Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "press" into Hungarian language

A "sajtó" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Press

[nyomja meg]
/prɛs/

noun

1. The state of demanding notice or attention

 • "The insistence of their hunger"
 • "The press of business matters"
  synonym:
 • imperativeness
 • ,
 • insistence
 • ,
 • insistency
 • ,
 • press
 • ,
 • pressure

1. A figyelmeztetés vagy a figyelem igénye

 • "Éhségük ragaszkodása"
 • "Az üzleti ügyek sajtója"
  szinonimája:
 • imperativitás
 • ,
 • ragaszkodás
 • ,
 • nyomja meg
 • ,
 • nyomás

2. The print media responsible for gathering and publishing news in the form of newspapers or magazines

  synonym:
 • press
 • ,
 • public press

2. A hírek gyűjtéséért és közzétételéért felelős nyomtatott média újságok vagy folyóiratok formájában

  szinonimája:
 • nyomja meg
 • ,
 • nyilvános sajtó

3. A machine used for printing

  synonym:
 • press
 • ,
 • printing press

3. Nyomtatáshoz használt gép

  szinonimája:
 • nyomja meg
 • ,
 • nyomdagép

4. A dense crowd of people

  synonym:
 • crush
 • ,
 • jam
 • ,
 • press

4. Sűrű tömeg ember

  szinonimája:
 • összetörni
 • ,
 • lekvár
 • ,
 • nyomja meg

5. A tall piece of furniture that provides storage space for clothes

 • Has a door and rails or hooks for hanging clothes
  synonym:
 • wardrobe
 • ,
 • closet
 • ,
 • press

5. Egy magas bútordarab, amely helyet biztosít a ruhák számára

 • Van ajtó, sínek vagy horgok a lógó ruhákhoz
  szinonimája:
 • szekrény
 • ,
 • nyomja meg

6. Clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use

  synonym:
 • press

6. Bilincs, hogy megakadályozzák a fa ütők deformálódását, ha nem használják

  szinonimája:
 • nyomja meg

7. Any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids

  synonym:
 • press
 • ,
 • mechanical press

7. Bármilyen gép, amely nyomást gyakorol az anyagok formálására vagy darabolására, folyadékok vagy szilárd anyagok kinyerésére

  szinonimája:
 • nyomja meg
 • ,
 • mechanikus prés

8. A weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead

  synonym:
 • press
 • ,
 • military press

8. Egy súlyemelő, amelyben a súlyzót a vállmagasságra emelik, majd simán megemelik a feje fölött

  szinonimája:
 • nyomja meg
 • ,
 • katonai sajtó

9. The act of pressing

 • The exertion of pressure
 • "He gave the button a press"
 • "He used pressure to stop the bleeding"
 • "At the pressing of a button"
  synonym:
 • press
 • ,
 • pressure
 • ,
 • pressing

9. A sajtolás

 • Nyomás gyakorlása
 • "Megnyomta a gombot"
 • "Nyomást alkalmazott a vérzés megállításához"
 • "Egy gomb megnyomásával"
  szinonimája:
 • nyomja meg
 • ,
 • nyomás
 • ,
 • préselés

verb

1. Exert pressure or force to or upon

 • "He pressed down on the boards"
 • "Press your thumb on this spot"
  synonym:
 • press

1. Nyomást vagy erőt gyakoroljon rá vagy rá

 • "Lehúzta a táblákat"
 • "Nyomja meg a hüvelykujját ezen a helyen"
  szinonimája:
 • nyomja meg

2. Force or impel in an indicated direction

 • "I urged him to finish his studies"
  synonym:
 • urge
 • ,
 • urge on
 • ,
 • press
 • ,
 • exhort

2. Erő vagy hajtás egy megadott irányba

 • "Sürgettem, hogy fejezze be tanulmányait"
  szinonimája:
 • sürget
 • ,
 • nyomja meg
 • ,
 • buzdít

3. To be oppressive or burdensome

 • "Weigh heavily on the mind", "something pressed on his mind"
  synonym:
 • weigh
 • ,
 • press

3. Elnyomó vagy terhes

 • "Súlyosan mérlegeljük az elmét", "valami nyomott az elméjére"
  szinonimája:
 • súly
 • ,
 • nyomja meg

4. Place between two surfaces and apply weight or pressure

 • "Pressed flowers"
  synonym:
 • press

4. Helyezze el két felület között, és alkalmazzon súlyt vagy nyomást

 • "Sajtolt virágok"
  szinonimája:
 • nyomja meg

5. Squeeze or press together

 • "She compressed her lips"
 • "The spasm contracted the muscle"
  synonym:
 • compress
 • ,
 • constrict
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • compact
 • ,
 • contract
 • ,
 • press

5. Nyomja össze vagy nyomja össze

 • "Összenyomta az ajkát"
 • "A görcs összehúzta az izmot"
  szinonimája:
 • tömörít
 • ,
 • szűk
 • ,
 • présel
 • ,
 • kompakt
 • ,
 • szerződés
 • ,
 • nyomja meg

6. Crowd closely

 • "The crowds pressed along the street"
  synonym:
 • press

6. Szorosan

 • "A tömeg az utca mentén nyomódott"
  szinonimája:
 • nyomja meg

7. Create by pressing

 • "Press little holes into the soft clay"
  synonym:
 • press

7. Hozzon létre megnyomásával

 • "Nyomja be a kis lyukakat a puha agyagba"
  szinonimája:
 • nyomja meg

8. Be urgent

 • "This is a pressing problem"
  synonym:
 • press

8. Sürgősnek kell lennie

 • "Ez sürgető probléma"
  szinonimája:
 • nyomja meg

9. Exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person

 • Be an advocate for
 • "The liberal party pushed for reforms"
 • "She is crusading for women's rights"
 • "The dean is pushing for his favorite candidate"
  synonym:
 • crusade
 • ,
 • fight
 • ,
 • press
 • ,
 • campaign
 • ,
 • push
 • ,
 • agitate

9. Folyamatosan, erőteljesen vagy zavartan gyakorolja magát, hogy véget érjen vagy keresztes hadjáratban vegyen részt egy bizonyos ok vagy személy miatt

 • Legyen támogatója
 • "A liberális párt reformokat szorgalmazott"
 • "Ő a nők jogaiért küzd"
 • "A dékán a kedvenc jelöltjét szorgalmazza"
  szinonimája:
 • keresztes hadjárat
 • ,
 • harc
 • ,
 • nyomja meg
 • ,
 • kampány
 • ,
 • nyomja
 • ,
 • agitál

10. Press from a plastic

 • "Press a record"
  synonym:
 • press
 • ,
 • press out

10. Nyomja meg egy műanyagból

 • "Nyomjon meg egy rekordot"
  szinonimája:
 • nyomja meg
 • ,
 • nyomja ki

11. Make strenuous pushing movements during birth to expel the baby

 • "`now push hard,' said the doctor to the woman"
  synonym:
 • press
 • ,
 • push

11. Születés közben erőteljes tolómozgásokat hajt végre a csecsemő kiutasítása érdekében

 • "Most nyomja erősen "- mondta az orvos a nőnek"
  szinonimája:
 • nyomja meg
 • ,
 • nyomja

12. Press and smooth with a heated iron

 • "Press your shirts"
 • "She stood there ironing"
  synonym:
 • iron
 • ,
 • iron out
 • ,
 • press

12. Nyomja meg és simítsa fel fűtött vasalóval

 • "Nyomja meg ingét"
 • "Vonton állt"
  szinonimája:
 • vas
 • ,
 • vasal ki
 • ,
 • nyomja meg

13. Lift weights

 • "This guy can press 300 pounds"
  synonym:
 • weight-lift
 • ,
 • weightlift
 • ,
 • press

13. Emelje fel a súlyokat

 • "Ez a fickó 300 fontot tud nyomni"
  szinonimája:
 • súlyemelő
 • ,
 • nyomja meg

14. Ask for or request earnestly

 • "The prophet bid all people to become good persons"
  synonym:
 • bid
 • ,
 • beseech
 • ,
 • entreat
 • ,
 • adjure
 • ,
 • press
 • ,
 • conjure

14. Kérjen vagy kérjen komolyan

 • "A próféta minden embert arra szólít fel, hogy jó emberré váljon"
  szinonimája:
 • ajánlat
 • ,
 • Beseech
 • ,
 • entreat
 • ,
 • elnapolás
 • ,
 • nyomja meg
 • ,
 • varázsló

Examples of using

There is no such thing, at this stage of the world’s history in the United States, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dare write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be foolish as to write honest opinions would be out on the streets looki
A világtörténelem mai állapotában az Egyesült Államokban nem létezik olyasmi, mint a független sajtó. Te tudod, és én is tudom. Egyetlen ember sincs közöttetek, aki meg meri írni a tisztességes véleményét, és ha megtennéd, már előre tudod, hogy az sohasem jelenne meg nyomtatásban. Engem minden héten azért fizetnek, hogy tartsam a véleményemet azon az újságon kívül, amellyel kapcsolatban vagyok. Közületek másokat hasonló keresettel, hasonló dolgokért fizetnek, és ha bármelyikőtök, aki elég őrült ahhoz, hogy
The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.
A miniszterelnök holnap sajtótájékoztatót fog tartani.