Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "note" into Hungarian language

A "megjegyzés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Note

[Jegyzet]
/noʊt/

noun

1. A brief written record

 • "He made a note of the appointment"
  synonym:
 • note

1. Rövid írásbeli feljegyzés

 • "Tudomásul vette a kinevezést"
szinonimája:
 • jegyzet

2. A short personal letter

 • "Drop me a line when you get there"
  synonym:
 • note
 • ,
 • short letter
 • ,
 • line
 • ,
 • billet

2. Egy rövid személyes levél

 • "Dobj nekem egy sort, amikor odaértél"
szinonimája:
 • jegyzet,
 • rövid levél,
 • vonal,
 • tuskó

3. A notation representing the pitch and duration of a musical sound

 • "The singer held the note too long"
  synonym:
 • note
 • ,
 • musical note
 • ,
 • tone

3. A zenei hang hangmagasságát és időtartamát ábrázoló jelölés

 • "Az énekes túl sokáig tartotta a jegyzetet"
szinonimája:
 • jegyzet,
 • hangjegy,
 • hang

4. A tone of voice that shows what the speaker is feeling

 • "There was a note of uncertainty in his voice"
  synonym:
 • note

4. Hanghang, amely megmutatja, mit érez a hangszóró

 • "Bizonytalanság volt a hangjában"
szinonimája:
 • jegyzet

5. A characteristic emotional quality

 • "It ended on a sour note"
 • "There was a note of gaiety in her manner"
 • "He detected a note of sarcasm"
  synonym:
 • note

5. Jellegzetes érzelmi minőség

 • "Savanyú jegyzettel véget ért"
 • "Volt egy vidámság jegyzete a maga módján"
 • "Észlelte a szarkazmus jegyzetét"
szinonimája:
 • jegyzet

6. A piece of paper money (especially one issued by a central bank)

 • "He peeled off five one-thousand-zloty notes"
  synonym:
 • bill
 • ,
 • note
 • ,
 • government note
 • ,
 • bank bill
 • ,
 • banker's bill
 • ,
 • bank note
 • ,
 • banknote
 • ,
 • Federal Reserve note
 • ,
 • greenback

6. Egy darab papírpénz (, különösen egy központi bank által kibocsátott )

 • "Öt ezer zloty jegyzetet hámozott le"
szinonimája:
 • számla,
 • jegyzet,
 • kormányzati megjegyzés,
 • bankszámla,
 • bankár számlája,
 • bankjegy,
 • bankjegy,
 • Federal Reserve feljegyzés,
 • zöld hátú

7. A comment or instruction (usually added)

 • "His notes were appended at the end of the article"
 • "He added a short notation to the address on the envelope"
  synonym:
 • note
 • ,
 • annotation
 • ,
 • notation

7. Megjegyzés vagy utasítás ( általában hozzáadva )

 • "Jegyzeteit a cikk végére csatolták"
 • "Rövid jelölést adott a borítékon található címhez"
szinonimája:
 • jegyzet,
 • kommentár,
 • jelölés

8. High status importance owing to marked superiority

 • "A scholar of great eminence"
  synonym:
 • eminence
 • ,
 • distinction
 • ,
 • preeminence
 • ,
 • note

8. Magas státus fontossága a jelentős fölény miatt

 • "Nagyszerű tudós"
szinonimája:
 • kiemelkedés,
 • megkülönböztetés,
 • preeminencia,
 • jegyzet

9. A promise to pay a specified amount on demand or at a certain time

 • "I had to co-sign his note at the bank"
  synonym:
 • note
 • ,
 • promissory note
 • ,
 • note of hand

9. Ígéret egy meghatározott összeg kifizetésére igény szerint vagy egy bizonyos időpontban

 • "A bankjegyét együtt kellett aláírnom a banknál"
szinonimája:
 • jegyzet,
 • váltó,
 • kézjegyzet

verb

1. Make mention of

 • "She observed that his presentation took up too much time"
 • "They noted that it was a fine day to go sailing"
  synonym:
 • note
 • ,
 • observe
 • ,
 • mention
 • ,
 • remark

1. Említsék

 • "Megfigyelte, hogy előadása túl sok időt vett igénybe"
 • "Megjegyezték, hogy szép nap volt vitorlázni"
szinonimája:
 • jegyzet,
 • megfigyelni,
 • említés,
 • megjegyzés

2. Notice or perceive

 • "She noted that someone was following her"
 • "Mark my words"
  synonym:
 • notice
 • ,
 • mark
 • ,
 • note

2. Észrevesz vagy érzékel

 • "Megjegyezte, hogy valaki követi őt"
 • "Jelölje meg a szavaimat"
szinonimája:
 • értesítés,
 • jelölés,
 • jegyzet

3. Observe with care or pay close attention to

 • "Take note of this chemical reaction"
  synonym:
 • note
 • ,
 • take note
 • ,
 • observe

3. Figyelmesen figyeljen, vagy figyeljen oda

 • "Vegye figyelembe ezt a kémiai reakciót"
szinonimája:
 • jegyzet,
 • tudomásul veszi,
 • megfigyelni

4. Make a written note of

 • "She noted everything the teacher said that morning"
  synonym:
 • note
 • ,
 • take down

4. Írásbeli jegyzetet készít

 • "Mindent megfigyelt, amit a tanár mondott reggel"
szinonimája:
 • jegyzet,
 • le

Examples of using

The note is jotted directly on the envelope.
Közvetlen a borítékra jegyezték fel.
He handed a note to me.
Átadott nekem egy jegyzetet.
I neglected to note it in my calendar.
Elmulasztottam ezt bejegyezni a naptáramban.