Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "movement" into Hungarian language

A "mozgalom" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Movement

[Mozgás]
/muvmənt/

noun

1. A change of position that does not entail a change of location

 • "The reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"
 • "Movement is a sign of life"
 • "An impatient move of his hand"
 • "Gastrointestinal motility"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move
 • ,
 • motility

1. Helyzetváltozás, amely nem vonja maga után a helyváltozást

 • "A szemöldök reflex mozgása feltárta meglepetését"
 • "A mozgás az élet jele"
 • "A kezének türelmetlen mozdulata"
 • "Gyomor-bél motilitás"
  szinonimája:
 • mozgás
 • ,
 • mozog
 • ,
 • motilitás

2. The act of changing location from one place to another

 • "Police controlled the motion of the crowd"
 • "The movement of people from the farms to the cities"
 • "His move put him directly in my path"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move

2. A hely egyik helyről a másikra történő megváltoztatásának cselekedete

 • "A rendőrség irányította a tömeg mozgását"
 • "Az emberek mozgása a gazdaságokból a városokba"
 • "Lépése közvetlenül az utamra tette"
  szinonimája:
 • mozgás
 • ,
 • mozog

3. A natural event that involves a change in the position or location of something

  synonym:
 • movement
 • ,
 • motion

3. Természetes esemény, amely valami helyzetének vagy helyének megváltoztatásával jár

  szinonimája:
 • mozgás

4. A group of people with a common ideology who try together to achieve certain general goals

 • "He was a charter member of the movement"
 • "Politicians have to respect a mass movement"
 • "He led the national liberation front"
  synonym:
 • movement
 • ,
 • social movement
 • ,
 • front

4. Közös ideológiával rendelkező emberek csoportja, akik együtt próbálnak elérni bizonyos általános célokat

 • "A mozgalom charter tagja volt"
 • "A politikusoknak tiszteletben kell tartaniuk a tömegmozgalmat"
 • "Ő vezette a nemzeti felszabadítási frontot"
  szinonimája:
 • mozgás
 • ,
 • társadalmi mozgalom
 • ,
 • elülső

5. A major self-contained part of a symphony or sonata

 • "The second movement is slow and melodic"
  synonym:
 • movement

5. A szimfónia vagy szonáta fő önálló része

 • "A második tétel lassú és dallamos"
  szinonimája:
 • mozgás

6. A series of actions advancing a principle or tending toward a particular end

 • "He supported populist campaigns"
 • "They worked in the cause of world peace"
 • "The team was ready for a drive toward the pennant"
 • "The movement to end slavery"
 • "Contributed to the war effort"
  synonym:
 • campaign
 • ,
 • cause
 • ,
 • crusade
 • ,
 • drive
 • ,
 • movement
 • ,
 • effort

6. Egy elv előmozdítását vagy egy adott cél felé hajló tevékenységek sorozata

 • "Támogatta a populista kampányokat"
 • "A világbéke ügyében dolgoztak"
 • "A csapat készen állt a zászló felé vezető útra"
 • "A rabszolgaság megszüntetésére irányuló mozgalom"
 • "Hozzájárult a háborús erőfeszítésekhez"
  szinonimája:
 • kampány
 • ,
 • ok
 • ,
 • keresztes hadjárat
 • ,
 • hajtás
 • ,
 • mozgás
 • ,
 • erőfeszítés

7. An optical illusion of motion produced by viewing a rapid succession of still pictures of a moving object

 • "The cinema relies on apparent motion"
 • "The succession of flashing lights gave an illusion of movement"
  synonym:
 • apparent motion
 • ,
 • motion
 • ,
 • apparent movement
 • ,
 • movement

7. A mozgás optikai illúziója, amelyet egy mozgó tárgy állóképeinek gyors egymás utáni megtekintésével állítanak elő

 • "A mozi nyilvánvaló mozgásra támaszkodik"
 • "A villogó fények egymást követő mozgása illúziót adott"
  szinonimája:
 • látszólagos mozgás
 • ,
 • mozgás

8. A euphemism for defecation

 • "He had a bowel movement"
  synonym:
 • bowel movement
 • ,
 • movement
 • ,
 • bm

8. Eufemizmus a székletürítésért

 • "Bélmozgása volt"
  szinonimája:
 • bélmozgás
 • ,
 • mozgás
 • ,
 • bm

9. A general tendency to change (as of opinion)

 • "Not openly liberal but that is the trend of the book"
 • "A broad movement of the electorate to the right"
  synonym:
 • drift
 • ,
 • trend
 • ,
 • movement

9. Általános tendencia a ( megváltoztatására vélemény szerint )

 • "Nem nyíltan liberális, de ez a könyv trendje"
 • "A választók széles mozgása jobbra"
  szinonimája:
 • sodródás
 • ,
 • trend
 • ,
 • mozgás

10. The driving and regulating parts of a mechanism (as of a watch or clock)

 • "It was an expensive watch with a diamond movement"
  synonym:
 • movement

10. A mechanizmus vezetési és szabályozási részei ( óra vagy óra szerint )

 • "Drága óra volt gyémántmozgással"
  szinonimája:
 • mozgás

11. The act of changing the location of something

 • "The movement of cargo onto the vessel"
  synonym:
 • movement

11. Valami helyének megváltoztatására irányuló aktus

 • "Rakomány mozgása a hajóra"
  szinonimája:
 • mozgás

Examples of using

The "Grey Wolves" are a Turkish ultra nationalist movement, neofascist, anti-Kurd, that denies the genocide of the Armenian people.
A "Szürke Farkasok" egy török ultranacionalista, újfasiszta, kurdellenes mozgalom, amely tagadja az örmény népirtást.
The resistance movement has gone underground.
Az ellenállás földalatti mozgalommá vált.
The resistance movement has gone underground.
Az ellenállási mozgalom illegalitásba vonult.