnak"
 • "A hangszerek tubától cintányérig terjedtek"
 • "A hallgatóim nagyon fényesek és unalmasak"
szinonimája:
 • tartomány,
 • fuss

2. Move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

 • "The gypsies roamed the woods"
 • "Roving vagabonds"
 • "The wandering jew"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The laborers drift from one town to the next"
 • "They rolled from town to town"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • wander
 • ,
 • swan
 • ,
 • stray
 • ,
 • tramp
 • ,
 • roam
 • ,
 • cast
 • ,
 • ramble
 • ,
 • rove
 • ,
 • range
 • ,
 • drift
 • ,
 • vagabond

2. Céltalanul vagy rendeltetési hely nélkül mozogni, gyakran élelmet vagy foglalkoztatást keresve

 • "A cigányok az erdőben barangoltak"
 • "Roving vagabonds"
 • "A vándorló zsidó"
 • "A szarvasmarha a préri felett barangol"
 • "A munkások egyik városból a másikba sodródnak"
 • "Városból városba gördültek"
szinonimája:
 • tekercs,
 • vándorol,
 • hattyú,
 • kóborol,
 • csapos,
 • barangolás,
 • öntött,
 • zümmög,
 • rove,
 • tartomány,
 • sodródás,
 • vagabond

3. Have a range

 • Be capable of projecting over a certain distance, as of a gun
 • "This gun ranges over two miles"
  synonym:
 • range

3. Legyen egy tartománya

 • Képesnek kell lennie arra, hogy egy bizonyos távolságon keresztül kinyúljon, mint egy pisztoly
 • "Ez a fegyver két mérföldet meghaladó"
szinonimája:
 • tartomány

4. Range or extend over

 • Occupy a certain area
 • "The plants straddle the entire state"
  synonym:
 • range
 • ,
 • straddle

4. Tartomány vagy hosszabbítás

 • Elfoglal egy bizonyos területet
 • "A növények az egész államot átfedik"
szinonimája:
 • tartomány,
 • átkelő

5. Lay out orderly or logically in a line or as if in a line

 • "Lay out the clothes"
 • "Lay out the arguments"
  synonym:
 • range
 • ,
 • array
 • ,
 • lay out
 • ,
 • set out

5. Rendezetten vagy logikusan fektessen be egy sorban, vagy mintha egy sorban lenne

 • "Elrendezi a ruhákat"
 • "Megtalálja az érveket"
szinonimája:
 • tartomány,
 • tömb,
 • feküdt,
 • ki

6. Feed as in a meadow or pasture

 • "The herd was grazing"
  synonym:
 • crop
 • ,
 • browse
 • ,
 • graze
 • ,
 • range
 • ,
 • pasture

6. Takarmány, mint a réten vagy legelőn

 • "Az állomány legelészett"
szinonimája:
 • növény,
 • böngészés,
 • legelész,
 • tartomány,
 • legelő

7. Let eat

 • "Range the animals in the prairie"
  synonym:
 • range

7. Enni

 • "Tartsa az állatokat a prériben"
szinonimája:
 • tartomány

8. Assign a rank or rating to

 • "How would you rank these students?"
 • "The restaurant is rated highly in the food guide"
  synonym:
 • rate
 • ,
 • rank
 • ,
 • range
 • ,
 • order
 • ,
 • grade
 • ,
 • place

8. Rangsor vagy besorolás hozzárendelése

 • "Hogyan rangsorolnád ezeket a hallgatókat?"
 • "Az éttermet magasan értékelik az élelmiszer-útmutató"
szinonimája:
 • kamatláb,
 • rang,
 • tartomány,
 • rendelés,
 • fokozat,
 • hely