Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "move" into Hungarian language

A "mozgatás" szó fordítási jelentése és meghatározása a magyar nyelvre

EnglishHungarian

Move

[Mozog]
/muv/

noun

1. The act of deciding to do something

 • "He didn't make a move to help"
 • "His first move was to hire a lawyer"
  synonym:
 • move

1. Valami cselekedetről szóló döntés

 • "Nem tett segítséget"
 • "Első lépése ügyvéd felvétele volt"
  szinonimája:
 • mozog

2. The act of changing your residence or place of business

 • "They say that three moves equal one fire"
  synonym:
 • move
 • ,
 • relocation

2. Lakóhelyének vagy üzleti helyének megváltoztatása

 • "Azt mondják, hogy három lépés egyenlő egy tűzzel"
  szinonimája:
 • mozog
 • ,
 • áthelyezés

3. A change of position that does not entail a change of location

 • "The reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"
 • "Movement is a sign of life"
 • "An impatient move of his hand"
 • "Gastrointestinal motility"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move
 • ,
 • motility

3. Helyzetváltozás, amely nem vonja maga után a helyváltozást

 • "A szemöldök reflex mozgása feltárta meglepetését"
 • "A mozgás az élet jele"
 • "A kezének türelmetlen mozdulata"
 • "Gyomor-bél motilitás"
  szinonimája:
 • mozgás
 • ,
 • mozog
 • ,
 • motilitás

4. The act of changing location from one place to another

 • "Police controlled the motion of the crowd"
 • "The movement of people from the farms to the cities"
 • "His move put him directly in my path"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • movement
 • ,
 • move

4. A hely egyik helyről a másikra történő megváltoztatásának cselekedete

 • "A rendőrség irányította a tömeg mozgását"
 • "Az emberek mozgása a gazdaságokból a városokba"
 • "Lépése közvetlenül az utamra tette"
  szinonimája:
 • mozgás
 • ,
 • mozog

5. (game) a player's turn to take some action permitted by the rules of the game

  synonym:
 • move

5. ( játék ) egy játékos sor, hogy megtegye a játék szabályai által megengedett intézkedéseket

  szinonimája:
 • mozog

verb

1. Change location

 • Move, travel, or proceed, also metaphorically
 • "How fast does your new car go?"
 • "We travelled from rome to naples by bus"
 • "The policemen went from door to door looking for the suspect"
 • "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
 • "News travelled fast"
  synonym:
 • travel
 • ,
 • go
 • ,
 • move
 • ,
 • locomote

1. Helyváltoztatás

 • Mozogni, utazni vagy folytatni, metaforikusan is
 • "Milyen gyorsan megy az új autója?"
 • "Rómából busszal utaztunk nápolyba"
 • "A rendőrök háztól házig mentek a gyanúsítottat keresve"
 • "A katonák a város felé költöztek, hogy megpróbálják elhozni, mielőtt éjszaka esett volna"
 • "A hírek gyorsan utaztak"
  szinonimája:
 • utazás
 • ,
 • megy
 • ,
 • mozog
 • ,
 • locomote

2. Cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense

 • "Move those boxes into the corner, please"
 • "I'm moving my money to another bank"
 • "The director moved more responsibilities onto his new assistant"
  synonym:
 • move
 • ,
 • displace

2. Oka új helyzetbe vagy helyre költözni vagy elmozdulni, mind konkrét, mind elvont értelemben

 • "Tegye be ezeket a dobozokat a sarokba, kérlek"
 • "Egy másik bankba költözöm a pénzem"
 • "A rendező több felelősséget ruházott át új asszisztensére"
  szinonimája:
 • mozog
 • ,
 • elmozdul

3. Move so as to change position, perform a nontranslational motion

 • "He moved his hand slightly to the right"
  synonym:
 • move

3. Mozogjon úgy, hogy megváltoztassa a helyzetét, végezzen nem transzlációs mozgást

 • "Kicsit jobbra mozgatta a kezét"
  szinonimája:
 • mozog

4. Change residence, affiliation, or place of employment

 • "We moved from idaho to nebraska"
 • "The basketball player moved from one team to another"
  synonym:
 • move

4. Megváltoztatja a lakóhelyet, a tagságot vagy a foglalkoztatási helyet

 • "Idaho-ból nebraska-ba költöztünk"
 • "A kosárlabdázó egyik csapatból a másikba költözött"
  szinonimája:
 • mozog

5. Follow a procedure or take a course

 • "We should go farther in this matter"
 • "She went through a lot of trouble"
 • "Go about the world in a certain manner"
 • "Messages must go through diplomatic channels"
  synonym:
 • go
 • ,
 • proceed
 • ,
 • move

5. Kövesse az eljárást, vagy vegyen részt egy kurzuson

 • "Ebben a kérdésben tovább kell mennünk"
 • "Nagyon sok bajon ment keresztül"
 • "Menj egy bizonyos módon a világon"
 • "Az üzeneteknek diplomáciai csatornákon kell keresztülmenniük"
  szinonimája:
 • megy
 • ,
 • folytasd
 • ,
 • mozog

6. Be in a state of action

 • "She is always moving"
  synonym:
 • be active
 • ,
 • move

6. Cselekvési állapotban kell lennie

 • "Mindig mozog"
  szinonimája:
 • aktív
 • ,
 • mozog

7. Go or proceed from one point to another

 • "The debate moved from family values to the economy"
  synonym:
 • move

7. Menj vagy folytasd az egyik pontot a másikba

 • "A vita a családi értékekről a gazdaságra változott"
  szinonimája:
 • mozog

8. Perform an action, or work out or perform (an action)

 • "Think before you act"
 • "We must move quickly"
 • "The governor should act on the new energy bill"
 • "The nanny acted quickly by grabbing the toddler and covering him with a wet towel"
  synonym:
 • act
 • ,
 • move

8. Végezzen műveletet, vagy dolgozzon ki vagy hajtson végre ( egy műveletet )

 • "Gondolkodj, mielőtt cselekszel"
 • "Gyorsan kell mozognunk"
 • "A kormányzónak cselekednie kell az új energiaszámlán"
 • "A dada gyorsan cselekedett, megragadva a kisgyermeket, és nedves törülközővel borítva"
  szinonimája:
 • cselekedet
 • ,
 • mozog

9. Have an emotional or cognitive impact upon

 • "This child impressed me as unusually mature"
 • "This behavior struck me as odd"
  synonym:
 • affect
 • ,
 • impress
 • ,
 • move
 • ,
 • strike

9. Érzelmi vagy kognitív hatással vannak rá

 • "Ez a gyermek szokatlanul érettnek tett benyomást"
 • "Ez a viselkedés furcsának tűnt"
  szinonimája:
 • befolyásolni
 • ,
 • lenyűgöz
 • ,
 • mozog
 • ,
 • sztrájk

10. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

10. Ösztönözze a fellépést

 • "Ez arra késztetett, hogy feláldozzam karrierem"
  szinonimája:
 • motivál
 • ,
 • aktualizál
 • ,
 • hajtás
 • ,
 • mozog
 • ,
 • azonnali
 • ,
 • felbujt

11. Arouse sympathy or compassion in

 • "Her fate moved us all"
  synonym:
 • move

11. Együttérzést vagy együttérzést keltenek

 • "A sorsa mindannyiunkat mozgatta"
  szinonimája:
 • mozog

12. Dispose of by selling

 • "The chairman of the company told the salesmen to move the computers"
  synonym:
 • move

12. Eladás útján ártalmatlanítja

 • "A cég elnöke azt mondta az eladóknak, hogy mozgassák a számítógépeket"
  szinonimája:
 • mozog

13. Progress by being changed

 • "The speech has to go through several more drafts"
 • "Run through your presentation before the meeting"
  synonym:
 • move
 • ,
 • go
 • ,
 • run

13. Haladás a változással

 • "A beszédnek még több tervezeten kell keresztülmennie"
 • "Futtassa át az előadását a találkozó előtt"
  szinonimája:
 • mozog
 • ,
 • megy
 • ,
 • fuss

14. Live one's life in a specified environment

 • "She moves in certain circles only"
  synonym:
 • move

14. Élje meg az életét egy meghatározott környezetben

 • "Csak bizonyos körökben mozog"
  szinonimája:
 • mozog

15. Have a turn

 • Make one's move in a game
 • "Can i go now?"
  synonym:
 • move
 • ,
 • go

15. Fordulj

 • Mozogni egy játékban
 • "- most elmehetek?"
  szinonimája:
 • mozog
 • ,
 • megy

16. Propose formally

 • In a debate or parliamentary meeting
  synonym:
 • move
 • ,
 • make a motion

16. Formálisan javasol

 • Vita vagy parlamenti ülés során
  szinonimája:
 • mozog
 • ,
 • mozogni

Examples of using

Tell these people to move away, so that the helicopter can land.
Mondja meg ezeknek az embereknek, menjenek hátra, hogy a helikopter leszállhasson.
Snails move slowly.
A csigák lassan másznak.
Snails move slowly.
A csigák lassan mozognak.