Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "model" into Hungarian language

Fordítás jelentése & a „modell“ szó meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Model

[Modell]
/mɑdəl/

noun

1. A hypothetical description of a complex entity or process

 • "The computer program was based on a model of the circulatory and respiratory systems"
  synonym:
 • model
 • ,
 • theoretical account
 • ,
 • framework

1. Egy összetett entitás vagy folyamat hipotetikus leírása

 • "„a számítógépes program a keringési és légzőrendszer modelljén alapult“"
  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • elméleti beszámoló
 • ,
 • keret

2. A type of product

 • "His car was an old model"
  synonym:
 • model

2. A termék típusa

 • "„az autója egy régi modell volt“"
  szinonimája:
 • modell

3. A person who poses for a photographer or painter or sculptor

 • "The president didn't have time to be a model so the artist worked from photos"
  synonym:
 • model
 • ,
 • poser

3. Olyan személy, aki fotósnak, festőnek vagy szobrásznak pózol

 • "„az elnöknek nem volt ideje modellnek lenni, így a művész fotókból dolgozott“"
  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • pózoló

4. Representation of something (sometimes on a smaller scale)

  synonym:
 • model
 • ,
 • simulation

4. Valaminek az ábrázolása (néha kisebb léptékben)

  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • szimuláció

5. Something to be imitated

 • "An exemplar of success"
 • "A model of clarity"
 • "He is the very model of a modern major general"
  synonym:
 • exemplar
 • ,
 • example
 • ,
 • model
 • ,
 • good example

5. Valami utánozni való

 • "„a siker példája“"
 • "„a világosság modellje“"
 • "Ő egy modern vezérőrnagy modellje“"
  szinonimája:
 • példaértékű
 • ,
 • példás
 • ,
 • modell
 • ,
 • jó példa

6. Someone worthy of imitation

 • "Every child needs a role model"
  synonym:
 • model
 • ,
 • role model

6. Valaki, aki méltó az utánzásra

 • "„minden gyereknek szüksége van példaképre“"
  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • példakép

7. A representative form or pattern

 • "I profited from his example"
  synonym:
 • model
 • ,
 • example

7. Reprezentatív forma vagy minta

 • "„hasznot húztam a példájából“"
  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • példás

8. A woman who wears clothes to display fashions

 • "She was too fat to be a mannequin"
  synonym:
 • mannequin
 • ,
 • manikin
 • ,
 • mannikin
 • ,
 • manakin
 • ,
 • fashion model
 • ,
 • model

8. Egy nő, aki ruhát visel, hogy divatot mutasson

 • "- túl kövér volt ahhoz, hogy próbababa legyen"
  szinonimája:
 • manöken
 • ,
 • próbabábu
 • ,
 • mannikin
 • ,
 • manakin
 • ,
 • divatmodell
 • ,
 • modell

9. The act of representing something (usually on a smaller scale)

  synonym:
 • model
 • ,
 • modelling
 • ,
 • modeling

9. Valaminek az ábrázolása (általában kisebb léptékben)

  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • modellezés

verb

1. Plan or create according to a model or models

  synonym:
 • model
 • ,
 • pattern

1. Tervezzen vagy készítsen modell vagy modellek szerint

  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • mintázat

2. Form in clay, wax, etc

 • "Model a head with clay"
  synonym:
 • model
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould

2. Forma agyagban, viaszban stb

 • "„mintázz egy fejet agyaggal“"
  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • penész
 • ,
 • öntőforma

3. Assume a posture as for artistic purposes

 • "We don't know the woman who posed for leonardo so often"
  synonym:
 • model
 • ,
 • pose
 • ,
 • sit
 • ,
 • posture

3. Vegyen fel olyan testtartást, mint művészi célokra

 • "„nem ismerjük azt a nőt, aki olyan gyakran pózolt leonardonak“"
  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • póz
 • ,
 • ülj
 • ,
 • testtartás

4. Display (clothes) as a mannequin

 • "Model the latest fashion"
  synonym:
 • model

4. Megjelenítés (ruhák) próbababaként

 • "„modellezd a legújabb divatot“"
  szinonimája:
 • modell

5. Create a representation or model of

 • "The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights"
  synonym:
 • model
 • ,
 • simulate

5. Hozzon létre egy reprezentációt vagy modellt

 • "„a pilóták nagy magasságú repüléseket szimuláló körülményekre vannak kiképezve“"
  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • szimulál

6. Construct a model of

 • "Model an airplane"
  synonym:
 • model
 • ,
 • mock up

6. Készítsen modellt a

 • "„modellezz egy repülőgépet“"
  szinonimája:
 • modell
 • ,
 • makett

adjective

1. Worthy of imitation

 • "Exemplary behavior"
 • "Model citizens"
  synonym:
 • exemplary
 • ,
 • model(a)

1. Méltó az utánzásra

 • "„példamutató viselkedés“"
 • "„mintapolgárok“"
  szinonimája:
 • példás
 • ,
 • modell(a)

Examples of using

He is a model of honesty.
Ő a becsületesség mintaképe.
The model plane they built was fragile.
A repülőgépmodell, amit építettek, törékeny volt.
I made a model plane.
Készítettem egy repülőgépmodellt.